Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 84 din 17 ianuarie 2007

pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării, publicat în Monitorul Oficial nr. 80 din  1 februarie 2007

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, a prevederilor cuprinse în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, în Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, în Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Măsurile unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Referirile la Codul fiscal din anexă reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

    (2) Referirile la Codul vamal comunitar din anexă reprezintă trimiteri la Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

    (3) Referirile la Regulamentul vamal comunitar din anexă reprezintă trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

    ART. 3

    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor şi prin unităţile sale subordonate, va lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

    ANEXA 1

 

MĂSURI

unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării

 

    1. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaţiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

    1.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se întocmesc formalităţile prevăzute pentru încheierea operaţiunilor din punct de vedere vamal.

    1.2. La punerea în liberă circulaţie nu se datorează taxe vamale şi nici dobânzi compensatorii, cu condiţia prezentării unei dovezi privind statutul comunitar al mărfurilor.

    1.3. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaţiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 1611 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal şi prevederile pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaţiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (2) din ordonanţa menţionată mai sus, taxa pe valoarea adăugată se calculează conform prevederilor art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, respectiv conform reglementărilor în vigoare la data intrării în vigoare a contractului.

    1.4. Se datorează accize conform art. 2211 din Codul fiscal.

    2. Pentru mărfurile necomunitare ce fac obiectul operaţiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

    2.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se întocmesc formalităţi vamale pentru încheierea operaţiunilor din punct de vedere vamal.

    2.2. La punerea în liberă circulaţie cuantumul datoriei vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor de import, a clasificării lor tarifare (inclusiv rata drepturilor), a valorii în vamă, originii şi cantităţii la momentul plasării lor sub regim, conform alin. (16) al pct. 4 "Uniunea vamală" din anexa nr. V la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

    2.3. Se datorează taxa vamală din Tariful vamal de import al României în vigoare la momentul depunerii declaraţiei vamale de admitere temporară.

    2.4. Taxa vamală prevăzută la pct. 2.3 se calculează la valoarea reziduală stabilită prin contractul de leasing, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare.

    2.5. Se datorează dobânzi compensatorii conform art. 519 din Regulamentul vamal comunitar, începând cu data aderării.

    2.6. În ceea ce priveşte TVA, se aplică prevederile art. 1322 alin. (2) şi ale art. 136 alin. (3) din Codul fiscal.

    2.7. Se datorează accize conform art. 2211 din Codul fiscal.

    3. Pentru mărfurile necomunitare ce fac obiectul operaţiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

    3.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se întocmesc formalităţile prevăzute pentru încheierea operaţiunilor din punct de vedere vamal.

    3.2. Taxa vamală înregistrată la plasarea mărfurilor sub regim este cea din Tariful vamal de import al României în vigoare la momentul depunerii declaraţiei vamale.

    3.3. Taxa vamală prevăzută la pct. 3.2 se calculează la valoarea reziduală stabilită prin contractul de leasing, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare.

    3.4. Nu se datorează dobânzi compensatorii.

    3.5. Se datorează TVA şi se calculează conform prevederilor art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, respectiv conform reglementărilor în vigoare la data intrării în vigoare a contractului.

    3.6. Se datorează accize conform art. 2211 din Codul fiscal.