Ascultă

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 1346 din 14 august 2006

privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare

publicat în Monitorul Oficial nr.  744 din 31 august 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 12^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 31 şi ale art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă următoarele proceduri:

    a) Procedura de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, prevăzută în anexa nr. 1;

    b) Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 2

    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

    a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod MFP 14.13.01.10.11/5, prevăzută în anexa nr. 3;

    b) Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică (080), cod MFP 14.13.01.10.11/6, prevăzută în anexa nr. 4;

    c) Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal, prevăzută în anexa nr. 5;

    d) Notificare, prevăzută în anexa nr. 6.

    ART. 3

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7.

    ART. 4

    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia economică şi administrativă, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 7

    Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor fizice.

 

                         Ministrul finanţelor publice,

                      Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXA 1

 

PROCEDURĂ

de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

 

    CAP. 1

    Prevederi generale

 

    1.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere, denumite în continuare contribuabili.

    1.2. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

    2.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscală atribuit contribuabililor este codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.2. În cazul în care contribuabilul desfăşoară mai multe activităţi autorizate sau activitatea se desfăşoară în mai multe locaţii, atribuirea codului de înregistrare fiscală se face numai pentru activitatea principală, la sediul principal de desfăşurare a acesteia, celelalte locaţii reprezentând sedii secundare şi le sunt aplicabile dispoziţiile art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. Cu aceeaşi dată, pentru contribuabilii care se înregistrează ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, codul de identificare fiscală este alcătuit din codul de înregistrare fiscală menţionat la pct. 2 şi din prefixul "RO", conform ISO Standard 3166 - alpha 2.

    4.1. Codul de înregistrare fiscală este utilizat de contribuabilii definiţi potrivit pct. 1, în relaţia cu organul fiscal competent şi cu ceilalţi contribuabili, numai în legătură cu activitatea economică autorizată desfăşurată sau cu profesia liberă exercitată.

    4.2. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor datorate bugetului general consolidat în legătură cu activitatea economică autorizată desfăşurată sau cu profesia liberă exercitată, cu excepţia impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    5.1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale potrivit reglementărilor în domeniul impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscală utilizat de persoanele fizice este codul numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    5.2. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. Evidenţa acestor contribuabili se organizează electronic, în cadrul registrului contribuabililor, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    7. Data luării în evidenţă ca persoană impozabilă în scopuri de TVA va rămâne neschimbată ori de câte ori contribuabilul îşi schimbă certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepţia situaţiei când este scos din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

 

    CAP. 2

    Procedura de solicitare şi atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii înregistraţi fiscal până la data de 1 septembrie 2006

 

    1. Contribuabilii definiţi la cap. I pct. 1 din prezenta procedură, înregistraţi în evidenţele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare fiscală.

    2. Până la data de 30 septembrie 2006, administraţiile finanţelor publice vor înştiinţa toţi contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competenţă asupra obligaţiei înscrise la pct. 1 din prezentul capitol.

    3. Înştiinţarea se întocmeşte şi se emite prin intermediul mijloacelor informatice, fără să poarte semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului fiscal, în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

    Modelul şi conţinutul formularului de înştiinţare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    4. Pentru atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea noului certificat de înregistrare fiscală, contribuabilii depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, denumit în continuare organ fiscal competent, "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" (070), însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

    Modelul şi conţinutul formularului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    5. La primirea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţiei de menţiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor.

    6. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată că nu există neconcordanţe, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală.

    6.1. Certificatul de înregistrare fiscală conţine la secţiunea "Date de identificare" următoarele:

    a) - în cazul persoanei fizice autorizate - menţiunea "Persoană fizică autorizată";

    - în cazul persoanei fizice care exercită profesii libere - denumirea, potrivit legii speciale (de exemplu: "ION IONESCU - Cabinet de avocat") sau altele asemenea;

    b) numele şi prenumele persoanei fizice;

    c) codul numeric personal;

    d) adresa sediului activităţii sau a locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

    7. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 6.

    7.1. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Cu ocazia transmiterii notificării, organul fiscal competent va deschide dosarul fiscal al contribuabilului.

    7.2. Dacă respectivul contribuabil nu se prezintă în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, pentru clarificarea situaţiei fiscale, solicitarea de eliberare a noului certificat de înregistrare se respinge.

    7.3. În vederea respingerii solicitării de înregistrare a contribuabilului, se întocmeşte o notă care va cuprinde motivaţia respingerii şi la care se vor anexa atât declaraţia de înregistrare depusă de contribuabil, cât şi notificarea transmisă acestuia de către organul fiscal competent. Nota se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

    7.4. Motivaţia respingerii solicitării de înregistrare se comunică în scris contribuabilului.

    8. În cazul în care contribuabilul va reveni cu o nouă declaraţie de înregistrare, se va relua procedura prevăzută în acest capitol.

    9. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 15 zile. În cazul solicitării prezenţei contribuabilului pentru soluţionarea neconcordanţelor, termenul se prelungeşte conform prevederilor art. 68^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 3

    Înregistrarea fiscală în perioada 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006

 

    1. Înregistrarea fiscală se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data solicitării înregistrării.

    2. În cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale în vigoare, se va aplica şi procedura de înregistrare, prevăzută la cap. II.

    3. Contribuabilii care au calitatea de comerciant au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data comunicării certificatului de înregistrare de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, să se prezinte la organul fiscal competent şi să solicite eliberarea codului de înregistrare fiscală, conform procedurii prevăzute la cap. II.

 

    CAP. 4

 

    În cazul în care, după data de 1 ianuarie 2007, contribuabilii solicită înregistrarea fiscală la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, acest organ fiscal va îndruma contribuabilii să se prezinte la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, în vederea îndeplinirii acestei obligaţii.

 

    CAP. 5

    Obligaţia înscrierii codului de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA pe documente

 

    Contribuabilii înregistraţi potrivit prezentei proceduri au obligaţia ca, începând cu data de 1 ianuarie 2007, să înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA pe documentele prevăzute la art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 6

    Dispoziţii privind preschimbarea certificatelor de înregistrare ale contribuabililor care au calitatea de comerciant

 

    1. După data de 1 ianuarie 2007, pe măsură ce contribuabilii solicită preschimbarea certificatelor de înregistrare ca urmare a unor modificări ce ţin de datele înscrise în certificatul de înregistrare, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor elibera, conform prevederilor legale, un alt certificat de înregistrare ce va conţine şi noul cod de înregistrare fiscală.

    2. După data de 1 ianuarie 2007, certificatul de înregistrare rămâne valabil până la preschimbarea acestuia potrivit pct. 1 din prezentul capitol.

 

    ANEXA 2

 

PROCEDURĂ

de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică

 

    CAP. 1

    Prevederi generale

 

    1. Prevederile prezentei proceduri se aplică asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, denumite în continuare contribuabili.

    2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

    3. Cu aceeaşi dată, pentru contribuabilii care se înregistrează ca persoană impozabilă în scopuri de TVA codul de identificare fiscală este alcătuit din codul de înregistrare fiscală şi din prefixul "RO", conform ISO Standard 3166 - alpha 2.

    4. Data luării în evidenţă ca persoană impozabilă în scopuri de TVA va rămâne neschimbată ori de câte ori contribuabilul îşi schimbă certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepţia situaţiei când este scos din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

 

    CAP. 2

    Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică înregistrate fiscal până la data de 1 septembrie 2006

 

    1. Contribuabilii definiţi la cap. I pct. 1 din prezenta procedură, înregistraţi în evidenţele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal.

    2. Până la data de 30 septembrie 2006, administraţiile finanţelor publice vor înştiinţa toţi contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competenţă asupra obligaţiei înscrise la pct. 1 din prezentul capitol.

    3. Înştiinţarea se întocmeşte şi se emite prin intermediul mijloacelor informatice, fără să poarte semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului fiscal, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

    Modelul şi conţinutul formularului de înştiinţare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    4. Pentru eliberarea noului certificat de înregistrare fiscală, contribuabilii depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, denumit în continuare organ fiscal competent, "Declaraţia de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică" (080), însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

    Modelul şi conţinutul formularului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    5. La primirea declaraţiei de modificare a domiciliului fiscal, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor.

    6. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că nu există neconcordanţe, organul fiscal competent emite certificatul de înregistrare fiscală, conţinând codul de identificare fiscală atribuit anterior preschimbării şi noul domiciliu fiscal.

    6.1. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 6.

    6.2. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la dosarul fiscal al acestuia. Cu ocazia transmiterii notificării, organul fiscal competent va deschide dosarul fiscal al contribuabilului.

    6.3. Dacă respectivul contribuabil nu se prezintă în termen de 15 zile de la data comunicării notificării pentru clarificarea situaţiei fiscale, solicitarea de modificare a domiciliului fiscal se respinge.

    6.4. În vederea respingerii solicitării de modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului, se întocmeşte o notă care va cuprinde motivaţia respingerii şi la care se vor anexa atât declaraţia de modificare a domiciliului fiscal depusă de contribuabil, cât şi notificarea transmisă acestuia de către organul fiscal competent. Nota se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

    6.5. Motivaţia respingerii solicitării de înregistrare se comunică în scris contribuabilului.

    7. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă declaraţie de modificare a domiciliului fiscal, se reia procedura prevăzută în acest capitol.

    8. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 15 zile. În cazul solicitării prezenţei contribuabilului pentru soluţionarea neconcordanţelor, termenul se prelungeşte conform prevederilor art. 68^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 3

    Înregistrarea fiscală în perioada 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006

 

    1. Înregistrarea fiscală se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data solicitării înregistrării.

    2. În cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale în vigoare se va aplica şi procedura de modificare a domiciliului fiscal, prevăzută la cap. II.

 

    CAP. 4

 

    1. În cazul în care, după data de 1 ianuarie 2007, contribuabilii solicită înregistrarea fiscală la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care reprezintă contribuabilul, acest organ fiscal va îndruma contribuabilii să se prezinte la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, în vederea îndeplinirii acestei obligaţii.

    2. Concomitent, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care reprezintă asocierea va înştiinţa organul fiscal competent cu privire la sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale a contribuabililor.

 

    CAP. 5

    Obligaţia înscrierii codului de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA pe documente

 

    Contribuabilii înregistraţi ca persoane impozabile în scopuri de TVA, conform prezentei proceduri, au obligaţia ca, începând cu data de 1 ianuarie 2007, să înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA pe documentele prevăzute la art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ANEXA 3*)

 

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

                                                                ______________

                             DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE        |   ROMÂNIA    |

         070               FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |    _____     |

                            pentru persoanele fizice care      |   | MFP |    |

Nr. operator date cu       desfăşoară activităţi economice     |   |_____|    |

caracter personal - 1067   în mod independent sau exercită     |  MINISTERUL  |

                                  profesii libere              |  FINANŢELOR  |

                                                               |   PUBLICE    |

                                                               |______________|

 

 ______________________________________________________________________________

|1.      |Felul declaraţiei:                                                   |

|        |                               _                                     |

|1.1.    |Declaraţie de înregistrare    |_|                                    |

|        |                               _                                     |

|1.2.    |Declaraţie de menţiuni        |_|                                    |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.      |Date de identificare a contribuabilului:                             |

|        |                               ______   ________________             |

|2.1.    |Cod numeric personal          |______| |________________|            |

|        |                               ______   ________________             |

|2.2.    |Număr de identificare fiscală |______| |________________|            |

|        |                               ______   ________________             |

|2.3.    |Cod de înregistrare fiscală   |______| |________________|            |

|2.4.    |Nume                Iniţiala tatălui            Prenume              |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|2.5.    |Denumire                                                             |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|2.6.    |Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:                  |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Regiune administrativă .............. Sector ....................... |

|        |Strada ................. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... |

|        |Cod poştal ........ Ţara ..................... Telefon ............. |

|        |Fax ............................ E-mail ............................ |

|2.7.    |Actul de identificare ............ seria ...... nr. ................ |

|        |Emis de .......................... Data emiterii ...../...../....... |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.8.    |Date privind sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii  |

|        |principale:                                                          |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Sector ................... Strada ........................ Nr. ..... |

|        |Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ..................... |

|        |Telefon ............... Fax .............. E-mail .................. |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _               |

|2.9.    |Persoană fizică română cu domiciliul în România     |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică română fără domiciliu în România    |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică străină cu domiciliul în România    |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică străină fără domiciliu în România   |_|              |

|________|_____________________________________________________________________|

|3.      |Alte date privind contribuabilul                                     |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _____________   |

|3.1.    |Cod CAEN al obiectului principal de activitate      |_____________|  |

|________|_____________________________________________________________________|

|3.2.    |Felul activităţii:                                                   |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _               |

|3.2.1.  |Activităţi economice desfăşurate în mod independent |_|              |

|        |Autorizaţie nr. .... data ..../..../...... organ emitent ........... |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                 _                                                   |

|3.2.2.  |Profesii libere |_|                                                  |

|        |                 _            _            _               _         |

|        |Avocat          |_|    Notar |_|    Medic |_|    Contabil |_|        |

|        |                 _                                                   |

|        |Altele          |_|                                                  |

|        |Document de autorizare nr. ... data ../../..... organ emitent ...... |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.      |Date privind vectorul fiscal                                         |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.1.    |Plătitor de T.V.A.                                                   |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                          La înfiinţare                              |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.1.1.  |Cifra de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu    |

|        |drept de deducere pe care estimaţi că o veţi realiza,                |

|        |                                             _____________________   |

|        |                                            |_____________________|  |

|        |din care:                                                            |

|        |                                             ___________             |

|4.1.1.1.|din operaţiuni taxabile                     |___________|            |

|        |                                             ___________             |

|4.1.1.2.|din operaţiuni scutite cu drept de deducere |___________|            |

|4.1.2.  |Declaraţi că realizaţi operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu         |

|        |drept de deducere din care estimaţi că veţi obţine o cifră de        |

|        |afaceri anuală sub plafonul de scutire prevăzut de lege, dar     _   |

|        |doriţi să optaţi pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?   |_|  |

|4.1.3.  |Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de       _   |

|        |deducere a T.V.A.?                                              |_|  |

|4.1.3.1.|Declaraţi că desfăşuraţi în exclusivitate operaţiuni scutite         |

|        |din arendarea, concesionarea şi închirierea de bunuri imobile,       |

|        |cu excepţiile prevăzute de lege, dar doriţi să optaţi pentru     _   |

|        |taxarea acestora?                                               |_|  |

|        |                                                                     |

|        |                    Ulterior înregistrării fiscale                   |

|        |                                                                     |

|4.1.4   |Înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire prevăzut de    _   |

|        |lege                                                            |_|  |

|4.1.5.  |Înregistrare prin opţiune, dacă realizaţi operaţiuni taxabile        |

|        |şi/sau scutite cu drept de deducere din care obţineţi o cifră        |

|        |de afaceri anuală sub plafonul de scutire prevăzut de lege,      _   |

|        |dar optaţi pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.          |_|  |

|4.1.6.  |Înregistrare prin opţiune, dacă realizaţi în exclusivitate           |

|        |operaţiuni scutite din arendarea, concesionarea şi                   |

|        |închirierea de bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de        _   |

|        |lege, dar optaţi pentru taxarea acestora                        |_|  |

|4.1.7.  |Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din operaţiuni           |

|        |taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere   ___________________   |

|        |                                              |___________________|  |

|        |                                   _                                 |

|4.1.7.1.|Plata lunară                      |_|                                |

|        |                                   _                                 |

|4.1.7.2.|Plata trimestrială                |_|                                |

|        |                                                                     |

|        |                          Scoatere din evidenţă                      |

|        |                                   _                                 |

|4.1.8.  |Ca urmare a încetării activităţii |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.1.8.1.|Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau  |

|        |drept de deducere a T.V.A.         _                                 |

|        |                                  |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.2.    |Plătitor de accize                 _                                 |

|4.2.1.  |Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.2.2.  |Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.3.    |Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate  |

|        |salariilor                                                           |

|        |                                   _                                 |

|4.3.1.  |Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.3.2.  |Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.    |Contribuţii                                                          |

|        |                                                                     |

|4.4.1.  |Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                     |

|        |                                   _                                 |

|4.4.1.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.1.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.2.  |Contribuţia pentru asigurări şomaj                                   |

|        |                                   _                                 |

|4.4.2.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.2.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.3.  |Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli           |

|        |profesionale                                                         |

|        |                                   _                                 |

|4.4.3.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.3.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.4.  |Contribuţia de asigurări sociale                                     |

|        |                                   _                                 |

|4.4.4.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.4.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|________|_____________________________________________________________________|

|5.      |Date privind starea contribuabilului:                                |

|5.1.    |Inactivitate temporară             _                                 |

|        |          Suspendarea activităţii |_| de la data ..../..../......... |

|        |                                   _                                 |

|        |          Reluarea activităţii    |_| de la data ..../..../......... |

|        |                                   _                                 |

|5.2.    |Încetarea activităţii             |_| de la data ..../..../......... |

|________|_____________________________________________________________________|

|6.      |Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal:   |

|        |Nr. act ................................/Data ...................... |

|        |Nume, prenume/Denumire ............................................. |

|        |Adresa: Judeţ ...... Sector ........ Localitate .................... |

|        |        Strada ............. Nr. .. Bloc .. Scara .. Etaj ..  Ap. .. |

|        |        Cod Poştal .... Telefon ...... Fax ........ E-Mail ......... |

|        |                                     _______________________         |

|        |        Cod de identificare fiscală |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declaraţia ...................................... |

|                                                                              |

| Semnătura ....................            Ştampila                           |

|                                                                              |

| Data: ...../...../............                                               |

|______________________________________________________________________________|

|                   Se completează de organul fiscal                           |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal ...................................................... |

| Număr de înregistrare ............. Data înregistrării: ...../..../......... |

| Numele şi prenumele persoanei care a verificat ............................. |

|                                                                              |

|                                          Nr. legitimaţie ................... |

|______________________________________________________________________________|

 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5                                            A4/t1

 

    ANEXA 4*)

 

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

                                                                ______________

                                                               |   ROMÂNIA    |

       080                            DECLARAŢIE               |    _____     |

                              de modificare a domiciliului     |   | MFP |    |

Nr. operator date cu        fiscal pentru asocierile şi alte   |   |_____|    |

caracter personal - 1067  entităţi fără personalitate juridică |  MINISTERUL  |

                                                               |  FINANŢELOR  |

                                                               |   PUBLICE    |

                                                               |______________|

 

 ______________________________________________________________________________

|1.      |Date de identificare a contribuabilului:                             |

|        |                               ______   ________________             |

|1.1.    |Cod de identificare fiscală   |______| |________________|            |

|1.2.    |Denumirea contribuabilului                                           |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|1.3.    |Date privind domiciliul fiscal:                                      |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Regiune administrativă .............. Sector ....................... |

|        |Strada ................. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... |

|        |Cod poştal ........ Ţara ..................... Telefon ............. |

|        |Fax ............................ E-mail ............................ |

|________|_____________________________________________________________________|

|1.4.    |Date privind sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii  |

|        |principale:                                                          |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Sector ................... Strada ........................ Nr. ..... |

|        |Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ..................... |

|        |Telefon ............... Fax .............. E-mail .................. |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.      |Plătitor de TVA din data ...../...../.....                           |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                     _______________________         |

|3.      |Nr. act legal de înfiinţare         |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.      |Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal:   |

|        |Nr. act ................................/Data ...................... |

|        |Nume, prenume/Denumire ............................................. |

|        |Adresa: Judeţ ...... Sector ........ Localitate .................... |

|        |        Strada ............. Nr. .. Bloc .. Scara .. Etaj ..  Ap. .. |

|        |        Cod Poştal .... Telefon ...... Fax ........ E-Mail ......... |

|        |                                     _______________________         |

|        |        Cod de identificare fiscală |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declaraţia ...................................... |

|                                                                              |

| Semnătura ....................            Ştampila                           |

|                                                                              |

| Data: ...../...../............                                               |

|______________________________________________________________________________|

|                   Se completează de organul fiscal                           |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal ...................................................... |

| Număr de înregistrare ............. Data înregistrării: ...../..../......... |

| Numele şi prenumele persoanei care a verificat ............................. |

|                                                                              |

|                                          Nr. legitimaţie ................... |

|______________________________________________________________________________|

 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/6                                            A4/t1

 

    ANEXA 5*)

 

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

 

D.G.F.P. _____________________________________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________

Sediul: ______________________________________

Nr. înregistrare ________/Data _______________

 

                        Denumire/Nume, prenume _______________________________

                        Adresa: Str. _________________________ Nr. __________,

                        Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, Et. ___, Jud./Sect. ______,

                        Localitatea _______________, cod poştal ______________

 

                        Cod de identificare fiscală __________________________

 

    ÎNŞTIINŢARE PRIVIND OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ SAU DE MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL

                                                                            _

    Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală                  |_|

                                                                            _

    Înştiinţare de modificare a domiciliului fiscal                        |_|

 

    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art. 31, respectiv ale art. 69 alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a depune:

    - formularul 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de

      menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi          _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularul 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal       _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi sediul sau vă desfăşuraţi efectiv activitatea principală.

    Vă rugăm să depuneţi acest formular în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unităţii fiscale.

    În cazul în care aţi încetat activitatea impozabilă în scopuri de TVA şi nu aţi solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 70 alin. (6) şi alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să completaţi şi să depuneţi declaraţia de menţiuni în 15 zile de la data primirii înştiinţării. În cazul nedepunerii acestei declaraţii, veţi rămâne în continuare înregistrat ca plătitor de TVA, până la îndeplinirea procedurii legale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a plătitorilor de TVA.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

    ANEXA 6*)

 

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

 

D.G.F.P. _____________________________________      Nr. înregistrare _________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________      Data _____________________

______________________________________________

Sediul: ______________________________________

 

Denumire/Nume, prenume contribuabil _______________________

Cod de identificare fiscală _______________________________

Adresa: Localitatea _____________, Str. ___________________

Nr. __, Bl. __, Sc. __, Ap. __, Et. __, Jud./Sect. ________

 

                                 NOTIFICARE

 

    Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării modului de completare a:

    - formularului 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie

      de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi       _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularului 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal     _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

depus de dvs., au fost identificate neconcordanţe privind ....................

    În vederea clarificării acestei situaţii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

    ANEXA 7

 

                              CARACTERISTICILE

de tipărire şi modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor

 

    I. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

    1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

    2. Cod: 14.13.01.10.11/5

    3. Format: A4/t1

    4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.

    8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;

                     de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului

 

    II. Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică

    1. Denumire: Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică

    2. Cod: 14.13.01.10.11/6

    3. Format: A4/t1

    4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

    8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;

                     de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

                              ---------------