Asculta

ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE   Nr. 500 din  3 aprilie 2007

pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 11 aprilie 2007

 

 

Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 157 alin. (4) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Autoritatea Națională a Vămilor, unitățile sale subordonate și organele fiscale teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. I reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   NORME

privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

 

    ART. 1

    (1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiași articol, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obținut certificat de amânare de la plată.

    (2) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se eliberează în condițiile prevăzute de prezentele norme.

    ART. 2

    Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se eliberează la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    a) nu au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

    b) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;

    c) au realizat în anul calendaristic precedent importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 125^2 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 150 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.

    d) sunt înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;

    e) nu sunt în stare de insolvență, nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară și nu figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

    ART. 3

    În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 depun la Autoritatea Națională a Vămilor următoarele documente:

    a) o cerere tip conform modelului din anexa nr. 1;

    b) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

    c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 2 lit. a);

    d) declarație pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii și state terțe realizate în anul calendaristic precedent celui în care se solicită eliberarea certificatului;

    e) declarație pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvență, că nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară și că nu figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi;

    f) cazier judiciar valabil pentru reprezentantul legal.

    ART. 4

    (1) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, Autoritatea Națională a Vămilor eliberează certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 15 zile de la depunerea cererii și a documentației complete prevăzute la art. 3 de către solicitant. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăși data de 31 decembrie 2012.

    (3) Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie.

    (4) În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislației în vigoare.

    ART. 5

    (1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se revocă în cazul în care una din condițiile care au stat la baza eliberării nu mai este îndeplinită.

    (2) Organele fiscale competente și compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale vor furniza autorității vamale, la cerere, informații cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. a) și e).

    (3) Decizia de revocare se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.

    ART. 6

    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 înscriu în declarația vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru mărfurile importate și atașează la declarația vamală certificatul de amânare obținut în condițiile prevăzute de prezentele norme.

    (2) Biroul vamal acordă liberul de vamă pentru mărfurile importate fără a solicita plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată și reține la declarația vamală o copie a certificatului verificată și vizată pe baza exemplarului original prezentat de importator.

    (3) Amânarea de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 139 din Codul fiscal.

    ART. 7

    (1) Garanția prevăzută la art. 157 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condițiile prevăzute la art. 142 lit. l) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație. Cuantumul garanției trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulație a bunurilor.

    (2) Garanția se eliberează de către biroul vamal prevăzut la alin. (1), la cererea importatorului prin decizie a șefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifică scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrarea intracomunitară a bunurilor importate, conform art. 10 alin. (1) și (4) din Instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) și art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006.

    (3) Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declarației vamale de punere în liberă circulație. În cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusă în cadrul termenului inițial, biroul vamal poate prelungi, o singură dată, acest termen de 30 de zile.

    (4) În cazul neprezentării în termen a justificării scutirii de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), garanția constituită se utilizează pentru acoperirea taxei pe valoarea adăugată datorate în vamă.

    (5) În cazul în care îndeplinirea formalităților de vămuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, garanția prevăzută la alin. (1) se poate constitui de către acesta.

    ART. 8

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

                                 CERERE

pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, în baza prevederilor art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 

    1. Denumirea solicitantului ..............................................

    2. Adresa ................................................................

    3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...............................

    4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA .............

    5. Perioada de valabilitate a certificatului solicitată ..................

    6. Documente anexate .....................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    7. Nume și prenume .......................................................

    8. Funcția ...............................................................

    9. Data ..................................................................

    10. Semnătura și ștampila

 

    ANEXA 2

    la norme

 

                                 CERTIFICAT

de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în baza prevederilor art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 

                    nr. ............. data ..............

 

    Se acordă prezentul certificat

    ..........................................................................

    (denumirea persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA)

adresa ................................................, codul de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal ............................................................................ .

    Prezentul certificat este valabil pentru operațiunile de import cu punere în liberă circulație de bunuri pe teritoriul României până la data de ..................... inclusiv.

 

                 ...........................................

                      (conducătorul unității emitente)

 

                              ---------------