Ascultă

                     ORDIN   Nr. 967 din  6 iulie 2005

privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2005

 

Text în vigoare începând cu data de 17 mai 2007

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 149 alin. (5) din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 82 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Metodologia de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu deconturile aferente lunii iulie 2005.

    ART. 3

    Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aferente anului 2004 și semestrului I 2005, se soluționează potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 338/2004.

    ART. 4

    Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția de metodologie și proceduri pentru inspecția fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

        ANEXA 1

 

    METODOLOGIA DE SOLUȚIONARE A DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ CU OPȚIUNE DE RAMBURSARE

 

    CAP. 1

    Depunerea, înregistrarea și prelucrarea deconturilor de TVA

 

    A. Depunerea și înregistrarea deconturilor de TVA

 

    1. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la organul fiscal unde contribuabilul își are domiciliul fiscal, prin poștă sau direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, pe suport electronic, însoțite de două exemplare listate, precum și prin sistemul electronic național, la următoarele termene:

    - trimestrial, până la 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, inclusiv;

    - lunar, până la 25 a lunii următoare lunii de raportare, inclusiv de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro.

    2. Deconturile primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică și se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezența plătitorului.

    Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.

    În cazul în care, în urma prelucrării Deconturilor, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate.

    3. Deconturile primite prin poștă, se prelucrează în ziua primirii de la registratură. În cazul în care, în urma prelucrării, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declarațiilor fiscale eronate.

    4. Plătitorii care depun deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare vor anexa la acestea o declarație, pe propria răspundere, referitoare la activitatea preponderentă efectiv desfășurată în perioadele din care provine suma de rambursat.

    5. Deconturile se prelucrează și se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

    6. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse la termenele lunare de declarare, de către plătitorii cu obligații declarative trimestriale nu se prelucrează.

 

    B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA

 

    1. După primirea și procesarea deconturilor, acestea se grupează pe următoarele categorii:

    a. deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată)

    b. deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:

    b1) deconturi cu sume negative cu opțiune de rambursare;

    b2) deconturi cu sume negative fără opțiune de rambursare (sume ce se reportează în decontul perioadei următoare).

    2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul de "Evidență pe plătitori", pe baza "Registrului jurnal obligații declarate la bugetul de stat" și a "Notei de predare-primire", prevăzute de reglementările privind organizarea evidenței pe plătitori.

    3. Deconturile cu sume pozitive, precum și cele cu sume negative fără opțiune de rambursare, se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.

    4. Deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se înregistrează în evidența pe plătitor într-o fișă separată numită "Sume de rambursat" și se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.

    5. Se supun procedurii de soluționare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere.

    Plătitorii care depun astfel de deconturi, după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

    6. Solicitările de rambursare se soluționează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termen de maxim 45 de zile de la data depunerii decontului de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare.

 

    CAP. 2

    Procedura de soluționare a solicitărilor de rambursare

 

    A. Soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare

 

    1. Compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitările de rambursare, în vederea soluționării.

    Procedura are ca scop final încadrarea fiecărui plătitor într-o categorie de risc fiscal, în funcție de comportamentul său fiscal, precum și în funcție de riscul pe care acesta îl prezintă pentru administrația fiscală.

    2. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se soluționează în funcție de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare plătitor, astfel:

    a. în cazul deconturilor cu risc fiscal mic - prin emiterea deciziei de rambursare;

    b. în cazul deconturilor cu risc fiscal mediu - cu analiză documentară;

    c. în cazul deconturilor cu risc fiscal mare - cu inspecție fiscală anticipată.

    3. Deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mic

    În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, sistemul va genera în mod automat Decizia de rambursare a TVA.

    Decizia se întocmește în trei exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale sau directorului coordonator, după caz.

    4. Deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mediu

    (1) Dacă decontul cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal va proceda la efectuarea analizei documentare.

    (2) Pentru efectuarea analizei documentare, organul fiscal va comunica în scris plătitorului documentele care trebuie prezentate, data, ora și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupă de analiză.

    Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage după sine încadrarea în gradul de risc fiscal mare și soluționarea cu inspecție fiscală anticipată.

    Termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 199 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    (3) În cazuri temeinic justificate plătitorul poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.

    În cazul aprobării amânării, termenul legal de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data emiterii înștiințării pentru prezentarea documentelor și data prezentării documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 199 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    (4) În urma efectuării analizei documentare deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobă și se emite decizie de rambursare.

    (5) Dacă sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadrează la gradul de risc fiscal mare și se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

    5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală.

    (1) După efectuarea inspecției fiscale compartimentul cu atribuții în acest domeniu va întocmi raportul de inspecție fiscală.

    (2) În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică față de sumele înscrise în decontul de TVA, se va întocmi decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, care are și rol de decizie de rambursare a TVA.

    (3) În cazul în care cu ocazia inspecției fiscale nu sunt stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.

    6. Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic și mediu sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 87 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată

 

    Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de plătitori, cu excepția cazurilor prevăzute la capitolul "Dispoziții speciale".

 

    B1. Stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN)

    1. Standardul Individual Negativ reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecție fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administrația fiscală.

    Această sumă este stabilită în condiții de activitate normală și continuă a plătitorului ținând cont și de comportamentul său fiscal.

    2. SIN-ul se stabilește semestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale în perioada de referință, potrivit prevederilor alin. 3.

    3.1. La data de 5 a lunii februarie, se stabilește SIN-ul pentru semestrul I, având în vedere:

    - perioada de referință pentru deconturi de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor ianuarie - decembrie an precedent (depuse februarie an precedent - ianuarie an curent)

    - raportarea contabilă semestrială din anul precedent.

    3.2. La data de 5 a lunii august, se stabilește SIN-ul pentru semestrul II, având în vedere:

    - perioada de referință pentru deconturi de TVA și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale - cea aferentă lunilor iulie an precedent - iunie an curent;

    - bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul precedent.

    4. Înainte de stabilirea SIN-ului semestrial, compartimentul de specialitate va solicita, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării, la zi, a tuturor bazelor de date care furnizează informații utilizate în aplicarea procedurii.

    5. Standardul Individual Negativ se stabilește prin completarea Fișei de calcul a SIN-ului, prevăzută în Anexa nr. 1.

    6. Standardul Individual Negativ se stabilește astfel:

    6.1. SIN-ul se stabilește la valoarea de 1 unitate și rambursarea se efectuează numai în urma controlului fiscal, în următoarele cazuri:

    - pentru plătitorii ce au înscrise fapte în cazierul fiscal,

    - pentru plătitorii care au ca obiect principal de activitate și își desfășoară efectiv activitatea în domeniul:

        - producției și/sau comerțului cu ridicata de băuturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea băuturilor" și cod 5134 "Comerțul cu ridicata al băuturilor"),

        - comerțului cu ridicata a materialului lemnos și de construcție (cod 5153 "Comerțul cu ridicata al materialului lemnos și de construcții),

        - tutunului (cod 16 "Fabricarea produselor din tutun", cod 5125 "Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "Comerț cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "Comerț cu amănuntul al produselor din tutun"),

        - petrolului (cod 232 "Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului", cod 505 "Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule",

        - comerțului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "Comerț cu ridicata al animalelor vii"),

        - comerțului cu ridicata al deșeurilor (cod 5157 "Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor"),

        - recuperării deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice (cod 3710 și cod 3720);

    - pentru plătitorii care au solicitări de rambursare aferente anilor anteriori și nesoluționate;

    - pentru plătitorii nou înființați;

    - pentru plătitorii pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fișei de calcul a SIN;

    - pentru plătitorii pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectată este mai mare decât suma TVA deductibilă în perioada de referință);

    - pentru plătitorii care, în decurs de 6 luni, au renunțat de cel puțin 2 ori la opțiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc mediu sau mare;

    - pentru plătitorii care au prezentat consecutiv, în cel puțin 3 perioade de raportare, deconturi negative de taxă pe valoarea adăugată cu sume mai mari de 1 miliard lei și nu au solicitat rambursarea;

    - pentru plătitorii care nu au nici un salariat;

    - pentru plătitorii care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;

    - pentru plătitorii despre care activitatea de inspecție fiscală deține informații că prezintă un risc fiscal mare.

    6.2. Plătitorii nou-înființați sunt acei contribuabili înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în cadrul perioadei de referință și care nu prezintă, la data calculării SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obligații declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obligații declarative trimestriale.

    Pentru plătitorii nou-înființați, care prezintă 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu opțiune de rambursare, soluționate cu control anticipat și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 2% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabilește ca medie aritmetică a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective.

    6.3. Pentru ceilalți plătitori, SIN-ul este stabilit în două etape:

    a1) prima etapă: stabilirea SIN-ului brut

    SIN-ul brut se stabilește ca diferență între media TVA-ului colectat și media TVA-ului deductibil, din perioada de referință.

    Pentru plătitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabilește pe lună, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabilește pe trimestru.

    a2) a doua etapă: SIN-ul brut se corectează cu indicele de inflație și se ajustează, în funcție de comportamentul fiscal al fiecărui plătitor.

    SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.1) se ajustează cu 1/2 din indicele de inflație realizat la 31 decembrie an precedent și 1/2 din indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

    SIN-ul stabilit potrivit pct. (3.2) se ajustează cu indicele de inflație prognozat pentru anul curent.

    a.2.1. Comportamentul fiscal se stabilește pe baza unor indicatori relevanți, cum ar fi: mărimea plătitorului, gradul de conformare fiscală voluntară.

    a.2.2. SIN-ul final se stabilește prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflație și prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcție de punctajul obținut pe baza indicatorilor, astfel:

    - Majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0 - 155 puncte;

    - Majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156 - 200 puncte;

    - Majorare cu 10%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201 - 250 puncte;

    - 0% pentru cei care realizează un punctaj mai mare decât 251 puncte.

    7. Cazuri de actualizare lunară a SIN-ului

    7.1. SIN-ul semestrial stabilit potrivit pct. 6 se actualizează lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru plătitorii care se află în una dintre următoarele situații:

    - li se înscriu fapte în cazierul fiscal;

    - prezintă cel puțin două renunțări la opțiunea de rambursare în ultimele 6 luni;

    - sunt plătitori nou-înființați și au beneficiat 3 perioade de raportare consecutiv de rambursări cu inspecție fiscală anticipată și la care au fost stabilite diferențe de taxă mai mici de 2%;

    - pe baza informațiilor deținute activitatea de inspecție fiscală le stabilește risc fiscal mare.

    7.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unui plătitor se realizează de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor primite de la organele de inspecție fiscală pentru contribuabilul respectiv.

    Astfel, organul fiscal cu atribuții de inspecție fiscală va oferi informații referitoare la contribuabilii pentru care au fost primite solicitări de la alte instituții, de efectuare a inspecției fiscale în scopul cercetării unor fapte de evaziune fiscală, cei pentru care au fost transmise organelor de cercetare penală sesizări în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii, precum și orice alte informații pe care le consideră importante în stabilirea riscului fiscal mare.

    Informațiile vor fi transmise pe baza unui referat motivat, aprobat de conducerea organului de inspecție fiscală, până la data de 5 a lunii următoare celei în care au fost primite solicitările sau au fost înaintate sesizări. Referatul va cuprinde toți contribuabilii în cauză. Societățile cuprinse în referatele trimise compartimentului de specialitate vor fi înscrise de către acesta din urmă într-o bază de date specială.

    Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare și ștergerea din baza de date specială se fac tot la propunerea organului de inspecție fiscală, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.

    7.3. În baza datelor primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și al declarațiilor pe proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conține informațiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

 

    B2. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate

    1. Compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit Anexei nr. 3.

    2. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluționării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului.

    3. În prima fază a analizei, se editează Fișele de calcul a SIN și se selectează deconturile negative care prezintă SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare și se transmit, a doua zi, compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

    4. Pentru deconturile la care SIN este mai mare decât 1, se calculează Fișa indicatorilor de inspecție fiscală, prevăzută în Anexa nr. 4.

    4.1. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul prezintă risc fiscal mare și se transmite, a doua zi, compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

    4.2. În cazul în care punctajul obținut la Fișa indicatorilor de inspecție fiscală este mai mic decât 60 de puncte, se compară suma solicitată la rambursare cu SIN.

    4^1. *** Abrogat

    5. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, decontul este considerat cu risc fiscal mic și sistemul va genera în mod automat Decizia de rambursare a TVA, prevăzută în Anexa nr. 5.

    6. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnalează acest aspect și generează lista plătitorilor care se află în această situație, în vederea efectuării analizei individuale.

    Dacă suma solicitată la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandonează reconstituirea sumei, decontul fiind considerat cu risc fiscal mare, și se transmite a doua zi compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, pe bază de borderou.

    7. Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmind Fișa de analiză de risc, prevăzută în Anexa nr. 6, conform Instrucțiunilor de completare, prevăzute în Anexa nr. 7.

    8. Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN, se consideră că decontul prezintă risc mic, nu se va completa cartușul de "indicatori de analiză" și se va genera Decizia de rambursare.

    9. Cartușul de "Indicatori de analiză" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de taxă pe valoarea adăugată este mai mare decât SIN-ul.

    10. După completarea Fișei de analiză de risc și acordarea punctajului, deconturile cu sume negative cu opțiune de rambursare se clasifică în:

    a) Deconturi cu risc fiscal mediu, dacă se obține un punctaj între 0 și 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare - acestea se supun analizei documentare;

    b) Deconturi cu risc fiscal mare, dacă se obține un punctaj între 51 și 140, pentru cel puțin una din perioadele din care provine suma solicitată la rambursare - acestea se transmit, a doua zi, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.

 

    B3. Analiza documentară

    1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferența în plus de sumă solicitată la rambursare.

    2. Solicitarea documentației se face în scris, menționându-se documentele care trebuie prezentate, data și locul întâlnirii, precum și numele și prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupă de analiză. Modelul înștiințării este prevăzut în Anexa nr. 8.

    3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate va solicita plătitorului să prezinte:

    - jurnalele de vânzări și de cumpărări;

    - balanțele de verificare;

    - contracte comerciale, facturi și documente vamale care să ateste exportul efectuat;

    - documente care să ateste efectuarea unei investiții, precum și alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;

    - orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.

    Documentele prezentate trebuie să se refere la perioada din care provine suma negativă de taxă pe valoarea adăugată.

    4. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere și indicatorii stabiliți prin Fișa de calcul a SIN-ului, Fișa indicatorilor de inspecție fiscală și Fișa de analiză de risc.

    5. Pentru toate deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu se întocmește Referatul pentru analiză documentară, în două exemplare, potrivit modelului din Anexa nr. 9.

    6. Referatul pentru analiză documentară se înaintează, împreună cu Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului și Fișa de analiză, conducătorului compartimentului, pentru avizare.

    7. În cazul în care, prin Referat se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmește Decizia de rambursare a TVA. Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului, Fișa de analiză de risc, Nota și Decizia se transmit conducătorului unității fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.

    8. În cazul în care prin Referat, se propune efectuarea inspecției fiscale anticipate, acesta se înaintează, împreună cu Decontul, Fișa de calcul a SIN-ului și Fișa de analiză, spre avizare conducătorului compartimentului, apoi, spre aprobare conducătorului unității fiscale/directorului coordonator.

    După aprobare, se transmite compartimentului de inspecție fiscală, dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:

    - Decontul cu sume negative cu opțiune de rambursare;

    - Fișa de calcul a SIN-ului;

    - Fișa de analiză;

    - Referatul pentru analiză documentară.

 

    C. Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată

 

    1. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit, zilnic, împreună cu documentația aferentă, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală în vederea efectuării verificării.

    2. După finalizarea controlului, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale va întocmi Raportul de inspecție fiscală.

    3. Dacă în urma inspecției fiscale se stabilesc diferențe care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale emite decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, care are și rol de decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică plătitorului.

    4. Dacă, în urma controlului fiscal, nu se stabilesc diferențe față de suma solicitată la rambursare, Decizia de rambursare se emite de organul fiscal competent.

    5. În maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală va transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu raportul de inspecție fiscală, precum și, după caz, decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală.

    6. În situațiile în care, pentru soluționarea solicitării de rambursare, organul de control fiscal consideră că sunt necesare informații suplimentare, termenul de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor respective, potrivit art. 199 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Prelungirea termenului de soluționare se realizează pentru întreaga solicitare de rambursare, nu pentru sume parțiale.

    7. Dacă, în urma inspecției fiscale nu au fost stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării, compartimentul de specialitate va întocmi Decizia de rambursare a TVA, în trei exemplare. Decizia va fi semnată de șeful compartimentului și aprobată de conducătorul unității fiscale/directorul coordonator.

 

    D. Fluxul operațiunilor în cadrul compartimentului de colectare

 

    1. La sfârșitul fiecărei zile compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât și deciziile de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, aprobate.

    2. Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor și a Deciziei de rambursare întocmește Nota de compensare și/sau Nota de restituire/rambursare, conform formularelor aprobate.

    Nota se întocmește în patru exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de conducătorul unității fiscale/directorul coordonator.

    Nota aprobată se transmite, cel mai târziu a doua zi, pe bază de borderou, compartimentului trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

    3. După efectuarea compensării și/sau restituirii, compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare din Nota de compensare și/sau restituire cuprinzând și data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau restituire, cel târziu a doua zi de la efectuarea compensării și/sau restituirii.

 

    E. Finalizarea procedurii și arhivarea documentelor

 

    1. Compartimentul de colectare va reține decizia de rambursare sau, după caz, decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală și un exemplar din nota de compensare și/sau din nota de restituire/rambursare și va transmite compartimentului de specialitate cel mai târziu a doua zi două exemplare din notă, un exemplar pentru a fi comunicat plătitorului și un exemplar în vederea arhivării.

    2. După operarea datelor privind soluționarea decontului cu sume negative cu opțiune de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

    Dosarul solicitării va cuprinde:

    - decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare;

    - fișa de calcul a SIN-ului;

    - fișa de analiză de risc;

    - referatul pentru analiză documentară și/sau raportul de inspecție fiscală, după caz;

    - decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate sau decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, emisă de compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, după caz;

    - nota de compensare și/sau nota de restituire/rambursare cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau restituire.

    3. În cel mult 1 zi de la primirea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înștiințează plătitorul despre modul de soluționare a opțiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare și/sau a Notei de restituire/rambursare, însoțite de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.

    4. Compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de inspecție fiscală, până la data de 1 a lunii următoare un extras al registrului de evidență specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, soluționate cu control ulterior, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală.

    5. Controlul ulterior se efectuează în maxim 2 ani de la aprobarea rambursării.

 

    CAP. 3

    Dispoziții speciale privind soluționarea solicitărilor de rambursare

 

    A. Dispoziții generale

    1.1. Pentru contribuabilii mari și mijlocii, precum și pentru persoanele impozabile care desfășoară activități de export rambursarea se acordă cu inspecție fiscală ulterioară, cu excepția cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecției fiscale anticipate.

    1.2. În categoria contribuabililor mari și mijlocii se cuprind contribuabilii definiți potrivit prevederilor legale în vigoare.

    1.3. În categoria persoanelor impozabile care desfășoară activități de export care beneficiază de regimul special privind soluționarea solicitărilor de rambursare se încadrează persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

    a) au depus, în ultimele 12 luni, toate declarațiile fiscale;

    b) au depus toate situațiile financiare cu termen de depunere în ultimele 12 luni;

    c) nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat;

    d) au desfășurat în anul anterior activități de export, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul, în lei, a 1.000.000 euro. Volumul exportului derulat în anul 2006 se comunică organului fiscal competent de către Autoritatea Națională a Vămilor;

    e) activitatea de export nu se desfășoară în domeniul:

    - comerțului cu băuturi alcoolice (cod 5117 "Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun", cod 5134 "Comerț cu ridicata al băuturilor", cod 5139 "Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun", cod 5225 "Comerț cu amănuntul al băuturilor");

    - tutunului (cod 5125 "Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "Comerț cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "Comerț cu amănuntul al produselor din tutun");

    - petrolului (cod 505 "Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule");

    - comerțului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "Comerț cu ridicata al animalelor vii");

    - comerțului cu ridicata al deșeurilor (cod 5157 "Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor");

    - recuperării deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice (cod 3710 și cod 3720);

    - comerțului cu ridicata al materialului lemnos și de construcții (cod 5153 "Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții").

    1.4. În categoria contribuabililor prevăzuți la pct. 1.3 nu intră contribuabilii mari și mijlocii.

    2. Primul decont cu sume negative cu opțiune de rambursare depus, după înregistrarea investiției potrivit legii, de către contribuabilii care realizează investiții ce se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările și completările ulterioare, va fi supus inspecției fiscale, rambursarea fiind acordată cu control anticipat.

    Solicitările ulterioare depuse de această categorie de contribuabili pe durata derulării investiției vor fi soluționate cu inspecție fiscală ulterioară.

    Compartimentele cu atribuții de inspecție fiscală vor verifica, semestrial, la sediul contribuabilului, rambursările acordate.

 

    B. Procedura de aprobare a regimului special pentru persoanele impozabile care desfășoară activități de export

    1.1. La depunerea primului decont de taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3, acestea vor depune la organul fiscal competent și o cerere prin care solicită aplicarea regimului special, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta metodologie.

    1.2. Cererea va fi însoțită de balanța de verificare la data de 31 decembrie 2006 și fișa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit, efectuat în anul anterior, în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul, în lei, a 1.000.000 euro, precum și de o declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de export în domeniile prevăzute la lit. A pct. 1.3 lit. e). Contribuabilii care își desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos și de construcții (cod CAEN 5153) vor înscrie în declarația pe propria răspundere și faptul că respectă condiția prevăzută la lit. A pct. 1.4.

    2. Pentru soluționarea cererii, compartimentul de specialitate:

    - analizează documentația depusă de persoana impozabilă;

    - verifică lista transmisă de Autoritatea Națională a Vămilor;

    - verifică îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată în evidențele fiscale și întocmește Referatul privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta metodologie.

    3.1. Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special și întocmește proiectul Deciziei privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

    3.2. Decizia se întocmește și în cazurile în care se propune respingerea solicitării de aprobare a regimului special.

    3.3. Decizia privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată se întocmește în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta metodologie.

    3.4. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub condiția decăderii, la organul fiscal emitent.

    4. Referatul privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special, împreună cu proiectul Deciziei privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, vizate de șeful compartimentului de specialitate, se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

    5. Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    6. La depunerea unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume pozitive, precum și dacă din analiza evidențelor fiscale sau în urma inspecției fiscale efectuate se constată că persoana impozabilă nu îndeplinește condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3., organul fiscal dispune, prin decizie, încetarea aplicării regimului special.

 

    C. Fluxul de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari și mijlocii, precum și de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B

    1. Compartimentul de analiză de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează deconturile într-o evidență, care se conduce informatizat, organizată potrivit anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

    2. După înregistrarea în evidență, deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluționării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

    3.1. Deconturile se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării urmărindu-se și corelarea soldului sumei negative solicitate la rambursare cu suma înregistrată în evidențele fiscale.

    3.2. Dacă se constată erori materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul pentru corectarea erorilor materiale și aplică procedura specială în domeniu.

    3.3. Termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data emiterii Deciziei de corectare a erorilor materiale, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    4. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

    a) contribuabilul respectiv are fapte înscrise în cazierul fiscal;

    b) deconturile depuse de contribuabili conțin neconcordanțe care nu pot fi îndreptate conform procedurii de corectare a erorilor materiale;

    c) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvență;

    d) pentru contribuabilul respectiv, organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au transmis, în ultimii 3 ani, organelor de cercetare penală sesizări în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale, care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii și pentru care a fost începută urmărirea penală;

    e) pentru contribuabilul respectiv au fost primite, din partea organelor de cercetare penală, solicitări de efectuare a inspecției fiscale.

    5. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare și dacă persoana impozabilă:

    a) nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declarațiile fiscale;

    b) nu a depus situațiile financiare cu termen de depunere în ultimele 12 luni;

    c) au ca obiect principal de activitate sau își desfășoară efectiv activitatea în domeniile prevăzute la cap. II "Procedura de soluționare a solicitărilor de rambursare" lit. B1 "Stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN)", subpunctul 6.1.

    6.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de TVA depuse de contribuabilii mari sau de persoanele impozabile, pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B din prezentul capitol, se consemnează în Referatul privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desfășoară activități de export, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta metodologie.

    6.2. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de TVA depuse de contribuabilii mijlocii se consemnează în Referatul privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.

    7. Informațiile prevăzute la pct. 4 vor fi transmise, la solicitarea compartimentului de specialitate, în termen de două zile, de către:

    - compartimentul cu atribuții în domeniul gestionării cazierului fiscal, pentru situația prevăzută la lit. a);

    - compartimentul cu atribuții de colectare, pentru situația prevăzută la lit. c);

    - compartimentele cu atribuții de control ale Ministerului Economiei și Finanțelor: inspecție fiscală și Garda financiară, pentru situațiile prevăzute la lit. d) și e).

    Informațiile se transmit compartimentului de specialitate, de îndată ce compartimentele responsabile le dețin.

    8. Informațiile prevăzute la pct. 5 vor fi transmise, la solicitarea compartimentului de specialitate, în termen de două zile, de către:

    - compartimentul cu atribuții de colectare, pentru situația prevăzută la lit. a);

    - compartimentul cu atribuții în domeniul gestionării declarațiilor fiscale, pentru situațiile prevăzute la lit. b) și c).

    9.1. Dacă decontul supus analizei se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 4 și, după caz, pct. 5, se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

    9.2. Rambursarea cu inspecție fiscală anticipată se soluționează potrivit prevederilor cap. 2 lit. C "Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată".

    10.1. Dacă decontul supus analizei nu se încadrează în condițiile prevăzute la pct. 4 și, după caz, pct. 5, se consideră cu risc fiscal mic, se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară și se emite decizie de rambursare.

    10.2. Decizia de rambursare emisă pentru deconturile cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    D. Termenul de efectuare a inspecției fiscale ulterioare

    1. În cazul contribuabililor mari și mijlocii, inspecția fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum un an de la aprobare.

    2. În cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B din prezentul capitol, inspecția fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 6 luni de la aprobare.

 

    CAP. 3^1

    Transferul datelor pentru aplicarea metodologiei de soluționare

 

    Pentru contribuabilii care își modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă, în format electronic, toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevăzute de prezentul ordin, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

 

    CAP. 4

    Raportarea modului de soluționare

 

    Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov vor raporta lunar, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, situația rambursărilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

    CAP. 5

    Soluționarea solicitărilor de restituire a TVA

 

    1. Restituirea sumelor negative de taxă pe valoarea adăugată mai mici de 50 de mil. lei, cuprinse în deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, depuse de persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidență ca plătitori de TVA, în condițiile legii, se face numai în urma efectuării controlului fiscal.

    2. Pentru restituirea acestor sume se aplică procedura comună aplicabilă pentru restituirea impozitelor și taxelor.

 

    ANEXA 1

    la metodologie

 

                FIȘA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

 

 _____________________________________________________________________________

| Denumirea plătitorului  |                                                    |

| de TVA                  |                                                    |

|_________________________|____________________________________________________|

|                         |                 |                |        _        |

| Codul de identificare   |                 | Periodicitatea | Lunar |_|       |

| fiscală                 |                 | depunerii      |              _  |

|                         |                 | decontului     | Trimestrial |_| |

|_________________________|_________________|________________|_________________|

| Județul    |              | Localitatea |                                    |

|____________|______________|_____________|____________________________________|

| Strada |                   | Număr |     | Bloc |    | Scara |    | Ap. |    |

|________|___________________|_______|_____|______|____|_______|____|_____|____|

| Cod poștal |            | Sector   |     | Tel: |        | Fax:   | E-mail   |

|____________|____________|__________|_____|______|________|________|__________|

 

    A. SIN-ul brut                                      ......................

      _                   _

    (>_ TVA deductibil - >_ TVA colectat)/nr. perioade de raportare (12 sau 4)

 

    B. Motivația în cazul SIN = 1

                                                                          _

    - cazierul fiscal                                                    |_|

    - obiect principal de activitate                                   cod CAEN

                                                                          _

    - solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori și nesoluționate   |_|

                                                                          _

    - plătitor nou înființat                                             |_|

                                                                          _

    - datele incomplete                                                  |_|

                                                                          _

    - SIN-ul este negativ                                                |_|

                                                                          _

    - renunțare la opțiunea de rambursare                                |_|

                                                                          _

    - stabilit de administrația fiscală          cf. Referat nr. ...     |_|

 

    C. Ajustare la inflație                             ......................

    (rd. A x indice inflație)

 

    D. Indicatori

 ______________________________________________________________________________

| Nr.  | INDICATORI                                                  | Punctaj |

| crt. |                                                             |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   1  | Capitaluri proprii                                          |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | mai mic sau egal cu 0                                       |     100 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | mai mare decât 0                                            |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   2  | Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)   |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - mai mare sau egal cu 0 și mai mic sau egal cu 1           |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - mai mare decât 1                                          |      50 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   3  | Profitabilitate = profit/cifră de afaceri                   |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - egal cu 0                                                 |      70 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - mai mare decât 0                                          |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   4* | Obiectul de activitate preponderent                         |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | comerț intern                                               |      60 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | Servicii                                                    |      40 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | producție agricolă                                          |      20 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | producție industrială, perfecționare activă, comerț exterior|         |

|      | în nume propriu                                             |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   5  | Raportul dintre media vânzărilor și media achizițiilor      |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - media vânzărilor mai mare decât media achizițiilor        |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - media vânzărilor mai mică decât media achizițiilor        |      45 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   6* | Declarații fiscale nedepuse în perioada de referință        |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - nici una (toate declarațiile depuse)                      |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | 1 - 2                                                       |      50 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | 3 - 4                                                       |     100 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   7* | Obligații fiscale restante în perioada de referință         |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - obligații la începutul perioadei mai mici decât           |         |

|      |   obligațiile la sfârșitul perioadei                        |      50 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - obligații la începutul perioadei mai mari decât           |         |

|      |   obligațiile la sfârșitul perioadei                        |      30 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - nu există                                                 |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|   8* | Obligații de plată restante la TVA                          |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - fără obligații restante                                   |       0 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | - cu obligații restante                                     |      40 |

|______|_____________________________________________________________|_________|

|      | TOTAL PUNCTAJ                                               |         |

|______|_____________________________________________________________|_________|

 

------------

    *) Conform art. 1 pct. 12 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1330/2005, acest indicator se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an) și capitalul propriu este pozitiv.

 

    E. Coeficient de ajustare în funcție de comportamentul fiscal

    ........................

 

    F. SIN conform coeficientului de ajustare

    ........................

 

    G. SIN

    ........................

 

    pct. 4* - Nomenclatorul CAEN și codurile CAEN aplicabile acestui punct sunt prevăzute în Anexa nr. 2

    pct. 6* - se verifică depunerea formularului 100 "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat"

    pct. 7* și pct. 8* - se consideră toate obligațiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal și neachitate, cu excepția sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.

 

    LEGENDA:

    Locul de unde se obțin elementele din fișa de calcul a SIN:

    1. Bilanțul contabil, pentru punctele 1, 2, 3 și 4, precum Contul de profit și pierderi, pentru punctul 3.

    Rd. 1 = rd. 82 bilanț conform OMFP 94/2001

            rd. 32 bilanț conform OMFP 306/2002

    Rd. 2 = rd. 58/rd. 82 bilanț conform OMFP 94/2001

            rd. 14/rd. 32 bilanț conform OMFP 306/2002

    Rd. 3 = rd. 77 bilanț sau rd. 1 cont profit și pierderi conform OMFP 94/2001

            rd. 29 bilanț sau rd. 1 cont profit și pierderi conform OMFP 306/2001

    Rd. 4 - cod CAEN - bilanț

 

    2. Aplicația "DECIMP", pentru punctele 5, 6.

    3. Fișa analitică de evidență pe plătitori, pentru punctele 7, 8.

 

    ANEXA 2

    la metodologie

 

    Coduri CAEN pentru completarea literei C, poziția 4 din anexa nr. 1

 

Încadrare  Cod                          Denumire

în poz. 4  CAEN

      1    5010  Comerț cu autovehicule

      1    5030  Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

      1    5040  Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente și reparații

      1    5111  Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale

                 vii, materii prime textile și cu semiproduse

      1    5112  Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse

                 chimice pentru industrie

      1    5113  Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții

      1    5114  Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale,

                 nave și avioane

      1    5115  Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de

                 fierărie

      1    5116  Intermedieri în comerțul cu textile, confecții, încălțăminte și

                 articole

      1    5117  Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și

                 tutun

      1    5118  Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu

                 caracter specific, n.c.a.

      1    5119  Intermedieri în comerțul cu produse diverse

      1    5121  Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor

      1    5122  Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

      1    5124  Comerț cu ridicata al pieilor brute și al pieilor prelucrate

      1    5131  Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

      1    5132  Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

      1    5133  Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și

                 grăsimilor comestibile

      1    5136  Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor

                 zaharoase

      1    5137  Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

      1    5138  Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv

                 pește, crustacee și moluște

      1    5139  Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare,

                 băuturi și tutun

      1    5141  Comerț cu ridicata al produselor textile

      1    5142  Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

      1    5143  Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz

                 gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

      1    5144  Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie,

                 tapete și produse de întreținere

      1    5145  Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

      1    5146  Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

      1    5147  Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare,

                 n.c.a.

      1    5151  Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși

                 și al produselor derivate

      1    5152  Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

      1    5154  Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de

                 fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

      1    5155  Comerț cu ridicata al produselor chimice

      1    5156  Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

      1    5181  Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

      1    5182  Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și

                 construcții

      1    5183  Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al

                 mașinilor de cusut

      1    5184  Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor

                 periferice și software-ului

      1    5185  Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

      1    5186  Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente

                 electronice

      1    5187  Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie,

                 comerț și transporturi

      1    5188  Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor

                 agricole, inclusiv al tractoarelor

      1    5190  Comerț cu ridicata al altor produse

      1    5211  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare

                 predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

      1    5212  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare

                 predominantă de produse nealimentare

      1    5221  Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

      1    5222  Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

      1    5223  Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

      1    5224  Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și

                 produselor zaharoase

      1    5225  Comerț cu amănuntul al băuturilor

      1    5227  Comerț cu amănuntul în magazine specializate, al produselor

                 alimentare

      1    5231  Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

      1    5232  Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

      1    5233  Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

      1    5241  Comerț cu amănuntul al textilelor

      1    5242  Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

      1    5243  Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

      1    5244  Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și

                 al altor articole de

      1    5245  Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor

                 electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor

      1    5246  Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din

                 sticlă și cu cele

      1    5247  Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de

                 papetărie

      1    5248  Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor

                 produse, n.c.a.

      1    5250  Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin

                 magazine

      1    5261  Comerț cu amănuntul prin corespondență

      1    5262  Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe

      1    5263  Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

      2    2211  Editarea cărților

      2    2212  Editarea ziarelor

      2    2213  Editarea revistelor și a periodicelor

      2    2214  Editarea înregistrărilor sonore

      2    2215  Alte activități de editare

      2    2221  Tipărirea ziarelor

      2    2222  Alte activități de tipărire, n.c.a.

      2    2223  Legătorie

      2    2224  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

      2    2225  Alte lucrări de tipografie

      2    2231  Reproducerea înregistrărilor audio

      2    2232  Reproducerea înregistrărilor video

      2    2233  Reproducerea înregistrărilor informatice

      2    2512  Reșaparea anvelopelor

      2    2670  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

      2    2852  Operațiuni de mecanică generală

      2    3621  Baterea monedelor și medaliilor

      2    4100  Captarea, tratarea și distribuția apei

      2    4511  Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere

      2    4512  Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

      2    4521  Construcții de clădiri și lucrări de geniu

      2    4522  Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

      2    4523  Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive

      2    4524  Construcții hidrotehnice

      2    4525  Alte lucrări speciale de construcții

      2    4531  Lucrări de instalații electrice

      2    4532  Lucrări de izolații și protecție anticorozivă

      2    4533  Lucrări de instalații tehnico-sanitare

      2    4534  Alte lucrări de instalații

      2    4541  Lucrări de ipsoserie

      2    4542  Lucrări de tâmplărie și dulgherie

      2    4543  Lucrări de pardosire și placare a pereților

      2    4544  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

      2    4545  Alte lucrări de finisare

      2    4550  Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal

                 de deservire

      2    5020  Întreținerea și repararea autovehiculelor

      2    5271  Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele

      2    5272  Reparații de articole electrice de uz gospodăresc

      2    5273  Reparații de ceasuri și bijuterii

      2    5274  Alte reparații de articole personale, n.c.a.

      2    5510  Hoteluri

      2    5521  Tabere de tineret și refugii montane

      2    5522  Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

      2    5523  Alte mijloace de cazare

      2    5530  Restaurante

      2    5540  Baruri

      2    5551  Cantine

      2    5552  Alte unități de preparare a hranei

      2    6010  Transporturi pe calea ferată

      2    6021  Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic

      2    6022  Transporturi cu taxiuri

      2    6023  Transporturi terestre de călători, ocazionale

      2    6024  Transporturi rutiere de mărfuri

      2    6030  Transporturi prin conducte

      2    6110  Transporturi maritime și de coastă

      2    6120  Transporturi pe căi navigabile interioare

      2    6210  Transporturi aeriene după grafic

      2    6220  Transporturi aeriene ocazionale

      2    6230  Transporturi spațiale

      2    6311  Manipulări

      2    6312  Depozitări

      2    6321  Alte activități anexe transporturilor terestre

      2    6322  Alte activități anexe transporturilor pe apă

      2    6323  Alte activități anexe transporturilor aeriene

      2    6330  Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;

                 activități de asistență turistică, n.c.a.

      2    6340  Activități ale altor agenții de transport

      2    6411  Activitățile poștei naționale

      2    6412  Alte activități de curier (altele decât cele de poștă

                 națională)

      2    6420  Telecomunicații

      2    6511  Activități ale băncii centrale (naționale)

      2    6512  Alte activități de intermedieri monetare

      2    6521  Activități de creditare pe bază de contract (Leasing financiar)

      2    6522  Alte activități de creditare

      2    6523  Alte tipuri de intermedieri financiare

      2    6601  Activități de asigurări de viață

      2    6602  Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din

                 sistemul public de

      2    6603  Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)

      2    6711  Administrarea piețelor financiare

      2    6712  Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și

                 administrare a fondurilor (agenți financiari)

      2    6713  Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția

                 caselor de asigurări)

      2    6720  Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii

      2    7011  Dezvoltare (promovare) imobiliară

      2    7012  Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

      2    7020  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau

                 închiriate

      2    7031  Agenții imobiliare

      2    7032  Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

      2    7110  Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică

      2    7121  Închirierea altor mijloace de transport terestru

      2    7122  Închirierea mijloacelor de transport pe apă

      2    7123  Închirierea mijloacelor de transport aerian

      2    7131  Închirierea mașinilor și echipamentelor agricole

      2    7132  deservire aferent

      2    7133  Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a

                 calculatoarelor

      2    7134  Închirierea altor mașini și echipamente, n.c.a.

      2    7140  Închirierea bunurilor personale și gospodărești, n.c.a.

      2    7210  Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

      2    7221  Editare de programe

      2    7222  Consultanță și furnizare de alte produse software

      2    7230  Prelucrarea informatică a datelor

      2    7240  Activități legate de bazele de date

      2    7250  Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat

                 și a calculatoarelor

      2    7260  Alte activități legate de informatică

      2    7310  Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale

      2    7320  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

      2    7411  Activități juridice

      2    7412  Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în

                 domeniul fiscal

      2    7413  Activități de studiere a pieței și de sondaj

      2    7414  Activități de consultanță pentru afaceri și management

      2    7415  Activitățile de management ale holdingurilor

      2    7420  Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță

                 tehnică legate de acestea

      2    7430  Activități de testări și analize tehnice

      2    7440  Publicitate

      2    7450  Selecția și plasarea forței de muncă

      2    7460  Activități de investigație și protecție a bunurilor și

                 persoanelor

      2    7470  Activități de întreținere și curățare a clădirilor

      2    7481  Activități fotografice

      2    7482  Activități de ambalare

      2    7485  Activități de secretariat și traducere

      2    7486  Activități ale centrelor de intermediere telefonică

      2    7487  Alte activități de servicii prestate în principal

                 întreprinderilor

      2    7511  Servicii de administrație generală

      2    7512  Reglementarea activităților organismelor care prestează

                 servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului,

                 culturii și al altor activități sociale, excluzând protecția

                 socială

      2    7513  Controlul activităților economice

      2    7514  Servicii de susținere a administrațiilor publice

      2    7521  Activități de afaceri externe

      2    7522  Activități de apărare națională

      2    7523  Activități de justiție

      2    7524  Activități de ordine publică

      2    7525  Activități de protecție civilă

      2    7530  Activități de protecție socială obligatorie

      2    8010  Învățământ primar

      2    8021  Învățământ secundar general

      2    8022  Învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional

      2    8030  Învățământul superior

      2    8041  Școli de conducere (pilotaj)

      2    8042  Alte forme de învățământ

      2    8511  Activități de asistență spitalicească și sanatorială

      2    8512  Activități de asistență medicală ambulatorie

      2    8513  Activități de asistență stomatologică

      2    8514  Alte activități referitoare la sănătatea umană

      2    8520  Activități veterinare

      2    8531  Activități de asistență socială, cu cazare

      2    8532  Activități de asistență socială, fără cazare

      2    9001  Colectarea și tratarea apelor uzate

      2    9002  Colectarea și tratarea altor reziduuri

      2    9003  Salubritate, depoluare și activități similare

      2    9111  Activități ale organizațiilor economice și patronale

      2    9112  Activități ale organizațiilor profesionale

      2    9120  Activități ale sindicatelor salariaților

      2    9131  Activități ale organizațiilor religioase

      2    9132  Activități ale organizațiilor politice

      2    9133  Alte activități asociative n.c.a.

      2    9211  Producția de filme cinematografice și video

      2    9212  Distribuția de filme cinematografice și video

      2    9213  Proiecția de filme cinematografice

      2    9220  Activități de radio și televiziune

      2    9231  Creație și interpretare artistică și literară

      2    9232  Activități de gestionare a sălilor de spectacol

      2    9233  Bâlciuri și parcuri de distracții

      2    9234  Alte activități de spectacole n.c.a.

      2    9240  Activități ale agențiilor de presă

      2    9251  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

      2    9252  Activități ale muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor

      2    9253  Activități ale grădinilor botanice și zoologice și ale

                 rezervațiilor

      2    9261  Activități ale bazelor sportive

      2    9262  Alte activități sportive

      2    9271  Jocuri de noroc și pariuri

      2    9272  Alte activități recreative

      2    9301  Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor

      2    9302  Coafură și alte activități de înfrumusețare

      2    9303  Activități de pompe funebre și similare

      2    9304  Activități de întreținere corporală

      2    9305  Alte activități de servicii personale, n.c.a.

      2    9500  Activități ale personalului angajat în gospodării particulare

      2    9600  Activități desfășurate în gospodării private, de producere a

                 bunurilor destinate consumului propriu

      2    9700  Activități ale gospodăriilor private, de servicii pentru

                 scopuri proprii

      2    9900  Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

      3     111  Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante, n.c.a.

      3     112  Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a

                 produselor de seră

      3     113  Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și

                 mirodenii

      3     121  Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea

                 laptelui

      3     122  Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor,

                 catârilor și asinilor

      3     123  Creșterea porcinelor

      3     124  Creșterea păsărilor

      3     125  Creșterea altor animale

      3     130  Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu

                 creșterea animalelor)

      3     141  Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit

                 peisagistic (arhitectură peisageră)

      3     142  Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția

                 activităților veterinare

            150  Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activități de servicii

                 anexe

      3     201  Silvicultură și exploatare forestieră

      3     202  Servicii auxiliare silviculturii și exploatării forestiere

      3     501  Pescuitul

            502  Piscicultura

      4    1010  Extracția și prepararea cărbunelui superior (pcs >/= 23865

                 kj/kg)

      4    1020  Extracția și prepararea cărbunelui inferior (pcs < 23865 kj/kg)

      4    1030  Extracția și prepararea turbei

      4    1110  Extracția hidrocarburilor

      4    1120  Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor

                 naturale, exclusiv

      4    1200  Extracția și prepararea minereurilor radioactive

      4    1310  Extracția și prepararea minereurilor feroase

      4    1320  Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare

                 (exclusiv minereuri radioactive)

      4    1411  Extracția pietrei pentru construcții

      4    1412  Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei

      4    1413  Extracția ardeziei

      4    1421  Extracția pietrișului și nisipului

      4    1422  Extracția argilei și caolinului

      4    1430  Extracția și prepararea minereurilor pentru industria chimică

                 și a

      4    1440  Extracția sării

      4    1450  Alte activități extractive n.c.a.

      4    1511  Producția și conservarea cărnii

      4    1512  Producția și conservarea cărnii de pasăre

      4    1513  Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

      4    1520  Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește

      4    1531  Prelucrarea și conservarea cartofilor

      4    1532  Prepararea sucurilor de fructe și legume

      4    1533  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

      4    1541  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute

      4    1542  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate

      4    1543  Fabricarea margarinei și produselor comestibile similare

      4    1551  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

      4    1552  Fabricarea înghețatei

      4    1561  Fabricarea produselor de morărit

      4    1562  Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

           1571  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

      4    1572  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

      4    1581  Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

      4    1582  Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și altor produse similare

      4    1583  Fabricarea zahărului

      4    1584  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor

                 zaharoase

      4    1585  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor

                 produse

      4    1586  Prelucrarea ceaiului și cafelei

      4    1587  Fabricarea condimentelor

      4    1588  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor

                 dietetice

      4    1589  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

           1591  Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

      4    1592  Fabricarea alcoolului etilic de fermentație

      4    1593  Fabricarea vinurilor

      4    1594  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

      4    1595  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

      4    1596  Fabricarea berii

      4    1597  Fabricarea malțului

      4    1598  Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice

      4    1600  Fabricarea produselor din tutun

      4    1711  Pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip bumbac

      4    1712  Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână cardată și tip

                 lână cardată

      4    1713  Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână pieptănată și

                 tip lână

      4    1714  Pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip in

      4    1715  Prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și artificiale

                 (inclusiv din scame) și a firelor sintetice

      4    1716  Fabricarea aței de cusut

      4    1717  Pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire

      4    1721  Țesături din bumbac și din fire tip bumbac

      4    1722  Țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată

      4    1723  Țesături din lână pieptănată și din fire tip lână pieptănată

      4    1724  Țesături din mătase și din fire tip mătase

      4    1725  Țesături din alte textile

      4    1730  Finisarea materialelor textile

      4    1740  Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția

                 îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

      4    1751  Fabricarea de covoare și mochete

      4    1752  Fabricarea de frânghii, sfori și plase

           1753  Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu

                 excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

      4    1754  Fabricarea altor articole textile, n.c.a.

      4    1760  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

      4    1771  Fabricarea de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați

                 sau croșetați

      4    1772  Fabricarea de pulovere, veste și articole similare tricotate

                 sau croșetate

      4    1810  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

      4    1821  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

      4    1822  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de

                 corp)

      4    1823  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

      4    1824  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii, n.c.a.

      4    1830  Prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din

                 blană

      4    1910  Tăbăcirea și finisarea pieilor

      4    1920  Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a

                 articolelor de harnașament

      4    1930  Fabricarea încălțămintei

      4    2010  Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

      4    2020  Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel,

                 furnire, plăci din așchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.

      4    2030  Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru

                 construcții

      4    2040  Fabricarea ambalajelor din lemn

      4    2051  Fabricarea altor produse din lemn

      4    2052  Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri

      4    2111  Fabricarea celulozei

      4    2112  Fabricarea hârtiei și cartonului

      4    2121  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din

                 hârtie sau carton

      4    2122  Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie

                 sau carton

      4    2123  Fabricarea articolelor de papetărie

      4    2124  Fabricarea tapetului

      4    2125  Fabricarea altor articole din hârtie și carton, n.c.a.

      4    2310  Fabricarea produselor de cocserie

      4    2330  Prelucrarea combustibililor nucleari

      4    2411  Fabricarea gazelor industriale

      4    2412  Fabricarea coloranților și a pigmenților

      4    2413  Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază

      4    2414  Fabricarea altor produse chimice organice de bază

      4    2415  Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

      4    2416  Fabricarea materialelor plastice în forme primare

      4    2417  Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

      4    2420  Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

      4    2430  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și

                 masticurilor

      4    2441  Fabricarea produselor farmaceutice de bază

      4    2442  Fabricarea preparatelor farmaceutice

      4    2451  Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de

                 întreținere

      4    2452  Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

      4    2461  Fabricarea explozivilor

      4    2462  Fabricarea cleiurilor și gelatinelor

      4    2463  Fabricarea uleiurilor esențiale

      4    2464  Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

      4    2465  Fabricarea suporților destinați înregistrărilor

      4    2466  Fabricarea altor produse chimice, n.c.a.

      4    2470  Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificiale

      4    2511  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer

      4    2513  Fabricarea altor produse din cauciuc

      4    2521  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din

                 material plastic

      4    2522  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

      4    2523  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

      4    2524  Fabricarea altor produse din material plastic

      4    2611  Fabricarea sticlei plate

      4    2612  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

      4    2613  Fabricarea articolelor din sticlă

      4    2614  Fabricarea fibrelor din sticlă

      4    2615  Fabricarea de sticlărie tehnică

      4    2621  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și

                 ornamental

      4    2622  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

      4    2623  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

      4    2624  Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

      4    2625  Fabricarea altor produse ceramice

      4    2626  Fabricarea produselor ceramice refractare

      4    2630  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

      4    2640  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru

                 construcții, din argilă arsă

      4    2651  Fabricarea cimentului

      4    2652  Fabricarea varului

      4    2653  Fabricarea ipsosului

      4    2661  Fabricarea elementelor din beton pentru construcții

      4    2662  Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții

      4    2663  Fabricarea betonului

      4    2664  Fabricarea mortarului

      4    2665  Fabricarea produselor din azbociment

      4    2666  Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos

      4    2681  Fabricarea de produse abrazive

      4    2682  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

      4    2710  Producția de metale feroase sub forme primare și cea de

                 feroaliaje

      4    2721  Producția de tuburi (țevi) din fontă

      4    2722  Producția de tuburi (țevi) din oțel

      4    2731  Tragere la rece

      4    2732  Laminare la rece

      4    2733  Producția altor profile obținute la rece

      4    2734  Trefilare

      4    2741  Producția metalelor prețioase

      4    2742  Metalurgia aluminiului

      4    2743  Producția plumbului, zincului și cositorului

      4    2744  Metalurgia cuprului

      4    2745  Producția altor metale neferoase

      4    2751  Turnarea fontei

      4    2752  Turnarea oțelului

      4    2753  Turnarea metalelor neferoase ușoare

      4    2754  Turnarea altor metale neferoase

      4    2811  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale

                 structurilor metalice

      4    2812  Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal

      4    2821  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

      4    2822  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

      4    2830  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor

                 pentru încălzire centrală)

      4    2840  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare

                 plastică; metalurgia pulberilor

           2851  Tratarea și acoperirea metalelor

      4    2861  Fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic

      4    2862  Fabricarea uneltelor de mână

      4    2863  Fabricarea articolelor de feronerie

      4    2871  Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare

                 din oțel

      4    2872  Fabricarea ambalajelor din metale ușoare

      4    2873  Fabricarea articolelor din fire metalice

      4    2874  Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri

      4    2875  Fabricarea altor articole din metal

      4    2911  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor

                 pentru avioane, autovehicule și motociclete)

      4    2912  Fabricarea de pompe și compresoare

      4    2913  Fabricarea de articole de robinetărie

      4    2914  Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de

                 transmisie

      4    2921  Fabricarea cuptoarelor industriale și arzătoarelor

      4    2922  Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

      4    2923  Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și

                 frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic)

      4    2924  Fabricarea altor echipamente de utilizare generală

      4    2931  Fabricarea tractoarelor

      4    2932  Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere

      4    2941  Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

      4    2942  Fabricarea altor mașini-unelte pentru prelucrarea metalului

      4    2943  Fabricarea altor mașini-unelte, n.c.a.

      4    2951  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

      4    2952  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

      4    2953  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor

                 alimentare, băuturilor și tutunului

      4    2954  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a

                 îmbrăcămintei și a pielăriei

      4    2955  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

      4    2956  Fabricarea altor mașini și utilaje specifice

      4    2960  Fabricarea armamentului și muniției

      4    2971  Fabricarea de mașini și aparate electrocasnice

      4    2972  Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

      4    3001  Fabricarea mașinilor de birou

      4    3002  Fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente electronice

      4    3110  Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice

      4    3120  Producția de aparate pentru distribuția și comanda

                 electricității

      4    3130  Producția de fire și cabluri electrice și optice

      4    3140  Producția de acumulatori, baterii și pile electrice

      4    3150  Producția de lămpi electrice și echipamente de iluminat

      4    3161  Producția de componente electrice pentru motoare și vehicule,

                 n.c.a.

      4    3162  Producția altor componente electrice, n.c.a.

      4    3210  Producția tuburilor electronice și a altor componente

                 electronice

      4    3220  Producția de emițătoare radio-televiziune, echipamente și

                 aparate telefonice

      4    3230  Producția de receptoare de radio și televiziune; aparate de

                 înregistrare și reproducere audio sau video

      4    3310  Producția de aparatură și instrumente medicale

      4    3320  Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și

                 control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și

                 control pentru procesele industriale)

      4    3330  Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru

                 procese industriale

      4    3340  Producția de aparatură și instrumente optice și fotografice

      4    3350  Producția de ceasuri

      4    3410  Producția de autovehicule

      4    3420  Producția de caroserii, remorci și semiremorci

      4    3430  Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare

                 de autovehicule

      4    3511  Construcții și reparații de nave

      4    3512  Construcții și reparații de ambarcațiuni sportive și de

                 agrement

      4    3520  Construcția și repararea materialului rulant

      4    3530  Construcții și reparații de aeronave și nave

      4    3541  Producția de motociclete

      4    3542  Producția de biciclete

      4    3543  Producția de vehicule pentru invalizi

      4    3550  Producția altor mijloace de transport, n.c.a.

      4    3611  Producția de scaune

      4    3612  Producția mobilierului pentru birou și magazine

      4    3613  Producția mobilierului pentru bucătării

      4    3614  Producția altor tipuri de mobilier

      4    3615  Producția de saltele și somiere

      4    3622  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și

                 pietre

      4    3630  Fabricarea instrumentelor muzicale

      4    3640  Fabricarea articolelor pentru sport

      4    3650  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

      4    3661  Fabricarea bijuteriilor de fantezie

      4    3662  Confecționarea măturilor și periilor

      4    3663  Fabricarea altor produse manufacturiere

      4    4011  Producția de energie electrică

      4    4012  Transportul energiei electrice

      4    4013  Distribuția și comercializarea energiei electrice

      4    4021  Producția gazelor

      4    4022  Distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin

                 conducte

      4    4030  Producția și distribuția energiei termice și a apei calde

 

    ANEXA 3

    la metodologie

 

    Evidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Denumire/|Cod de      |Nr. și data  |Suma      |Procedura  |Decizia      |

|crt.|nume,    |identificare|înregistrării|solicitată|aplicată   |org. fiscal  |

|    |prenume  |fiscală     |decontului   |          |în         |2)           |

|    |plătitor |            |negativ cu   |          |soluționare|             |

|    |         |            |opțiune de   |          |1)         |             |

|    |         |            |rambursare   |          |           |             |

|____|_________|____________|_____________|__________|___________|_____________|

|____|_________|____________|_____________|__________|___________|_____________|

|____|_________|____________|_____________|__________|___________|_____________|

|____|_________|____________|_____________|__________|___________|_____________|

 

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________

|Suma    |Diferențe   |Nr. și data adresei|Nr. și data      |Data efectuării   |

|aprobată|constatate  |de transmitere spre|adresei de       |compensării și/sau|

|        |față de suma|soluționare        |transmitere a    |a restituirii     |

|        |solicitată  |compartimentului de|rezultatelor     |                  |

|        |            |inspecție fiscală  |controlului de   |                  |

|        |            |                   |la activ de      |                  |

|        |            |                   |inspecție fiscală|                  |

|________|____________|___________________|_________________|__________________|

|________|____________|___________________|_________________|__________________|

|________|____________|___________________|_________________|__________________|

|________|____________|___________________|_________________|__________________|

 

    1) se va completa cu:

    SIN - în cazul soluționării în urma comparării cu SIN;

    AR  - în cazul soluționării pe bază de analiză de risc;

    CF  - în cazul soluționării cu control fiscal;

    CU - în cazul soluționării cu control ulterior, pentru cazurile speciale de rambursare de la cap. III

    2) se va completa cu:

    A - în cazul cererilor aprobate;

    R - în cazul cererilor respinse.

 

    ANEXA 4

    la metodologie

 

                  FIȘA INDICATORILOR DE INSPECȚIE FISCALĂ

 

    1. Număr de rambursări soluționate fără inspecție fiscală în ultimele 12 luni:

    - până la 3 inclusiv ..........................................  0 puncte;

    - între 4 - 6 inclusiv ........................................ 15 puncte;

    - între 7 - 9 inclusiv ........................................ 30 puncte;

    - între 10 - 12 inclusiv ...................................... 45 puncte.

 

    2. Perioada scursă de la ultima lună pentru care s-a efectuat inspecție fiscală TVA:

    Declarare lunară

    - peste 12 luni ............................................... 45 puncte;

    - între 9 și 12 luni inclusiv ................................. 30 puncte;

    - între 6 și 9 luni inclusiv .................................. 15 puncte;

    - între 3 și 6 luni inclusiv ..................................  5 puncte;

    - până la 3 luni inclusiv .....................................  0 puncte.

    Declarare trimestrială

    - perioada mai mare sau egală cu 4 trimestre .................. 45 puncte;

    - perioada între 4 și 2 trimestre inclusiv .................... 30 puncte;

    - perioada între 2 și 1 trimestru inclusiv .................... 15 puncte;

    - perioada până la un trimestru ...............................  0 puncte.

 

    3. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:

    - pondere sumă neaprobată </= 2% ..............................  0 puncte;

    - 2% > pondere sumă neaprobată </= 4% .........................  5 puncte;

    - 4% > pondere sumă neaprobată </= 6% ......................... 15 puncte;

    - 6% > pondere sumă neaprobată </= 8% ......................... 35 puncte;

    - 8% > pondere sumă neaprobată </= 10% ........................ 45 puncte;

    - pondere sumă neaprobată > 10% ............................... 60 puncte.

 

    4. Total sume rambursate în ultimele 12 luni fără inspecție fiscală*):

    - între 5.000 și 50.000 RON inclusiv ..........................  0 puncte;

    - între 50.001 și 150.000 RON inclusiv ........................ 10 puncte;

    - între 150.001 și 350.000 RON inclusiv ....................... 20 puncte;

    - între 350.001 și 550.000 RON inclusiv ....................... 30 puncte;

    - între 550.001 și 750.000 RON inclusiv ....................... 40 puncte;

    - între 750.001 și 1.000.000 RON inclusiv ..................... 50 puncte;

    - mai mari de 1.000.000 RON ................................... 60 puncte.

 

    Indicatorii de inspecție fiscală cuprinși în această fișă se stabilesc pentru ultimele 12 luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, supus analizei.

 

------------

    *) Sume rambursate fără inspecție fiscală - sume aprobate la rambursare, fără inspecție fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecție fiscală ulterioară.

 

    ANEXA 5

    la metodologie

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția Generală a Finanțelor Publice .................

    Administrația Finanțelor Publice .......................

    Nr. de înregistrare ............... Data ...............

 

                              DECIZIE DE RAMBURSARE

                           a taxei pe valoarea adăugată

 

    Către: Denumirea/Numele și prenumele .....................................

    Codul de identificare fiscală ............................................

    Domiciliul fiscal: localitatea ....................................., str. ....................... nr. ...., bl. ....., ap. ...., et. ...., județul/sectorul ..................................

    În baza art. 83 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ...................................., înregistrat sub nr. ............... din ................ și a analizei de risc/inspecției fiscale efectuate în perioada ...................................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

 

    TVA solicitată la rambursare   ....................... lei

    TVA aprobată la rambursare     ....................... lei

 

    Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 111, 112 sau 113, după caz, din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la organul fiscal competent potrivit art. 179 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    Aprobat,                  Verificat,                Întocmit,

 

    Funcția ...............   Funcția ...............   Funcția ...............

    Numele și prenumele       Numele și prenumele       Numele și prenumele

    .......................   .......................   .......................

    Data ..................   Data ..................   Data ..................

    Semnătura .............   Semnătura .............   Semnătura .............

 

    Cod MFP: 14.13.02.02

 

    ANEXA 6

    la metodologie

 

                          FIȘA DE ANALIZĂ DE RISC

 

    Cod de identificare fiscală ______________________________________________

    Denumire _________________________________________________________________

    Domiciliu fiscal _________________________________________________________

    Cont bancar ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________

|                   |                          |  Sume negative  | Observații  |

|                   |                          |       TVA       |             |

|___________________|__________________________|_________________|_____________|

| 1. Suma solicitată la rambursare             |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 2. - din perioada de raportare               |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 3. - din perioadele anterioare de raportare  |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 4. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 5. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 6. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 7. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 8. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

| 9. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

|10. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

|11. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

|12. - perioada                                |                 |             |

|______________________________________________|_________________|_____________|

 

    Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de T.V.A. este mai mare decât S.I.N.-ul.

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                  Indicatori                     |Punctaj|Punctaj acordat|

|crt.|                                                 |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|  1 | Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- veniturile din perioada analizată mai mare     |     0 |               |

|    |  decât media veniturilor în ultimele 12 luni    |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- veniturile din perioada analizată mai mici     |    50 |               |

|    |  decât media veniturilor în ultimele 12 luni    |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|  2 | Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni  |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- achizițiile din perioada analizată mai mici    |     0 |               |

|    |  decât media achizițiilor în ultimele 12 luni   |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- achizițiile din perioada analizată mai mari    |    50 |               |

|    |  decât media achizițiilor în ultimele 12 luni   |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|  3 | Operațiunea preponderentă din operațiunile de   |       |               |

|    | livrări/prestări                                |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- scutită cu drept de deducere                   |     0 |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- scutită fără drept de deducere                 |    30 |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- livrare/prestare cu cota 19%                   |    40 |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |- livrare/prestare cu 9%                         |    40 |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

|    |                      TOTAL                      |       |               |

|____|_________________________________________________|_______|_______________|

 

    APROBAT,                                                     ÎNTOCMIT,

 

    ANEXA 7

    la metodologie

 

                    Fișa de analiză de risc - Instrucțiuni de completare

 

    Fișa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, astfel:

    - cartușul "suma solicitată la rambursare" se completează astfel:

    *rd. 1 "suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 27 al Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

    *rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu suma negativă de TVA din rd. 20 al Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

    În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.

    În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana "observații" se va înscrie suma pozitivă, iar col. "Sume negative" va rămâne necompletată.

    Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "observații", se va menționa dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN-ul.

    - cartușul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul final" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

    *rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rândul 6 din Decontul de TVA);

    *rd. 2 "Media achizițiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibilă (rd. 18 din Decontul de TVA)

    *rd. 3 "Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:

    - scutită cu drept de deducere - rd. 4/rd. 6

    - scutită fără drept de deducere - rd. 5/rd. 6

    - livrare/prestare cu cota 19% - rd. 1/rd. 6

    - livrare/prestare cu 9% - rd. 2/rd. 6

    După stabilirea ponderilor, se acordă punctajul numai pentru operațiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de operațiuni prevăzute de formular.

 

    ANEXA 8

    la metodologie

 

    MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Unitatea fiscală .........................

    Nr. înregistrare ........... Data ........

 

                              Către,

 

    Plătitor (denumire/Nume prenume) .........................................

    Cod identificare fiscală .................................................

    Adresa: Localitate .......... Str. .......nr. ......... bl. ...... ap .... etaj .......... județ/sector .................

 

    Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trim. .......... anul ........., ați solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.

    În vederea soluționării acestei solicitări, vă rugăm să prezentați, până cel târziu la data de ................, la dl/d-na .............................., cam. ................, următoarele documente, pentru perioada ................:

                                                                      _

    - jurnale de vânzări și de cumpărări                             |_|

                                                                      _

    - balanța de verificare                                          |_|

                                                                      _

    - facturi semnificative                                          |_|

                                                                      _

    - contracte                                                      |_|

                                                                      _

    - alte documente relevante pentru susținerea solicitării dvs.    |_|

    Documentele vor fi prezentate în original și copie.

 

                    Conducătorul unității fiscale,

 

    ANEXA 9

    la metodologie

 

    MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Unitatea fiscală .........................

    Nr.

 

                                                           Aprobat,

                                              Conducătorul unității fiscale/

                                              Director coordonator

               Avizat,

    Șef compartiment specialitate

 

                      REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ

 

    A. Date de identificare ale persoanei impozabile

    Cod de identificare fiscală ______________________________________________

    Denumire _________________________________________________________________

    Domiciliu fiscal _________________________________________________________

 

    B. Analiza documentară

 

 ______________________________________________________________________________

| 1 |Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume|                      |

|   |negative cu opțiune de rambursare                  |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 2 |SIN-ul                                             |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 3 |Suma negativă solicitată la rambursare             |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 4 |Diferența între suma solicitată și SIN             |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 5 |TVA deductibilă                                    |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 6 |Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor| _                    |

|   |perioade?                                          ||_| Da                |

|   |                                                   | _                    |

|   |                                                   ||_| Nu                |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 7 |Oferă ultimul raport de inspecție fiscală motive   | _                    |

|   |pentru inițierea unei inspecții anticipate?        ||_| Da                |

|   |                                                   | _                    |

|   |                                                   ||_| Nu                |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 8 |Au fost solicitate documente suplimentare?         |Da, adresa nr. ...... |

|   |                                                   |din ................. |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 9 |Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea      |  _                   |

|   |termenului stabilit de organul fiscal              | |_| Decontul se      |

|   |                                                   |transmite activității |

|   |                                                   |de inspecție fiscală. |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 10|Plătitorul a solicitat amânarea termenului de      | _                    |

|   |prezentare a documentelor                          ||_| Da                |

|   |                                                   | _                    |

|   |                                                   ||_| Nu                |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 11|Amânarea termenului de prezentare a documentelor a | _                    |

|   |fost aprobată                                      ||_| Da, până la data  |

|   |                                                   |de .................. |

|   |                                                   | _                    |

|   |                                                   ||_| Nu                |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 12|Sunt anexate copii ale documentelor care au fost   |                      |

|   |supuse analizei, potrivit borderoului anexat:      |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 13|Documente analizate și aspecte constatate          |                      |

|___|___________________________________________________|______________________|

| 14|Se propune aprobarea rambursării în urma analizei  | _                    |

|   |documentare:                                       ||_| Da, în totalitate |

|   |                                                   |- suma .............. |

|   |                                                   | _                    |

|   |                                                   ||_| Nu, se transmite  |

|   |                                                   |pentru inspecție      |

|   |                                                   |fiscală anticipată    |

|___|___________________________________________________|______________________|

 

                                                          Întocmit,

 

    ANEXA 10

    la metodologie

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

    Nr. ......../.................

 

                Avizat,                                    Aprobat,

 

    Șeful compartimentului de specialitate,     Conducătorul unității fiscale,

 

                                  REFERAT

privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desfășoară activități de export

                     nr. ......... din .................

                     aferent perioadei .................

 

    A. Datele de identificare a persoanei impozabile

 

    Denumirea ................................................................

    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................

    Domiciliul fiscal ........................................................

    ..........................................................................

 

    B. Analiza documentară

                                                                            _

    1. fapte înscrise în cazierul fiscal                                   |_|

 

    2. Decontul conține neconcordanțe care nu pot fi îndreptate conform     _

    procedurii de corectare a erorilor materiale.                          |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

                                                                            _

    3. A fost deschisă procedura de insolvență.                            |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    4. Organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Economiei

    și Finanțelor au transmis, în ultimii 3 ani, organelor de cercetare

    penală sesizări în legătură cu constatările efectuate cu ocazia

    inspecției fiscale, care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele   _

    constitutive ale infracțiunii.                                         |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    5. Au fost primite, din partea organelor de cercetare penală,           _

    solicitări de efectuare a inspecției fiscale.                          |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

 

    C. Concluzii:

                                                                            _

    a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.               |_|

    b) Se propune transmiterea, spre soluționare cu inspecție fiscală       _

    anticipată, avându-se în vedere următoarele:                           |_|

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    Întocmit,

 

    ANEXA 11

    la metodologie

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .............

    Administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii

    Nr. ......../.................

 

                Avizat,                                    Aprobat,

 

    Șeful compartimentului de specialitate,     Conducătorul unității fiscale,

 

                                   REFERAT

privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii

                     nr. ......... din .................

                     aferent perioadei .................

 

    A. Datele de identificare a persoanei impozabile

 

    Denumirea ................................................................

    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................

    Domiciliul fiscal ........................................................

    ..........................................................................

 

    B. Analiza documentară

                                                                            _

    1. fapte înscrise în cazierul fiscal                                   |_|

    2. Decontul conține neconcordanțe care nu pot fi îndreptate conform     _

    procedurii de corectare a erorilor materiale.                          |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

                                                                            _

    3. A fost deschisă procedura de insolvență.                            |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    4. Organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Economiei

    și Finanțelor au transmis, în ultimii 3 ani, organelor de cercetare

    penală sesizări în legătură cu constatările efectuate cu ocazia

    inspecției fiscale, care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele   _

    constitutive ale infracțiunii.                                         |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    5. Au fost primite, din partea organelor de cercetare penală,           _

    solicitări de efectuare a inspecției fiscale.                          |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

                                                                            _

    6. Are obligații fiscale restante față de bugetul general consolidat.  |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

                                                                            _

    7. Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declarațiile fiscale.        |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    8. Nu a depus situațiile financiare cu termen de depunere în ultimele   _

    12 luni.                                                               |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

    9. Au ca obiect principal de activitate sau își desfășoară efectiv

    activitatea în domeniile prevăzute la cap. II "Procedura de

    soluționare a solicitărilor de rambursare" lit. B1 "Stabilirea          _

    Standardului Individual Negativ (SIN)", pct. 6.1.                      |_|

    Motivație ................................................................

    ..........................................................................

 

    C. Concluzii:

                                                                            _

    a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.               |_|

    b) Se propune transmiterea, spre soluționare cu inspecție fiscală       _

    anticipată, avându-se în vedere următoarele:                           |_|

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    Întocmit,

 

    ANEXA 12

    la metodologie

 

 ______________________________________________________________________________

|                     |    Cerere de aplicare a regimului    |                 |

|                     |    special de rambursare a taxei     |                 |

|                     |    pe valoarea adăugată              |                 |

|_____________________|______________________________________|_________________|

 ______________________________________________________________________________

| I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                               |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ |                        | | | | | | | | | | | | |

|_____________________________|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| JUDEȚ  |             | SECTOR |           | LOCALITATE |                     |

|________|_____________|________|___________|____________|_____________________|

| STRADA |                                  | NR. |     | BLOC |    | SC. |    |

|________|__________________________________|_____|_____|______|____|_____|____|

| ET. |   | AP. |   | COD POȘTAL |          | TELEFON |                        |

|_____|___|_____|___|____________|__________|_________|________________________|

| FAX           |                       | E-MAIL |                             |

|_______________|_______________________|________|_____________________________|

 ______________________________________________________________________________

| II. INFORMAȚII FINANCIARE                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Rulajul debitor al contului de clienți (4111)              | | | | | | | | | |

|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Volumul exportului în anul 2006                            | | | | | | | | | |

|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Procent                                                          | | |,| | |%|

|__________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Vă rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursarea taxei        | |

| pe valoarea adăugată                                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| Anexez următoarele documente:                                                |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcția     |                                   |                            |

|_____________|___________________________________|          Ștampila          |

| Semnătura   |                                   |                            |

|_____________|___________________________________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________

|                Se completează de personalul organului fiscal                 |

|______________________________________________________________________________|

| Organ fiscal          |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr de înregistrare |          | Data înregistrare     | | |/| | |/| | | | |

|_______________________|__________|_______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele persoanei care a verificat  |                                         |

|____________________________________|_________________________________________|

 

    ANEXA 13

    la metodologie

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția Generală a Finanțelor Publice ...................

    Administrația Finanțelor Publice .........................

    Nr. ............../.................

 

                  Avizat,                                   Aprobat,

 

    Șeful compartimentului de specialitate,     Conducătorul unității fiscale/

                                                    Directorul coordonator,

 

                                 REFERAT

    privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special

 

    A. Datele de identificare a persoanei impozabile

    Denumirea ................................................................

    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................

    Domiciliul fiscal ........................................................

    ..........................................................................

 

    B. Analiza documentară a Cererii nr. ............/data

    Au fost analizate următoarele documente:

    ..........................................................................

    Din analiza documentelor prezentate a rezultat:

    ..........................................................................

 

    C. Analiza informațiilor deținute de organul fiscal

    Au fost analizate următoarele informații:

                                                                            _

    1. evidența analitică pe plătitori                                     |_|

                                                                            _

    2. raportul de inspecție fiscală                                       |_|

                                                                            _

    3. decontul de taxă pe valoarea adăugată                               |_|

 

    1. din analiza evidenței pe plătitori, la data de ........................

    2. din Raportul de inspecție fiscală nr. ....... din .....................

    3. din Decontul de TVA aferent lunii .................., anul ...........,

    înregistrat la organul fiscal cu nr. .......... din ......................

 

    D. Concluzii:

    a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru              _

    rambursarea TVA.                                                       |_|

                                                                            _

    b) Se propune respingerea cererii, avându-se în vedere următoarele:    |_|

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA,

    avându-se în vedere următoarele:

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    Întocmit,

 

    ANEXA 14

    la metodologie

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția Generală a Finanțelor Publice ...................

    Administrația Finanțelor Publice .........................

    Str. ............................... nr. .................

    Localitatea ........................ cod poștal ..........

    Nr. ...................

 

                                                Aprobat,

 

                                     Conducătorul unității fiscale/

                                         Directorul coordonator,

 

                                 DECIZIE

privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

 

    Către: Denumirea/Numele și prenumele .....................................

    Domiciliul fiscal: localitatea ........................., str. ................... nr. ......, bl. ..., ap. ..., et. ..., județul/sectorul ............

    Codul de identificare fiscală ............................................

    În baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 967/2005 privind Metodologia de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, cu modificările și completările ulterioare, a Cererii nr. ................. din data .............. și a Referatului privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special nr. ............ din data .................., vă comunicăm:

                                                                            _

    Se aprobă aplicarea regimului special.                                 |_|

                                                                            _

    Nu se aprobă aplicarea regimului special.                              |_|

                                                                            _

    Încetează aplicarea regimului special.                                 |_|

 

    Motivația respingerii/încetării: .........................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aprobată prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării, pe durata păstrării condițiilor prevăzute la cap. III din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 967/2005, cu modificările și completările ulterioare.

    Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 177 din același act normativ.

 

                 Verificat,                               Întocmit,

 

    Funcția .........................      Funcția .........................

    Numele și prenumele .............      Numele și prenumele .............

    Data ............................      Data ............................

    Semnătura .......................      Semnătura .......................

 

    cod MEF

 

                              ---------------