Conform Ordinului nr. 977/11.07.2007 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,  cu modificarile si completarile a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiilor finantelor publice orasenesti si comunale.

Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui este unitate teritoriala cu personalitate juridica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.Coordonarea la nivel central este asigurata de presedintele ANAF.

In temeiul Ordinului 268/19.02.2007 al Ministrului Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare a fost aprobata structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene si unitatilor subordonate.

 • Directia generala a finantelor publice Vaslui are in componenta:

 • Activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului;

 • Activitatea de trezorerie si contabilitate publica;

 • Activitatea de inspectie fiscala;

 • Serviciile independente

  in subordine

 • Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii

 • Administratia Finantelor Publice Vaslui

 • Administratia Finantelor Publice a municiului Birlad

 • Administratia Finantelor Publice a municiului Husi

 • Administratia Finantelor Publice a orasului Negresti

 • Administratia Finantelor Publice a orasului Murgeni

  Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin
  , Directia generala a finantelor publice Vaslui are urmatoarea structura organizatorica:Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui are urmatoarele atributii principale:


  a) desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor, respectiv: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, colectarea si verificarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, precum si asistenta si indrumarea contribuabililor in aplicare legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

  b) organizeaza in conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie si contabilitate publica la nivel teritorial asigurand incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pe bugete precum si exercitarea controlului prevazut de normele legale;

  c) verifica si avizeaza, potrivit legislatiei, documentele justificative prezentate de agentii economici in care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul general consolidat;

  d) desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

  e) administreaza contul curent al trezoreriei judetene deschis la Sucursala judeteana a Bancii Nationala a Romaniei, urmarind in mod deosebit incasarea veniturilor statului, efectuarea decontarii cheltuielilor institutiilor publice, existenta soldului precum si a angajamentelor asupra acestuia.

  f) organizeaza si urmareste derularea activitatii privind vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie, asigurand efectuarea la timp a tuturor operatiunilor de incasari si plati;

  g) asigura primirea, centralizarea si verificarea potrivit normelor legale a situatiilor financiare, respectiv a darilor de seama intocmite si depuse de agentii economici, respectiv de institutiile publice si organizatiile obstesti si analizeaza rezultatele financiare pe ansamblul judetului;

  h) asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale, colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale;

  i) asigura functia de audit public intern, conform legii;

  j) implementeaza aplicatiile informatice proiectate de Directia generala a tehnologiei informatiei si asigura organizarea si functionarea sistemului informational privind activitatea de administrarea veniturilor statului, trezoreria si contabilitatea publica, inspectie fiscala, in vederea conducerii unitare si cu un randament sporit a activitatii tuturor structurilor;

  k) infaptuieste activitatea de management a personalului, de perfectionare a pregatirii profesionale si de stimulare a acestuia;

  l) reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea MEF si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia;

  m) asigura dialogul, in cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MEF;

  n) publica, in conditiile legii, pe portalul ANAF, bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si contribuabilii care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat;<

  o) asigura centralizarea si transmiterea informatiilor solicitate de catre ANAF si MEF;

  p) inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii;

  q) realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;

  r) indeplineste obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performanta al ANAF;

  s) participa si sustine cu specialisti din cadrul aparatului propriu desfasurarea unor activitati legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care implica cooperarea internationala, inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot la nivel teritorial, in baza sarcinilor aprobate de conducerea ANAF si a MEF;

  t) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati, in conditiile legii;

  u) transpune la nivelul aparatului propriu masurile dispuse de catre ANAF cu privire la standardele de management sau control intern si cu privire la imbunatatirea comunicarii interne si externe;

  v) propuneri de imbunatatire a sistemelor informatice existente aflate in exploatare;

  w)desfasoara activitatea de informare, educare si asistenta a contribuabililor

  x) verifica aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit art. 1(4) din Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

  y) constituie si repartizeaza fondul de stimulare personalului din subordine conform legislatiei in domeniu;

  z) asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate, in conditiile legii.