Ascultă

                   ORDIN   Nr. 262 din 19 februarie 2007

pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 175 din 13 martie 2007

 

Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008

   

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

    a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

    b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;

    c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;

    d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;

    e) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16;

    f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c;

    g) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5;

    h) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1;

    i) Certificat de înregistrare fiscală, cod M.F.P. 14.13.20.99/2,

prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Instrucțiunile de completare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția economică și administrativă, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declarațiilor de înregistrare a contribuabililor și a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 7

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1*)

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        010          |

|       | DE MENȚIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI | Nr. de operator     |

|       | ȘI ALTE ENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ   | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                       |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. DENUMIRE |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 3. DOMICILIU FISCAL                                                          |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Țara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail                  |

|_________|____________|_____|_______________________|_________________________|

| 4. FORMA DE ORGANIZARE                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Persoană juridică    |  | Asociație  |  | Asociație  |  | Asociație de    |  |

|                      |  | familială  |  |            |  | proprietari     |  |

|______________________|__|____________|__|____________|__|_________________|__|

| Fundație             |  | Federație  |  | Sindicat, federație sindicală,  |  |

|                      |  |            |  | confederație                    |  |

|______________________|__|____________|__|_________________________________|__|

| Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică                    |  |

|___________________________________________________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare |          |

|___________________________________________________________________|__________|

| 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate                 |          |

|___________________________________________________________________|__________|

| 3. Felul sediului                                                            |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1 Plătitor cu sediul central în România                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Sediul central                    |  | Sucursală                          |  |

|___________________________________|__|____________________________________|__|

| Codul de identificare fiscală a unității înființătoare                       |

|______________________________________________________________________________|

| 3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate                                |

|______________________________________________________________________________|

| Țara   |          | Sediu permanent      | | Filială     | | Sucursală     | |

|________|__________|______________________|_|_____________|_|_______________|_|

| Reprezentanță        | | Alte subunități          | | Sediu fix            | |

|______________________|_|__________________________|_|______________________|_|

| 4. Cod de identificare fiscală a unității divizate   |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Forma juridică                                    |                       |

|______________________________________________________|_______________________|

| 6. Forma de proprietate                              |                       |

|______________________________________________________|_______________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit      | | Reprezentant legal      | | Reprezentant fiscal      | |

|___________________|_|_________________________|_|__________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data          |              |

|_______________|_______________________________|_______________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                       | Localitate                 | Sector     |    |

|_______|_______________________|____________________________|____________|____|

| Strada|                          | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_______|__________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax           |                               | E-mail                       |

|_______________|_______________________________|______________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înființare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de         | |

| deducere a TVA                                                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite,         |

| conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA,     |

| deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal  |

| este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din     |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite,         |

| conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de         | | | | | | | | |     |

| deducere                                               | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activității                                     _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu        |

| dau drept de deducere a TVA                                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe profit                                                        _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 2.3.1. Trimestrială                    | | 2.3.2. Anuală                   | |

|________________________________________|_|_________________________________|_|

| 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Accize                                                                  | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Impozit la țițeiul din producția internă                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 6.3.1. Lunară      | | 6.3.2. Trimestrială      | | 6.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 7. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 7.3.1. Lunară      | | 7.3.2. Trimestrială      | | 7.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 8. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 8.3.1. Lunară      | | 8.3.2. Trimestrială      | | 8.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 9. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 9.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 9.3.1. Lunară      | | 9.3.2. Trimestrială      | | 9.3.3. Semestrială |   | |

|____________________|_|__________________________|_|____________________|___|_|

| 10. Contribuția de asigurări sociale                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 10.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 10.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 10.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 10.3.1. Lunară     | | 10.3.2. Trimestrială     | | 10.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 11. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 11.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 11.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 11.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 11.3.1. Lunară     | | 11.3.2. Trimestrială     | | 11.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 12. Contribuția pentru concedii și indemnizații                            | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 12.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 12.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 12.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 12.3.1. Lunară     | | 12.3.2. Trimestrială     | | 12.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 13. Taxa pe jocuri de noroc                                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 13.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 13.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 14. Redevențe miniere                                                      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 14.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 14.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 15. Redevențe petroliere                                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 15.1. Luare în evidență          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 15.2. Scoatere din evidență      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Dizolvare cu lichidare                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Începerea procedurii de lichidare    | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Radiere                              | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Dizolvare fără lichidare                                                  |

|______________________________________________________________________________|

| Divizare                             | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Fuziune                              | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Alte cazuri prevăzute de lege        | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Codul de identificare fiscală a unității rezultate |     | | | | | | | | | | |

| în urma fuziunii                                   |     | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Radiere                           | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcția      |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1                                          A3/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        020          |

|       | DE MENȚIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE      | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cod numeric personal                          | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA           |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume  |                | Inițiala tatălui         | | Prenume |           |

|__________|________________|__________________________|_|_________|___________|

| 3. DOMICILIUL FISCAL                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                               | Localitate   |           | Sector |  |

|_______|_______________________________|______________|___________|________|__|

| Strada |                                     | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |  |

|________|_____________________________________|_____|____|______|____|_____|__|

| Et. |             | Ap. |               | Cod poștal |                       |

|_____|_____________|_____|_______________|____________|_______________________|

| Telefon |               | Fax |                      | E-mail |              |

|_________|_______________|_____|______________________|________|______________|

| 4. Act de identitate |                | Seria |          | Număr |           |

|______________________|________________|_______|__________|_______|___________|

| Emis de:                         | Data emiterii         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. | Persoană fizică română cu domiciliul în România                       | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fizică română fără domiciliu în România                      | |

|____|_______________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Drepturi de proprietate intelectuală                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2. Angajator                        | | 3. Altele                          | |

|_____________________________________|_|____________________________________|_|

| 4. Data obținerii primului venit                         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Data începerii activității                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Data dobândirii calității de angajator                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                        | | Reprezentant fiscal                | |

|_____________________________________|_|____________________________________|_|

| Nr. act           |                      | Data          | | |/| | |/| | | | |

|___________________|______________________|_______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                               | Localitate   |           | Sector |  |

|_______|_______________________________|______________|___________|________|__|

| Strada |                                     | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |  |

|________|_____________________________________|_____|____|______|____|_____|__|

| Et. |         | Ap. |        | Cod poștal |          | Telefon |             |

|_____|_________|_____|________|____________|__________|_________|_____________|

| Fax |                              | E-mail |                                |

|_____|______________________________|________|________________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înființare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform  |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite conform  |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidentă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activității                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidentă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuția de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuția pentru concedii fi indemnizații                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura    |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2                                          A3/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        030          |

|       | DE MENȚIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINE     | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                     | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA             |   | | | | | | | | | |

|________________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume          |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 3. Prenume       |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 4. Prenume mamă  |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 5. Prenume tată  |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 6. Data nașterii:| Ziua: | | | Luna |                        | Anul  | | | | |

|__________________|_______|_|_|______|________________________|_______|_|_|_|_|

| 7. Domiciliul actual                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Județ    |                        | Localitate |                             |

|__________|________________________|____________|_____________________________|

| Unitate administrativ-teritorială |                         | Sector |       |

|___________________________________|_________________________|________|_______|

| Strada |                                 | Nr. |     | Bloc |    | Sc. |     |

|________|_________________________________|_____|_____|______|____|_____|_____|

| Et. |    | Ap. |      | Cod poștal |             | Țara |                    |

|_____|____|_____|______|____________|_____________|______|____________________|

| Telefon|                     | Fax |                | E-mail |               |

|________|_____________________|_____|________________|________|_______________|

| 8. Actul de identitate |              | Seria |      | Număr |               |

|________________________|______________|_______|______|_______|_______________|

| Emis de: |                            | Data emiterii    | | |/| | |/| | | | |

|__________|____________________________|__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9. | Persoană fizică străină cu domiciliul în România                      | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fizică străină fără domiciliu în România                     | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fără cetățenie română aflată în întreținere                  | |

|____|_______________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Drepturi de proprietate intelectuală                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2. Angajator                      | | 3. Altele                            | |

|___________________________________|_|______________________________________|_|

| 4. Data obținerii primului venit                         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Data începerii activității                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Data dobândirii calității de angajator                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                      | | Reprezentant fiscal                  | |

|___________________________________|_|______________________________________|_|

| Nr. act            |                | Data                 |                 |

|____________________|________________|______________________|_________________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                | Localitate |                         | Sector |     |

|_______|________________|____________|_________________________|________|_____|

| Strada|                                | Nr. |    | Bloc |       | Sc. |     |

|_______|________________________________|_____|____|______|_______|_____|_____|

| Et. |    | Ap. |       | Cod poștal |               | Telefon |              |

|_____|____|_____|_______|____________|_______________|_________|______________|

| Fax            |                                   | E-mail |                |

|________________|___________________________________|________|________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înființare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform   | | | | | | | | |     |

| art. 152 alin. (2) din Codul fiscal                    | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activității                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuția de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura    |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3                                          A3/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        040          |

|       | DE MENȚIUNI PENTRU INSTITUȚII PUBLICE          | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ                      |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. DENUMIRE |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 3. DOMICILIUL FISCAL                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                           | Localitate |             | Sector |      |

|_______|___________________________|____________|_____________|________|______|

| Strada|                                 | Nr. |     | Bloc |      | Sc. |    |

|_______|_________________________________|_____|_____|______|______|_____|____|

| Et. |    | Ap. |    | Cod poștal |            | Telefon |                    |

|_____|____|_____|____|____________|____________|_________|____________________|

| Fax |                            | E-mail |                                  |

|_____|____________________________|________|__________________________________|

| 4. Act normativ de înființare |                                              |

|_______________________________|______________________________________________|

| 5. Felul sediului: | Sediu principal:           | | Alte subunități:       | |

|____________________|____________________________|_|________________________|_|

| Codul de identificare al unității înființătoare     |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Felul ordonatorului de credite | principal  | | secundar  | | terțiar   | |

|___________________________________|____________|_|___________|_|___________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

|                         1. Sectorul de activitate                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Învățământ                    | | 1.8. Autorități publice             | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.2. Sănătate                      | | 1.9. Transporturi și comunicații    | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.3. Cultură, religie și acțiuni   | | 1.10. Mediu și ape                  | |

| privind activitatea sportivă       | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.4. Asistență socială, alocații,  | | 1.11. Industrie                     | |

| pensii, ajutoare și indemnizații   | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.5. Servicii, dezvoltare publică  | | 1.12. Agricultură                   | |

| și locuințe                        | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.6. Apărare națională             | | 1.13. Cercetare științifică         | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.7. Ordine publică, siguranță     | | 1.14. Alte activități               | |

| națională                          | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

|                         2. Sistemul de finanțare                             |

|______________________________________________________________________________|

| 2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz,           | |

| în funcție de subordonarea acestora                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.2. Din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat | |

| sau bugetele locale, în funcție de subordonare                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.3. Integral din venituri extrabugetare                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.4. Din fonduri cu destinație specială stabilite prin lege a se finanța   | |

| din aceste fonduri                                                         | |

|____________________________________________________________________________|_|

|                             3. Organ tutelar                                 |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1. MINISTERUL SAU INSTITUȚIA CENTRALĂ (din clasificația bugetară)        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| 3.2. CONSILIUL JUDEȚEAN (din clasificația bugetară)                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| 3.3. CONSILIUL LOCAL                                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înființare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activității                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuția de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUȚIEI                                         | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1. Data încetării activității                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.1. Act normativ                |                                           |

|__________________________________|___________________________________________|

| 2. Codul de identificare fiscală a unității         |    | | | | | | | | | | |

| rezultate în urma fuziunii                          |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcția      |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4                                          A3/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | CERERE DE ÎNREGISTRARE A DOMICILIULUI FISCAL   |        050          |

|       | AL CONTRIBUABILULUI                            | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Nume, prenume/Denumire |                                                  |

|___________________________|__________________________________________________|

| 2. Cod de identificare fiscală                 |   | | | | | | | | | | | | | |

|________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității      |

| principale                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Țara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

| 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate                  | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*1)                           |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Telefon |                  |

|____|__|_____|________|____________|_____________|_________|__________________|

| Fax |                                  | E-mail |                            |

|_____|__________________________________|________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________

| C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI|

|______________________________________________________________________________|

| Județ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Telefon |                  |

|____|__|_____|________|____________|_____________|_________|__________________|

| Fax |                                  | E-mail |                            |

|_____|__________________________________|________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                  | | Reprezentant fiscal                      | |

|_______________________________|_|__________________________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data          |              |

|_______________|_______________________________|_______________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |                    | Localitate |                  | Sector     |    |

|_______|____________________|____________|__________________|____________|____|

| Strada|                          | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_______|__________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax |                                | E-mail |                              |

|_____|________________________________|________|______________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                    |   | | | | | | | | | | | | | |

|________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    *1) Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul/sediul social.

 

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcția      |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.04.16                                               A4/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        060          |

|       | DE MENȚIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE*)         | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod de identificare fiscală                     |   | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Denumire/Nume, prenume |                                                  |

|___________________________|__________________________________________________|

| 3. Domiciliul fiscal                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Județ |              | Sector |     | Localitate |                           |

|_______|______________|________|_____|____________|___________________________|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Țara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod de identificare fiscală                     |   | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Denumire |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| Județ       |        | Sector |     | Localitate |                           |

|_____________|________|________|_____|____________|___________________________|

| Strada      |                     | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_____________|_____________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poștal |             | Țara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

| 3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate                  | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

| 4. Modul de dobândire al spațiului, numărul și data documentului             |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| Impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Luare în evidență             | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Scoatere din evidență         | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Perioada fiscală                                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1. Lunară        | | 3.2. Trimestrială        | | 3.3. Semestrială       | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit      | | Reprezentant legal      | | Reprezentant fiscal      | |

|___________________|_|_________________________|_|__________________________|_|

| Nr. act           |                         | Data            |              |

|___________________|_________________________|_________________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax           |                               | E-mail  |                    |

|_______________|_______________________________|_________|____________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    *) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligații de plată.

 

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcția      |                                    |         Ștampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.99/c                                             A4/t2

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE  |        070          |

|       | DE MENȚIUNI                                    | Nr. de operator     |

|       | pentru persoanele fizice care desfășoară       | de date cu caracter |

|       | activități economice în mod independent sau    | personal - 1067     |

|       | exercită profesii libere                       |                     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAȚIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod numeric personal                            | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Număr de identificare fiscală                   | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Cod unic de înregistrare                          |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Cod de înregistrare fiscală                       |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume     |             | Inițiala tatălui         | | Prenume |           |

|_____________|_____________|__________________________|_|_________|___________|

| 6. Denumire |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 7. Date privind domiciliul persoanei fizice                                  |

|______________________________________________________________________________|

| Județ   |                     | Localitate |               | Sector     |    |

|_________|_____________________|____________|_______________|____________|____|

| Strada  |                        | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_________|________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |           | Țara    |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Telefon |                 | Fax  |                 | E-mail  |               |

|_________|_________________|______|_________________|_________|_______________|

| Actul de identitate  |                | Seria |      | Număr |               |

|______________________|________________|_______|______|_______|_______________|

| Emis de:             |                    | La data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________|____________________|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Date privind sediul activității sau locul de desfășurare efectivă a       |

| activității principale                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Județ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |           | Telefon     |             |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_____________|_____________|

| Fax     |                              | E-mail |                            |

|_________|______________________________|________|____________________________|

| 9.| Persoană fizică română cu domiciliul în România                        | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică română fără domiciliul în România                      | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică străină cu domiciliul în România                       | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică străină fără domiciliul în România                     | |

|___|________________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate                    | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

| 2. Felul activității                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 2.1 Activități economice desfășurate în mod independent                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Autorizație nr. |                   | data               | | |/| | |/| | | | |

|_________________|___________________|____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Organ emitent           |                                                    |

|_________________________|____________________________________________________|

| 2.2. Profesii libere                                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Avocat       | | Notar        | | Medic     | | Contabil     | | Altele    | |

|______________|_|______________|_|___________|_|______________|_|___________|_|

| Document de autorizare nr.  |       | data               | | |/| | |/| | | | |

|_____________________________|_______|____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Organ emitent                                                                |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. Reprezentare prin                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                                | | Reprezentant fiscal        | |

|_____________________________________________|_|____________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data   |                     |

|_______________|_______________________________|________|_____________________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Județ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poștal |          | Telefon    |               |

|_____|___|_____|_________|____________|__________|____________|_______________|

| Fax           |                               | E-mail |                     |

|_______________|_______________________________|________|_____________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înființare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere  |

| a TVA                                                                       _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA,     |

| deși cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal  |

| este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din     |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de         | | | | | | | | |     |

| deducere                                               | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activității                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu      | |

| dau drept de deducere a TVA                                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Accize                                                                  | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuția de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9. Contribuția pentru concedii și indemnizații                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 9.1. Luare în evidență           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.2. Scoatere din evidență       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Inactivitate temporară                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Luare în evidență             | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Scoatere din evidență         | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Încetarea activității      | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declarația |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura                     |                   |         Ștampila         |

|_______________________________|___________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele și prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimație                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5                                          A3/t2

 

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanțelor Publice

                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                   CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume și prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                            Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                                   Data eliberării:

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1           Se utilizează începând cu 01.01.2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanțelor Publice

                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                   CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume și prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                            Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                                   Data eliberării:

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1           Se utilizează începând cu 01.01.2007

 

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanțelor Publice

                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume și prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ..................................   |

|                                Domiciliul fiscal .........................   |

|                                Codul de identificare fiscală al              |

|                                împuternicitului pentru activitatea proprie   |

|                                ...........................................   |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                                                   Data eliberării:

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/2           Se utilizează începând cu 01.01.2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanțelor Publice

                    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume și prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ..................................   |

|                                Domiciliul fiscal .........................   |

|                                Codul de identificare fiscală al              |

|                                împuternicitului pentru activitatea proprie   |

|                                ...........................................   |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                                                   Data eliberării:

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/2           Se utilizează începând cu 01.01.2007

 

    ANEXA 2

 

                           INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este:

    - pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;

    - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândul 2. Denumire

    Se completează cu denumirea contribuabilului.

    Rândul 3. Domiciliu fiscal

    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

    Rândul 4. Forma de organizare

    Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

 

    C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

    Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare

    Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

    Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

    Rândul 3. Felul sediului

    Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

    Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale.

    Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate

    Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.

    Rândul 5. Forma juridică

    Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanțelor Publice, existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

    Rândul 6. Forma de proprietate

    Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanțelor Publice, existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

 

    D. REPREZENTARE PRIN:

    Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

 

    Date de identificare

    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

 

    E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

 

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

 

    Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Impozit pe profit

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe profit se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândurile 2.3.1 și 2.3.2. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului IV "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Codul fiscal.

    Rândul 4. Accize

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit la țițeiul din producția internă se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 6. Impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândurile 6.3.1 - 6.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 7. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 7.3.1 - 7.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 8. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 8.3.1 - 8.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 9. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 9.3.1 - 9.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 10. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 10.3.1 - 10.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 11. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 11.3.1 - 11.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 12. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 12.3.1 - 12.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 13. Taxa pe jocuri de noroc

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

    Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 14. Redevențe miniere

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

    Rândurile 14.1 și 14.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 15. Redevențe petroliere

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

    Rândurile 15.1 și 15.2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

 

    F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

    Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

    Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului.

    Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.

    Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

    Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

    Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.

    În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.

    Rândul 3. Radiere

    Se marchează cu "X" și se înscrie data cu care s-a efectuat radierea.

 

                           INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (020) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este:

    - pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

    - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    Rândul 1.1. Cod numeric personal

    Se completează de toate persoanele fizice care au obligația depunerii acestei declarații.

    Rândul 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

    Se completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândul 2. Nume, inițiala tatălui și prenume

    Se completează cu numele, inițiala tatălui și prenumele contribuabilului.

    Rândul 3. Domiciliu fiscal

    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 4. Act de identitate

    Se completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

    Rândul 5 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice române care se înregistrează.

 

    C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

    Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea).

    Rândul 2. Angajator

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

    Rândul 3. Altele

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități decât cele enunțate mai sus.

 

    D. REPREZENTARE PRIN

    Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

    Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

 

    E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

 

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioadei fiscale.

 

    Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

 

                               INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfășoară în mod independent activități economice autorizate sau care exercită profesii libere.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este:

    - pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

    - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Se completează la înregistrarea inițială numai de către persoanele fizice străine care dețin cod numeric personal atribuit de autoritățile române.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

    Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândurile 2 - 7 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (pașaport etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

    Rândul 9 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice străine care se înregistrează.

 

    C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

    Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea).

    Rândul 2. Angajator

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

    Rândul 3. Altele

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități decât cele enunțate mai sus.

 

    D. REPREZENTARE PRIN:

    Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

    Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

 

    E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

 

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

 

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

 

    Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

 

                          INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (040) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru instituții publice, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către instituțiile publice.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de înregistrare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    Rândurile 2 și 3 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    Rândul 4. Act normativ de înființare

    Se înscriu numărul, data și tipul actului normativ prin care s-a înființat instituția publică.

    Rândul 5. Felul sediului

    Se marchează cu "X" în funcție de felul sediului.

    Rândul 6. Felul ordonatorului de credite

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul de ordonator de credite.

 

    C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

    Rândul 1. Sectorul de activitate

    Se marchează cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.

    Rândul 2. Sistemul de finanțare

    Se marchează cu "X" unul dintre tipurile de sisteme de finanțare.

    Rândul 3. Organ tutelar

    Rândul 3.1. Ministerul sau instituția centrală (din clasificația bugetară)

    Se completează denumirea și codul instituției.

    Rândul 3.2. Consiliul județean (din clasificația bugetară)

    Se completează denumirea și codul județului.

    Rândul 3.3. Consiliul local

    Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.

 

    D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

 

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

 

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Instituțiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

 

    Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

 

    E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUȚIEI

    Rândul 1. Se înscrie data când contribuabilul își încetează activitatea.

    Rândul 1.1. Se înscriu tipul, numărul și data actului normativ prin care s-a decis încetarea activității contribuabilului.

    Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii

    Se completează numai în cazul declarației de fuziune prin contopire.

 

                          INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (050) "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului"

 

    Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează și se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul în care contribuabilul își schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.

    Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, și va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal.

    Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

 

    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Nume, prenume/Denumire

    Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

    Rândul 2. Cod de identificare fiscală

    Se completează cu:

    - codul unic de înregistrare, pentru comercianți, inclusiv pentru sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, potrivit art. 69 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    - codul de înregistrare fiscală, pentru:

        - persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        - persoanele juridice, cu excepția comercianților, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, potrivit art. 69 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    - codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    - numărul de identificare fiscală, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității principale

    Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate

    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

 

    B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI

    Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul, de sediul social sau de locul de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.

 

    C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI

    Se completează adresa unde contribuabilul dorește să-și stabilească noul domiciliu fiscal.

 

    D. REPREZENTARE PRIN:

    Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal.

 

    Date de identificare

    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

 

                     INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

a formularului (060) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare"

 

    "Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru sediile secundare (060)", denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajați pentru respectivul punct de lucru și au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" unul din punctele 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înființează punctele de lucru.

    În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândul 2. Denumire/Nume, prenume

    Se completează cu denumirea contribuabilului.

    Rândul 3. Domiciliul fiscal

    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

 

    C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.

    Rândul 2. Denumire

    Se completează cu denumirea punctului de lucru.

    Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de punctul de lucru.

 

    D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    Rândurile 1 - 2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândurile 3.1 - 3.3 se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

 

    E. REPREZENTARE PRIN

    Se marchează cu "X" în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

    Date de identificare

    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

 

                         INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului (070) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este:

    - pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;

    - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod numeric personal

    Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 2. Număr de identificare fiscală

    Se completează ce către contribuabilii care dețin număr de identificare fiscală. În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    Rândul 3. Cod unic de înregistrare

    Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități economice în mod independent și se înregistrează la oficiul registrului comerțului.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

    Rândul 5. Nume, inițiala tatălui, prenume

    Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.

    Rândul 6. Denumire

    Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice

    Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.

    Rândul 8. Date privind sediul activității sau locul de desfășurare efectivă a activității principale

    Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale.

    Rândul 9 se marchează cu "X", în funcție de situația contribuabilului care se înregistrează.

 

    C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

    Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

    Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau a autorizării.

    Rândul 2. Felul activității

    Rândul 2.1. Activități economice desfășurate în mod independent

    Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și se înscriu numărul, data și organul emitent al autorizației de funcționare.

    Rândul 2.2. Profesii libere

    Se marchează cu "X", în funcție de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfășoară și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.

 

    D. REPREZENTARE PRIN

    Se marchează cu "X" în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

 

    Date de identificare

    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

 

    E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

 

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

    - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

    - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

 

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X", în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioadă fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

 

    Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X", în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Accize

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, la înregistrarea inițială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 5. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 7. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 9. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

 

    F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Inactivitate temporară

    Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activității autorizate și se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.

    Rândul 2. Încetarea activității

    Se înscrie data la care contribuabilul își încetează activitatea.

 

    ANEXA 3

 

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ȘI DE ARHIVARE A FORMULARELOR

 

    1. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/1

    3. Format: A3/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor despre persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte

                         entități fără personalitate juridică sau de către

                         reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul

                         legal.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    2. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (020)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/2

    3. Format: A3/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice române înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: contribuabilii persoane fizice române sau de către

                         împuternicit/reprezentantul fiscal.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    3. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/3

    3. Format: A3/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la înregistrarea persoanelor fizice străine, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice străine care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: contribuabilii persoane fizice sau de către

                         reprezentantul fiscal/împuternicit.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    4. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/4

    3. Format: A3/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituțiilor publice, precum și la actualizarea informațiilor despre instituțiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: instituțiile publice.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    5. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)

    1. Denumire: Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)

    2. Cod: 14.13.04.16

    3. Format: A4/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la înregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

    8. Se întocmește în: 1 exemplar;

                     de: contribuabili sau de către reprezentantul

                         fiscal/împuternicit.

    9. Circulă: la organul fiscal.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    6. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)

    2. Cod: 14.13.01.99/c

    3. Format: A4/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: 1 filă

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la înregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au obligații de plată.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: contribuabil sau de către împuternicit/reprezentantul

                         fiscal.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    7. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/5

    3. Format: A3/t2

    4. Se tipărește: - în 4 culori;

                     - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U.M.: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: 2 exemplare;

                     de: contribuabilii persoane fizice sau de către

                         reprezentantul fiscal/împuternicit.

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                - copia la contribuabil.

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

    1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

    2. Cod: 14.13.20.99/1

    3. Format: A5

    4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.

    Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:

    - hârtie cu filigran pe toată suprafața;

    - cerneală de securitate cu luminiscența UV (ultraviolet).

    5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul)

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA.

    8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie;

                     de: organul fiscal.

    9. Circulă: - originalul la contribuabil;

                - copia la organul fiscal.

    10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    9. Certificat de înregistrare fiscală

    1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală

    2. Cod: 14.13.20.99/2

    3. Format: A5

    4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.

    Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:

    - hârtie cu filigran pe toată suprafața;

    - cerneală de securitate cu luminiscența UV (ultraviolet).

    5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul).

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

    8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie;

                     de: organul fiscal.

    9. Circulă: - originalul la contribuabil;

                - copia la organul fiscal.

    10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.