Ascultă

ORDIN   Nr. 3417 din 21 decembrie 2009

pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 914 din 28 decembrie 2009

 

    În baza prevederilor art. 128 alin. (10) și ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1, și Instrucțiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2

    Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziții intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfășoară operațiuni pluripartite în cadrul Comunității și în cazul retururilor de bunuri în spațiul comunitar.

    ART. 3

    (1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

    a) contractorul principal:

    1. este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit;

    2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale;

    3. transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părții/părților cocontractante;

    b) ceilalți operatori economici implicați sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;

    c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care contractorul principal este stabilit și care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal.

    (2) În scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, în toate situațiile în care prin instrucțiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri care este condiționată de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.

    (3) Referirile la operațiunile de prelucrare din cuprinsul instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă referiri la lucrările asupra bunurilor mobile corporale și evaluarea bunurilor mobile corporale.

    ART. 4

    (1) Aplicarea măsurilor de simplificare este opțională pentru operatorii economici implicați în operațiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spațiul comunitar. Instrucțiunile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 stabilesc și tratamentul fiscal aplicabil în situația în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.

    (2) Situațiile prezentate în instrucțiunile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică și în cazul în care există mai mult de două părți cocontractante, atât timp cât sunt respectate condițiile generale prevăzute la art. 3 alin. (1). Dacă partea/părțile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate și nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrările și evaluările asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă, se aplică regulile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal pentru determinarea locului prestării serviciului, precum și condițiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.

    ART. 5

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului și al instrucțiunilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 6

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.

    ART. 7

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    ART. 8

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

                        Ministrul finanțelor publice,

                               Gheorghe Pogea

 

    București, 21 decembrie 2009.

    Nr. 3.417.

 

    ANEXA 1

 

                               INSTRUCȚIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

 

    Cazuri în care se aplică măsurile de simplificare

 

    ART. 1

    Primul caz: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 și denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

    (2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare C, în vederea prelucrării. Ambalajele, accesoriile pentru confecții, părțile componente ale unui motor și orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt livrate de B către A și dacă sunt în legătură directă cu bunurile prelucrate de C.

    (3) După prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru 1 în statul membru 2, unde A este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA.

    (4) A furnizează lui B și lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

    Schemă:

 

 

statul membru 1                          statul membru 2

 

 _ _     Livrare de bunuri                      _ _

| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |

|_ _|                                          |_ _|

  |                                             ^ ^

  |                                             | |

  |      Bunuri                                 | |

  |                                             | |

  |                                             | |

  |                                             | |

 _v_     Prestare de servicii                   | |

| C |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  |

|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

 

    ART. 2

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă direct în statul membru 2.

    (2) Executarea lucrărilor asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislația altui stat membru.

    (3) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:

    a) A efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru;

    b) A efectuează o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislația altui stat membru.

    ART. 3

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în statul membru 1 către A, în condițiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru, care este scutită de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru.

    (2) Se consideră că A efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condițiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru.

    (3) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislația altui stat membru.

    (4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consideră nontransfer în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislația altui stat membru.

    (5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consideră o achiziție intracomunitară asimilată realizată de A în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislația altui stat membru.

    ART. 4

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, prevăzută la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitară de bunuri, B trebuie să demonstreze că produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.

    (2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

    ART. 5

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Se consideră că A efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri în România, în condițiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispoziția lui A de către B în statul membru 1 și se supune acelorași reguli și formalități ca și achiziția intracomunitară obișnuită, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12) și ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie să înregistreze mișcarea bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România, precum și primirea bunurilor prelucrate de la C.

    (2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    ART. 6

    Cazul 2: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 și denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

    (2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 3, denumită în continuare C, în vederea prelucrării.

    (3) După prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 în statul membru 2, unde A este stabilită și înregistrată în scopuri de TVA.

    (4) A furnizează lui B și C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

    Schemă:

 

 

statul membru 1                          statul membru 2

                                   |

 _ _     Livrare de bunuri         |            _ _

| B |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - ->| A |

|_ _|                              |           |_ _|

  |________________________________|            ^ ^

  |      statul membru 3           |            | |

  |                                |            | |

  |                                |            | |

  |                                |            | |

  |      Bunuri                    |            | |

  |                                |            | |

  |                                |            | |

  |                                |            | |

 _v_     Prestare de servicii      |            | |

| C |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - -  |

|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

 

    ART. 7

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Livrarea de bunuri de la B către A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Această livrare intracomunitară este scutită de taxă, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) A efectuează o achiziție intracomunitară ce are loc în statul membru 3, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate se transportă din statul membru 3 în statul membru 2:

    a) A efectuează un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislația altui stat membru;

    b) A efectuează o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 8

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1 către A din statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Această livrare este scutită de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Se consideră că A efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condițiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (5) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    ART. 9

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B trebuie să demonstreze, printre altele, că bunurile au părăsit România.

    (2) Expedierea bunurilor de către A în statul membru 3 se consideră un nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 10

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

    (1) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

    ART. 11

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Se consideră că A efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri în România în condițiile art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal. Achiziția intracomunitară efectuată de A are loc la data la care bunurile se transportă în statul membru 3 și se supune acelorași reguli ca și achiziția intracomunitară obișnuită. A trebuie să înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C pentru A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    ART. 12

    Cazul 3: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 și denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

    (2) B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

    (3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1, în vederea prelucrării suplimentare.

    (4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate se expediază din statul membru 1 în statul membru 2 în care A este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA.

    (5) A le comunică lui B și C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

    Schemă:

 

 

statul membru 1                          statul membru 2

                                    |

 _ _     Prestare de servicii       |           _ _

| B |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - ->| A |

|_ _|< - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - |_ _|

  |                                 | Bunuri    ^ ^

  |                                 |           | |

  |      Produse semifinite         |           | |

  |                                 |           | |

  |                                 |           | |

  |                                 |           | |

 _v_     Prestare de servicii       |           | |

| C |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - -  |

|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

 

    ART. 13

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, și beneficiază de scutire de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o achiziție intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, pentru aceasta A având obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, și care beneficiază de scutire de taxă conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Pentru această operațiune A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o achiziție intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 14

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A se consideră prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condițiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condițiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    ART. 15

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B din România în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

    ART. 16

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să țină o evidență a nontransferurilor, prin ținerea unui registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locația lui B la locația lui C.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    ART. 17

    Cazul 4: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 și denumită în continuare A sau contractor principal furnizează bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

    (2) B prestează servicii ce constau în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.

    (3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate către C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentară.

    (4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A din statul membru 2.

    (5) A le comunică lui B și C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

    Schemă

 

statul membru 1                          statul membru 2

                                     |

 _ _     Prestare de servicii        |          _ _

| B |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - ->| A |

|_ _|<- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - -|_ _|

  |                                  | Bunuri   ^ ^

  |- - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -| |

  |      statul membru 3             |          | |

  |                                  |          | |

  |      Produse semiprelucrate      |          | |

  |                                  |          | |

 _v_     Prestare de servicii        |          | |

| C |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -  |

|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

 

    ART. 18

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră achiziție intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 1, conform art. 130^1 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Pentru această operațiune, A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B reprezintă o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Această operațiune este scutită de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, pentru care A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă o achiziție intracomunitară asimilată impozabilă în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune pentru care A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

    (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezintă o livrare intracomunitară asimilată (transfer) în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune ce beneficiază de scutire de taxă în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, pentru care A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintă o achiziție intracomunitară asimilată taxabilă în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 19

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condițiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condițiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12) și art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    ART. 20

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 3, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

    ART. 21

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

    (1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12) și art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2 după prelucrare, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

    ART. 22

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să țină evidența nontransferurilor într-un registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locația lui B din statul membru 1 la locația lui C din statul membru 3.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    ART. 23

    Cazul 5: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite și înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

    (2) B subcontractează, integral sau parțial, lucrările altei persoane impozabile stabilite în statul membru 1, denumită în continuare C.

    (3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2.

    (4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

    Schemă:

 

.

 

    statul membru 1                          statul membru 2

 

        _ _     Prestare de servicii                   _ _

 _ _ _ | B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |

|      |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|

| Bunuri ^                                     Bunuri    ^

|        |                                               |

|        |      Prestare de servicii                     |

|        |                                               |

|        |                                               |

|       _|_                                              |

|      | C |                                             |

 - - ->|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                 Transport de produse finite

 

    ART. 24

    Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    ART. 25

    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

    ART. 26

    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operațiune ce trebuie evidențiată în registrul de nontransferuri.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (3) Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12) și art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    ART. 27

    Cazul 6: Prezentare

    (1) O persoană impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite și înregistrate în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

    (2) B subcontractează, integral sau parțial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 3, denumită în continuare C. În acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediază din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrării sau prelucrării suplimentare de către C.

    (3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază din statul membru 3 lui A în statul membru 2.

    (4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    (5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

 

    Schemă:

 

 

    statul membru 1                          statul membru 2

 

         _ _     Prestare de servicii                   _ _

 _ _ _ _| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |

|       |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|

|         ^                                     Bunuri    ^

| Produse | semiprelucrate sau bunuri                     |

|- - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    |

|         |                                               |

|         |               statul membru 3                 |

|         |                                               |

|        _|_                                              |

|       | C |    Prestare de servicii                     |

 - - - >|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Transport de produse finite

 

    ART. 28

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Această operațiune beneficiază de scutire de taxă, în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achiziție intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, pentru aceasta A având obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Chiar dacă A nu știe că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată din perspectiva lui A în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Pentru aceasta A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

    (5) Chiar dacă A nu știe că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achiziție intracomunitară asimilată din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune pentru care A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

    (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (7) Chiar dacă A nu știe că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Această operațiune beneficiază de scutire de taxă, în condițiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

    (8) Chiar dacă A nu știe că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 29

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

    (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, înregistrarea acestei operațiuni în registrul de nontransferuri ținut de A în statul membru 2 fiind opțională.

    (5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12) și art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 3, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, operațiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri ținut de A în statul membru 2.

    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislația altui stat membru.

    ART. 30

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

    (1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

    (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    ART. 31

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

    (1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu este o achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligația de a ține un registru pentru bunurile primite.

    (3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

    ART. 32

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

    (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condițiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operațiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

    (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

    (3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achiziție intracomunitară asimilată în România, în condițiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligația de a ține un registru de nontransferuri, în care trebuie evidențiate expedierea bunurilor în statul membru 1 și recepția bunurilor prelucrate din statul membru 3.

    ART. 33

    Cazul 7

    (1) În situația în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în urma prelucrării rezultă deșeuri care pot fi valorificabile sau nu, nepărăsind teritoriul României, proprietarul bunurilor nu are obligația să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziție intracomunitară asimilată în România, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (2) În situația în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obținute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigențelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul României din dispoziția proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligația să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziție intracomunitară asimilată în România, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

    (3) În situația în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în urma prelucrării rezultă deșeuri care pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile respective nu au obligația să declare o livrare intracomunitară în declarația recapitulativă pentru deșeurile rezultate care nu se întorc în România, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.

    (4) În situația în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obținute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigențelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat membru din dispoziția proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite în România, proprietarul bunurilor nu are obligația să declare o livrare intracomunitară în declarația recapitulativă pentru bunurile respective, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal.

 

    ANEXA 2

 

                              INSTRUCȚIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție

 

    CAPITOLUL 1

    Măsuri de simplificare în domeniul TVA privind retururile de bunuri în spațiul comunitar

 

    ART. 1

    Primul caz: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

 

    Schemă:

 

 

    S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 ^                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |_________________ bunuri ________________|

 

    ART. 2

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Atunci când B refuză bunurile cumpărate, de exemplu, pentru că acestea sunt deteriorate sau pentru că bunurile nu corespund cerințelor cumpărătorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de către A, iar B nu realizează o achiziție intracomunitară de bunuri.

    (2) Întrucât A rămâne proprietarul bunurilor, în principiu se consideră că A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, urmată de o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    ART. 3

    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Furnizorul A procedează ca și în situația în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat și returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    (2) În situația în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate și furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

    - dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, operațiunea nu va fi considerată transfer de bunuri în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;

    - dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, operațiunea nu va fi considerată o achiziție intracomunitară asimilată conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, iar furnizorul A nu va avea obligația să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

    ART. 4

    Cazul 2: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

    (3) Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

 

    Schemă

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 v                                         |

 C<---------------- bunuri ----------------

 

    ART. 5

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, urmată de o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1 de sosire a bunurilor și de livrarea locală a acelorași bunuri în statul membru 1.

    ART. 6

    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Furnizorul A procedează ca și în situația în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.

    (2) Se consideră livrarea de bunuri realizată de A către C ca livrare locală în statul membru 1, chiar dacă bunurile au fost inițial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.

    (3) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    ART. 7

    Cazul 3: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

 

    Schemă:

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |____

 |                                              |

 |   vânzare                                    v

  --------------------------------------------> C

 

    ART. 8

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare locală a acelorași bunuri în statul membru 1.

    ART. 9

    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Furnizorul A procedează ca și în situația în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relația cu primul cumpărător B, dar A procedează ca și în situația în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 2.

    (2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A către C nefiind considerată drept o livrare locală.

    (3) C, al doilea cumpărător din statul membru 2, va declara o achiziție intracomunitară a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.

    ART. 10

    Cazul 4: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate către C în statul membru 3.

 

    Schemă:

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |____

 |                                              | S.M. 3

 |   vânzare                                    v

  --------------------------------------->      C

 

    ART. 11

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpărător din statul membru 3, realizează o achiziție intracomunitară a bunurilor livrate de A din statul membru 2.

    ART. 12

    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Furnizorul A procedează ca și în situația în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 3.

    (2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 și nici nu se consideră că a realizat o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3.

    ART. 13

    Cazul 5: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) După livrare, părțile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare și să returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

 

    Schemă

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 ^                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |_________________ bunuri ________________|

 

    ART. 14

    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Atunci când B cumpără bunuri de la A și acceptă bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânzătorul A realizează o livrare intracomunitară de bunuri în sensul art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, iar cumpărătorul B realizează o achiziție intracomunitară de bunuri în sensul art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislația altui stat membru.

    (2) În cazul în care cumpărătorul B, ulterior acceptării bunurilor, observă că bunurile sunt deteriorate sau că bunurile nu corespund cerințelor cumpărătorului din orice motiv, iar cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra anulării contractului de vânzare-cumpărare, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeași declarație recapitulativă și în același decont de TVA, achiziția și livrarea intracomunitară nu se menționează. În caz contrar, trebuie efectuată o corecție care se reflectă în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecția.

    (3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintă un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condițiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, urmată de o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1. A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    ART. 15

    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B și achiziția intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeași declarație recapitulativă și în același decont de TVA, achiziția și livrarea intracomunitară nu se menționează. În caz contrar, trebuie efectuată o corecție care se reflectă în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecția.

    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicații din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    (3) În situația în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate și furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

    - dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a livrării intracomunitare de bunuri, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;

    - dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a achiziției intracomunitare de bunuri, iar furnizorul A nu va avea obligația să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

    ART. 16

    Cazul 6: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) După livrare părțile convin să anuleze contractul de cumpărare, bunurile se transportă în statul membru 1 la al doilea cumpărător, C, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

 

    Schemă

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 v                                         |

 C_________________ bunuri ________________|

 

    ART. 17

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară asimilată din statul membru 2 în care se află bunurile, urmată de o achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 2 și o livrare locală realizată către C în statul membru 2.

    ART. 18

    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B și achiziția intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeași declarație recapitulativă și în același decont de TVA, achiziția și livrarea nu se menționează. În caz contrar, trebuie efectuată o corecție care se reflectă în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecția.

    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicații din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

    (3) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o vânzare locală în statul membru 1.

    ART. 19

    Cazul 7: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) După livrare părțile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispoziția cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

 

    Schemă:

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 | vânzare                                 v

  ---------------------------------------> C

 

    ART. 20

    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare locală în statul membru 2 către al doilea cumpărător care acceptă bunurile, C.

    ART. 21

    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B și achiziția intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeași declarație recapitulativă și în același decont de TVA, achiziția și livrarea nu se menționează. În caz contrar, trebuie efectuată o corecție care se reflectă în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecția.

    (2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară din statul membru 1. A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consideră că C a efectuat o achiziție intracomunitară în statul membru 2.

    ART. 22

    Cazul 8: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) După livrare părțile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

 

    Schemă:

 

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A ---------------- bunuri --------------> B

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         | S.M. 3

 | vânzare                                 v

  ---------------------------------------> C

 

    ART. 23

    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

    Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3, urmată de achiziția intracomunitară realizată de al doilea cumpărător, C, în statul membru 3.

    ART. 24

    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

    (1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B și achiziția intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislația altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeași declarație recapitulativă și în același decont de TVA, achiziția și livrarea nu se menționează. În caz contrar, trebuie efectuată o corecție care se reflectă în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecția.

    (2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1.

    (3) C realizează achiziția intracomunitară de bunuri în statul membru 3.

 

    CAPITOLUL 2

    Regimul aferent reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție

 

    ART. 25

    Cazul 9: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) În perioada de garanție, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparații. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparațiile în perioada de garanție și postgaranție în numele său.

    (3) După efectuarea reparațiilor, care poate fi însoțită și de înlocuirea unor părți componente, A îi returnează bunurile lui B fără a percepe vreo plată.

 

    Schemă:

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A <-----------bunuri defecte------------- B

 |                                         ^

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |____________bunuri înlocuite_____________|

 

    ART. 26

    Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

    (1) Atunci când B transferă bunuri din statul membru 2 în scopul efectuării de reparații în perioada de garanție în statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate sau transportate, operațiunea nu se consideră ca fiind o livrare intracomunitară, ci un nontransfer în sensul art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru, cu condiția ca bunurile, după ce au făcut obiectul unor lucrări, să fie reexpediate de către A în statul membru 2, din care au fost inițial expediate sau transportate.

    (2) Reparația în timpul perioadei de garanție, realizată de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizată cu plată, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerată o operațiune accesorie serviciului de reparații și inclusă în acest serviciu.

    (3) În situația în care A îl mandatează pe B să efectueze reparațiile în perioada de garanție în numele său, se consideră că:

    - reparația efectuată gratuit de B în numele lui A nu este o prestare de servicii;

    - recuperarea contravalorii prestării de servicii efectuată de B de la A, furnizorul care a acordat garanția, reprezintă o prestare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, sau prevederile art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în afara Comunității.

    ART. 27

    Cazul 10: Prezentare

    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

    (2) După expirarea perioadei de garanție, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparații. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparațiile în perioada de garanție și postgaranție în numele său.

    (3) După efectuarea reparațiilor, care pot fi însoțite și de înlocuirea unor părți componente, A îi returnează bunurile lui B.

 

    Schemă*

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A <---------- bunuri trimise -----------> B

 |             spre reparare               ^

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |___________ bunuri reparate _____________|

 

    ART. 28

    Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

    (1) Pentru reparațiile postgaranție, dacă se percepe plată pentru reparații și pentru părțile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 și nu este achiziție intracomunitară asimilată în statul membru 1. B are obligația înregistrării bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri și A are obligația înregistrării bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacă bunurile se reîntorc după reparații în statul membru 2.

    (2) Înlocuirea părților componente de către A nu este o livrare intracomunitară de bunuri realizată de A în statul membru 1, fiind considerată o operațiune accesorie serviciului de reparații și inclusă în acest serviciu.

    (3) Pentru serviciile de reparații realizate de A, inclusiv valoarea părților componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    ART. 29

    Cazul 11: Prezentare

    (1) B din statul membru 2 trimite pentru reparații bunuri sau numai unele părți componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor. B este proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de A pentru a asigura reparațiile în perioada de garanție și postgaranție în numele său.

    (2) A nu repară bunurile sau părțile componente, ci trimite în loc alte bunuri/părți componente și păstrează bunurile/părțile componente defecte trimise de B. În funcție de circumstanțe, respectiv dacă reparațiile se realizează în perioada de garanție sau nu, A poate percepe ori nu poate percepe o plată.

 

    Schemă

 

 

  S.M. 1                               S.M. 2

 

 A <---------- bunuri trimise -----------> B

 |             spre reparare               ^

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |                                         |

 |___________ bunuri reparate _____________|

 

    ART. 30

    Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

    (1) Indiferent dacă B știe sau ar trebui să știe despre bunurile/părțile componente înlocuite și indiferent dacă se percepe o plată, respectiv indiferent dacă bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garanție, din punctul de vedere al circulației bunurilor se consideră că livrarea de către A a bunurilor/părților componente în locul celor defecte, în schimbul păstrării bunurilor/părților componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru. Înlocuirea bunurilor/părților componente defecte, efectuată de A în locul reparării acestora, este considerată o prestare de servicii de reparații al cărei regim fiscal se stabilește conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislația altui stat membru.

    (2) B are obligația înregistrării bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmată de o radiere, după primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligația înregistrării bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.

    ART. 31

    Cazul 12: Prezentare

    (1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparații bunurile sau părțile componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor, dar îi solicită lui A înlocuirea acestora. B este proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă desemnată de A pentru asigurarea serviciilor de garanție sau postgaranție în numele său.

    (2) A trimite din statul membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/părți componente pentru înlocuirea bunurilor/părților componente defecte. În funcție de circumstanțe, respectiv dacă înlocuirea bunurilor/părților componente se realizează în perioada de garanție sau nu, A poate percepe sau nu poate percepe o plată.

    ART. 32

    Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

    (1) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părțile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garanție, operațiunea nu este considerată livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal și, în consecință, nu va fi declarată drept livrare intracomunitară în statul membru 1 și, respectiv, o achiziție intracomunitară în statul membru 2.

    (2) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părțile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte după expirarea perioadei de garanție, operațiunea este considerată o livrare intracomunitară în statul membru 1 și, respectiv, o achiziție intracomunitară în statul membru 2.

    (3) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părțile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fără a se cunoaște cu exactitate în momentul livrării cantitatea bunurilor/părților componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garanție, operațiunea este considerată o livrare intracomunitară efectuată de A în statul membru 1 și, respectiv, o achiziție intracomunitară efectuată de B în statul membru 2.

    (4) Pentru recuperarea de către B a contravalorii bunurilor/părților componente provenite din achiziția intracomunitară realizată conform alin. (3), utilizate pentru reparații în perioada de garanție, prin facturarea acestora către A, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată, această operațiune nefiind considerată o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/părților componente pe care A trebuie să le pună la dispoziție în mod gratuit în perioada de garanție.