Ascultă

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală    Nr. 605 din  8 aprilie 2008

privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi

publicat în Monitorul Oficial nr.  301 din 17 aprilie 2008

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 153 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 78 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Lista cuprinzând contribuabilii care au fost scoşi din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform procedurii prevăzute în anexă, se afişează pe pagina de internet a portalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea "Informaţii publice".

    ART. 3

    Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectuează cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi.

    ART. 4

    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

             Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                               Daniel Chiţoiu

 

    Bucureşti, 8 aprilie 2008.

    Nr. 605.

 

    ANEXA 1

 

                               PROCEDURĂ

de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi

 

    A. Procedura generală

    1. Organele fiscale anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor inactivi constituită potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    2. Procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se aplică ori de câte ori se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, un ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării acestuia.

    3. După publicarea ordinului pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, direcţia de specialitate transmite Direcţiei generale de tehnologia informaţiei lista contribuabililor declaraţi inactivi, care conţine:

    a) codul de identificare fiscală;

    b) denumirea contribuabilului;

    c) numărul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care au fost declaraţi inactivi;

    d) data de la care au fost declaraţi inactivi.

    4. Direcţia generală de tehnologia informaţiei înscrie în dreptul fiecărui contribuabil seria şi numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, sortează contribuabilii în funcţie de domiciliul fiscal al acestora şi transmite listele rezultate direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

    5. În termen de două zile lucrătoare de la primirea listei, fiecare direcţie generală a finanţelor publice judeţeană şi a municipiului Bucureşti transmite listele administraţiilor finanţelor publice în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii respectivi.

    6. Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării Registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul fiecărui organ fiscal competent, analizează lista primită şi verifică, pentru fiecare contribuabil, dacă sunt îndeplinite condiţiile de reactivare sau dacă, pentru contribuabilul respectiv, a fost începută procedura de reactivare ca urmare a declarării inactivităţii prin eroare materială a organului fiscal.

    7. În urma analizei, lista contribuabililor inactivi se structurează pe 3 secţiuni:

    a) secţiunea I - contribuabili declaraţi inactivi pentru care se operează scoaterea din oficiu din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

    b) secţiunea a II-a - contribuabili declaraţi inactivi prin eroare materială a organului fiscal;

    c) secţiunea a III-a - contribuabili declaraţi inactivi, care îndeplinesc condiţiile de reactivare.

    8. Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care cuprinde, pe fiecare secţiune prevăzută la pct. 7, rezultatele analizei efectuate şi prin care propune, pentru toţi contribuabilii din cele 3 secţiuni ale listei, operarea scoaterii din oficiu din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA existente la dosarul fiscal, iar pentru contribuabilii cuprinşi în secţiunile a II-a şi a III-a propune şi demararea procedurii de reactivare.

    9. După aprobarea referatului de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate operează anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.

    10. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA este data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.

    11. Pe baza înregistrărilor efectuate, cu ajutorul aplicaţiei informatice de gestiune a Registrului contribuabililor, de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale competente se operează, prin procedurile curente, anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi în Registrul contribuabililor de la nivel central şi de la nivel teritorial.

 

    B. Înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabililor reactivaţi

    1.1. Contribuabilii pentru care organul fiscal a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA pot solicita organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (8) teza 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care sunt reactivaţi.

    1.2. Înregistrarea devine valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

    2.1. În cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori a organului fiscal şi eliminaţi din listă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

    2.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Direcţia generală de tehnologia informaţiei primeşte de la direcţia de specialitate şi transmite organelor fiscale competente poziţiile eliminate din lista contribuabililor inactivi.

    2.3. Dacă la data primirii informaţiilor prevăzute la pct. 2.2. organul fiscal competent a finalizat procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi a anulat certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, va proceda la:

    a) anularea scoaterii din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit fluxului menţionat la lit. A;

    b) emiterea unui nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA.

    În noul certificat de înregistrare în scopuri de TVA se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială (din certificatul anterior), contribuabilul având calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv în perioada cuprinsă între data înscrierii în lista contribuabililor inactivi şi data eliminării din această listă.

    2.4. Dacă la data primirii informaţiilor cuprinse la pct. 2.2 organul fiscal competent derulează procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, stopează această procedură şi ia măsuri de anulare a etapelor procedurale parcurse, astfel încât contribuabilul respectiv să rămână înregistrat ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

 

    C. Dispoziţii tranzitorii

    1. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, Direcţia generală de inspecţie fiscală transmite Direcţiei generale de tehnologia informaţiei lista contribuabililor declaraţi inactivi, care cuprinde toţi contribuabilii declaraţi inactivi prin ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data publicării prezentului ordin, cu excepţia acelor contribuabili care până la aceeaşi dată au fost reactivaţi sau au fost eliminaţi din lista contribuabililor inactivi prin ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    2. Lista contribuabililor inactivi conţine:

    a) codul de identificare fiscală;

    b) denumirea contribuabilului;

    c) numărul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care au fost declaraţi inactivi;

    d) data de la care au fost declaraţi inactivi.

    3. Direcţia generală de tehnologia informaţiei înscrie în dreptul fiecărui contribuabil seria şi numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, sortează contribuabilii în funcţie de domiciliul fiscal al acestora şi transmite listele rezultate direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

    4. În termen de două zile lucrătoare de la primirea listei, fiecare direcţie generală a finanţelor publice judeţeană şi a municipiului Bucureşti transmite listele administraţiilor finanţelor publice în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii respectivi.

    5. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent analizează lista primită şi verifică în evidenţele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil din listă, starea contribuabilului (activ/inactiv) şi întocmeşte un referat care cuprinde rezultatele verificării efectuate şi prin care propune, pentru toţi contribuabilii inactivi din listă, operarea scoaterii din oficiu din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.

    6. În referat se menţionează, nominal, contribuabilii pentru care, în urma verificării, s-a constatat că au fost reactivaţi şi se propune sistarea procedurii de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi transmiterea, pentru confirmare, Direcţiei generale de inspecţie fiscală a listei astfel întocmite.

    7. Organul fiscal competent reia procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, după primirea confirmării de la Direcţia generală de inspecţie fiscală pentru contribuabilii inactivi.

    8. După aprobarea referatului de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate operează anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.

    9. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru contribuabilii inactivi, stabiliţi potrivit pct. 1, este data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicat prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.