PROCEDURA

de gestiune a formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” cod MEF 14.13.01.02/ f

 

 

1. Depunerea declaraţiei informative

 

Declaraţia se depune semestrial, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare, la organul fiscal competent.

 

2. Prelucrarea declaraţiei informative

 

2.1 Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, până la data de 5 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.

 

2.2 Dupa prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

 

2.3 În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei în semestrul următor, după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

 

2.4 Declaraţia prevăzută la pct.2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

 

3. Verificarea formală a declaraţiei

 

3.1 La primirea declaraţiei, organul fiscal competent va verifica:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional” şi „Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional”, din punct de vedere al structurii acestora;

b)îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/prestări/achiziţii pe teritoriul naţional în deconturile de TVA, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.  

 

            3.2 După prelucrarea declaraţiilor informative, vor fi identificate:

            - persoanele impozabile, care nu au depus declaraţiile informative deşi în decontul de TVA au declarat livrări/prestări/achiziţii pe teritoriul naţional, potrivit pct.3.1 lit.b); 

            - persoanele impozabile care au depus declaraţii informative care prezintă erori, potrivit pct.3.1 lit.a).

 

            3.3 Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct.3.2 se emit:

            a) notificări pentru nedepunerea declaraţiei;

            b) notificări pentru corectarea declaraţiei.

 

            3.4 Notificările prevăzute la pct.3.3 se emit până, cel târziu, la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei informative.

 

            3.5 Declaraţiile informative depuse sau corectate urmare notificărilor transmise, se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile. 

 

            3.6 Declaraţiile informative care prezintă erori, potrivit pct.3.1 lit.a), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevăzută la pct.3.3 lit.b) se corectează prin depunerea unei noi declaraţii corect completate, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei informative pe care o corectează.

 

3.7 Declaraţia informativă prevăzută la pct.3.6 înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial şi, după prelucrare, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

 

            4. Gestionarea declaraţiei informative

 

4.1 Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct.2.3 şi  urmare notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date.

 

4.2 La primirea bazelor de date, DGTI va încrucişa informaţiile declarate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional” cu cele declarate în „Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional”, de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea împerecherii informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) şi beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această încrucişare a informaţiilor se va efectua:

- iniţial, la primirea informaţiilor din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere;

- lunar, în vederea includerii informaţiilor din declaraţiile depuse conform pct.2.3 şi  urmare notificărilor transmise de organele fiscale competente.

 

4.3 În cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 2 tipuri:

-  baza impozabilă şi TVA aferentă declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate diferă de baza impozabilă şi TVA aferentă declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi invers;

- un contribuabil declarat într-una din cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii, nu declară nici o livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la primul contribuabil.

 

            4.4 Neconcordanţele identificate vor fi evidenţiate într-un Raport care va cuprinde:

            - codurile de înregistrare în scopuri de TVA şi datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanţe;

            - neconcordanţele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator - beneficiar).

 

4.5 Informaţiile din baza de date vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.

 

4.6 Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaraţiei (de ex.: o declaraţie depusă la 25 iulie 2007 va fi păstrată până la încheierea anului 2012). După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate şi, la cerere, vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.