Asculta

ORDIN   Nr. 2220 din 22 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1037 din 28 decembrie 2006

 

 

Text în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2008

   

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d) și ale art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

    ART. 2

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 3

    Autoritățile vamale, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5

    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

    ANEXA 1

 

NORME

privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

    Titlul I

    Dispoziții generale

 

    ART. 1

    (1) În sensul titlurilor II și III din prezentul ordin:

    1. "țară terță" înseamnă orice țară care nu este stat membru al Uniunii Europene. În baza Acordului fiscal dintre Franța și Principatul Monaco din 18 mai 1963 și a Acordului de prietenie și bună vecinătate dintre Italia și Republica San Marino din 31 martie 1939, Monaco nu este considerat țară terță, iar San Marino nu este considerat țară terță în ceea ce privește accizele;

    2. "teritoriu în care nu se aplică reglementările comunitare privind TVA sau accizele ori ambele" înseamnă teritoriul, altul decât teritoriul unei țări terțe, în care Directiva 2006/112/CE sau 92/12/CEE ori ambele nu se aplică. În baza Acordului dintre Guvernul Regatului Unit și cel al Insulei Man privind taxele vamale, accizele și alte aspecte conexe din 15 octombrie 1979, Insula Man nu este considerată teritoriu terț;

    3. "călători care folosesc transportul aerian" și "călători care folosesc transportul maritim" înseamnă orice pasageri care efectuează călătorii aeriene sau maritime diferite de călătoriile turistice private de agrement cu avionul sau de călătoriile turistice private de agrement pe mare;

    4. "călătorie turistică privată de agrement cu avionul" și "călătorie turistică privată de agrement pe mare" înseamnă folosirea unui avion sau a unei nave maritime de către proprietarul acestuia (acesteia) ori de către persoana fizică sau juridică beneficiară a acestuia (acesteia) în temeiul unui contract de închiriere sau al oricărei alte modalități, pentru alte scopuri decât cele comerciale și, în special, altele decât cele de transport de persoane ori bunuri sau prestare de servicii cu titlu oneros ori altele decât cele pentru nevoile autorităților publice.

    (2) Dispozițiile titlurilor II și III ale prezentului ordin, referitoare la tratamentul fiscal aplicabil importurilor de bunuri din "țările terțe", produc efecte identice și în cazul importurilor de bunuri din "teritoriile în care nu se aplică reglementările comunitare privind TVA sau accizele ori ambele", așa cum sunt definite acestea la pct. 2 al alin. (1).

    ART. 2

    (1) În sensul Titlului IV din prezentul ordin, "țară terță" are sensul atribuit la art. 125^2 din Codul fiscal.

    (2) Dispozițiile Titlului IV din prezentul ordin referitoare la tratamentul fiscal aplicabil importurilor de bunuri din țările terțe produc efecte identice și în cazul importurilor de bunuri din "teritoriile terțe", așa cum sunt acestea definite la art. 125^2 din Codul fiscal.

 

    Titlul II

    Scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize la import, în contextul traficului internațional de călători

 

    ART. 3

    (1) Bunurile conținute în bagajul personal al călătorilor din țările terțe, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1) - (8), sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată și de accize la import dacă bunurile respective nu au caracter comercial și valoarea totală a acestora nu depășește 300 euro de persoană.

    (2) În cazul călătorilor care folosesc transportul aerian și al celor care folosesc transportul maritim, pragul financiar prevăzut la alin. (1) este de 430 euro.

    (3) În scopul aplicării scutirilor prevăzute la alin. (1) și (2), valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată.

    (4) Valoarea bagajelor personale ale călătorului, care sunt importate temporar sau sunt reimportate ca urmare a exportului lor temporar, precum și valoarea medicamentelor necesare călătorului pentru nevoile sale personale nu sunt luate în considerare în sensul aplicării scutirilor prevăzute la alin. (1) și (2).

    (5) În sensul aplicării scutirilor prevăzute de prezentul titlu, bagajele personale reprezintă toate bagajele pe care călătorul le poate prezenta la sosire autorităților vamale, precum și bagajele pe care acesta le prezintă mai târziu acelorași autorități, sub rezerva dovezii că aceste bagaje au fost înregistrate la compania responsabilă pentru transport ca bagaje însoțite, în momentul plecării călătorului. Combustibilul diferit de cel menționat la art. 5 alin. (8) nu se consideră bagaj personal.

    (6) În cazul în care o călătorie implică tranzitarea teritoriului unei țări terțe sau începe în teritoriul definit la art. 1 alin. (1) pct. 2, dispozițiile prezentului titlu se aplică în situația în care călătorul nu poate să justifice că bunurile transportate în bagajul său au fost dobândite în conformitate cu normele generale privind taxarea pe piața națională a unui stat membru și nu pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor.

    (7) Survolarea fără aterizare nu va fi considerată tranzit.

    ART. 4

    (1) În sensul aplicării scutirilor prevăzute de prezentul titlu, sunt considerate importuri cu caracter necomercial importurile de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții:

    a) au loc în mod ocazional;

    b) constau exclusiv în bunuri pentru uzul personal sau familial al călătorului ori în bunuri cu destinația de cadouri.

    (2) Natura sau cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice faptul că sunt importate în scopuri comerciale.

    ART. 5

    (1) Sunt scutite de TVA și de accize importurile următoarelor tipuri de produse din tutun, în următoarele limite cantitative:

    a) 40 de țigarete;

    b) 100 de cigarillos (țigări de foi) de maximum 3 grame fiecare;

    c) 50 de trabucuri;

    d) 250 de grame de tutun de fumat.

    (2) Fiecare dintre cantitățile menționate la alin. (1) reprezintă, în sensul alin. (3), 100% din totalul admis pentru produsele din tutun.

    (3) În cazul oricărui călător, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinație de produse din tutun, cu condiția ca totalul procentelor utilizate din cantitățile individuale permise să nu depășească 100%.

    (4) Sunt scutite de TVA și de accize alcoolul și băuturile alcoolice, altele decât vinurile liniștite și berea, în următoarele limite cantitative:

    a) un total de 1 litru de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de peste 22% în volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% în volum și peste;

    b) un total de 2 litri de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică mai mică de 22% în volum.

    (5) Fiecare dintre cantitățile menționate la alin. (4) reprezintă, în sensul alin. (6), 100% din totalul admis pentru alcool și băuturi alcoolice.

    (6) În cazul oricărui călător, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinație de tipuri de alcool și băuturi alcoolice menționate la alin. (4), cu condiția ca totalul procentelor utilizate din cantitățile individuale permise să nu depășească 100%.

    (7) Este scutit de TVA și de accize un total de 4 litri de vinuri liniștite și 16 litri de bere.

    (8) Sunt scutite de TVA și de accize, în cazul oricărui mijloc de transport cu motor, carburantul conținut în rezervorul standard și o cantitate de carburant de până la 10 litri conținută într-un rezervor portabil.

    (9) Scutirile prevăzute la alin. (1) - (7) nu se aplică în cazul călătorilor cu vârsta sub 17 ani.

    ART. 6

    (1) Valorile bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) - (8) nu vor fi luate în considerare în scopul aplicării scutirilor prevăzute la art. 3.

    (2) Nu se datorează taxa pe valoarea adăugată și accizele în cazul importurilor de bunuri conținute în bagajul personal al călătorilor, dacă suma totală a acestor taxe care ar trebui percepute nu depășește 10 euro.

 

    Titlul III

    Scutirea de taxă pe valoarea adăugată și de accize percepute la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial

 

    ART. 7

    (1) Bunurile cuprinse în loturi mici cu caracter necomercial, trimise de către persoane particulare dintr-o țară terță, unor persoane particulare din România, sunt scutite la import de taxa pe valoarea adăugată și de accize.

    (2) În sensul alin. (1), "loturi mici cu caracter necomercial" reprezintă acele loturi care:

    a) au un caracter ocazional;

    b) conțin numai bunuri destinate uzului personal sau al familiei destinatarului, iar natura și cantitatea lor nu indică faptul că ar fi importate în scopuri comerciale;

    c) conțin bunuri cu o valoare totală de cel mult 45 euro;

    d) sunt trimise de către expeditor destinatarului cu titlu gratuit.

    ART. 8

    (1) Scutirea prevăzută la art. 7 se aplică bunurilor enumerate în continuare, respectându-se următoarele limite cantitative:

 ______________________________________________________________________________

|                           Bunuri                            |     Limite     |

|_____________________________________________________________|________________|

| a) produse din tutun                                        |                |

| - țigarete sau                                              |  50 bucăți     |

| - țigări de foi (țigări de maximum 3 grame fiecare) sau     |  25 bucăți     |

| - țigări sau                                                |  10 bucăți     |

| - tutun de fumat                                            |  50 grame      |

|_____________________________________________________________|________________|

| b) alcool și băuturi alcoolice                              |                |

| - băuturi distilate și băuturi spirtoase cu concentrație    | o sticlă       |

|   alcoolică de peste 22%; alcool etilic nedenaturat de      | standard (de   |

|   80% vol. și peste, sau                                    | până la 1      |

|                                                             | litru)         |

| - băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază | o sticlă       |

|   de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi alcoolice      | standard (de   |

|   similare, cu o concentrație alcoolică de până la 22%      | până la 1      |

|   inclusiv; vinuri spumoase și vinuri licoroase, sau        | litru)         |

| - vinuri liniștite                                          | 2 litri        |

|_____________________________________________________________|________________|

| c) parfumuri, sau                                           |  50 grame      |

|    ape de toaletă                                           | 0,25 litri sau |

|                                                             | 8 uncii        |

|_____________________________________________________________|________________|

| d) cafea, sau                                               | 500 grame      |

|    extracte și esențe de cafea                              | 200 grame      |

|_____________________________________________________________|________________|

| e) ceai, sau                                                | 100 grame      |

|    extracte și esențe de ceai                               |  40 grame      |

|_____________________________________________________________|________________|

 

    (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) incluse în loturi mici cu caracter necomercial, în cantități care le depășesc pe cele prevăzute la acest alineat, sunt excluse în întregime din sfera de aplicare a scutirii.

 

    Titlul IV

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri

 

    ART. 9

    Dispoziții generale

    În vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

    a) "bunuri personale" înseamnă orice bunuri destinate uzului personal sau necesităților gospodărești. Constituie bunuri personale, în înțelesul celor de mai sus, efectele gospodărești, precum și bicicletele și motocicletele, autovehiculele particulare și remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcațiunile și avioanele de agrement.

    De asemenea, sunt considerate bunuri personale proviziile pentru gospodărie corespunzătoare cerințelor normale de aprovizionare ale unei familii, animalele de companie și animalele de călărie, precum și instrumentele portabile pentru arte aplicate sau arte liberale necesare persoanei în cauză în vederea desfășurării meseriei sau profesiei sale.

    Bunurile personale nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfășurarea unei activități cu caracter comercial;

    b) "efecte gospodărești" înseamnă efectele personale, lenjerie și articole de mobilier sau de dotare folosite în gospodărie, destinate uzului personal sau necesităților gospodărești;

    c) "produse alcoolice" înseamnă produsele (bere, vinuri, aperitive pe bază de vin, brandy, lichioruri și băuturi alcoolice spirtoase etc.) încadrate la codurile NC de la 2203 la 2208.

 

    CAP. 1

    Importul de bunuri personale ale persoanelor care vin din țări terțe

 

    Secțiunea 1

    Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță în România

 

    ART. 10

    În condițiile prevăzute la art. 11 - 18, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată bunurile personale introduse de către persoanele fizice care își mută domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță pe teritoriul României.

    ART. 11

    Scutirea este limitată la bunurile personale care:

    a) cu excepția unor cazuri speciale justificate de împrejurări, s-au aflat în posesia și, în cazul bunurilor neconsumabile, au fost utilizate de către persoana respectivă la domiciliul sau reședința anterioară cel puțin o perioadă de 6 luni înainte de data la care a încetat să aibă domiciliul ori reședința în țara terță de proveniență;

    b) la noul domiciliu sau reședință, după caz, sunt afectate aceleiași destinații.

    ART. 12

    (1) Pot beneficia de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată doar persoanele care au avut domiciliul sau reședința, după caz, într-o țară terță, cel puțin 12 luni consecutive.

    (2) Autoritățile vamale pot acorda derogări de la prevederile alin. (1) în baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că intenția de a avea domiciliul sau reședința, după caz, într-o țară terță pentru o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive a fost reală.

    ART. 13

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată nu se acordă pentru:

    a) produse alcoolice;

    b) tutun sau produse din tutun;

    c) mijloace de transport cu destinație comercială;

    d) articole folosite în exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile folosite în artele liberale și aplicate.

    ART. 14

    (1) Cu excepția unor cazuri particulare reglementate prin prezentul ordin, precum cel prevăzut la art. 16 alin. (1), scutirea este acordată numai pentru bunurile personale introduse pe o perioadă de 12 luni începând cu data stabilirii domiciliului sau reședinței, după caz, pe teritoriul României.

    (2) Introducerea bunurilor poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

    ART. 15

    (1) Până la expirarea termenului de 12 luni de la data declarației de import definitiv, bunurile personale admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garanții reale mobiliare, locațiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie informate în prealabil.

    (2) Împrumutul, gajarea/garanția reală mobiliară, locațiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor respective, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 16

    (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 14 alin. (1), scutirea poate fi acordată pentru bunurile personale importate definitiv înainte de stabilirea domiciliului sau reședinței, după caz, pe teritoriul României, pe baza angajamentului scris privind intenția persoanei interesate de a se stabili efectiv într-un termen de 6 luni pe teritoriul României. Acest angajament este însoțit de o garanție ale cărei formă și cuantum sunt stabilite de autoritățile vamale.

    (2) În situația menționată la alin. (1), termenul de 6 luni prevăzut la art. 11 lit. a) se calculează de la data importului bunurilor personale pe teritoriul României.

    ART. 17

    În situația în care, motivată de obligațiile profesionale, persoana interesată părăsește țara terță unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea reședință, după caz, fără să-și stabilească simultan domiciliul sau reședința, pe teritoriul României, dar cu intenția de a se stabili ulterior, autoritățile vamale pot permite introducerea în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop pe teritoriul României.

    ART. 18

    (1) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevăzute la art. 17 se supune condițiilor prevăzute la art. 10 - 15, în sensul că:

    a) termenul prevăzut la art. 11 lit. a) este calculat anterior datei importului;

    b) termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) și la art. 14 alin. (1) sunt calculate anterior datei efective a stabilirii domiciliului sau reședinței, după caz, a persoanei interesate pe teritoriul României.

    (2) Admiterea în scutire este acordată în baza angajamentului scris al persoanei interesate să-și stabilească domiciliul sau reședința, după caz, pe teritoriul României într-un termen stabilit de autoritățile vamale. Autoritățile vamale pot cere ca angajamentul să fie însoțit de o garanție ale cărei formă și sumă o vor stabili.

 

    Secțiunea 2

    Bunuri importate cu ocazia căsătoriei

 

    ART. 19

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute la art. 20 - 23, trusourile și efectele gospodărești, indiferent dacă acestea sunt sau nu noi, aparținând unei persoane care își schimbă domiciliul sau reședința, după caz, dintr-o țară terță pe teritoriul României, cu ocazia căsătoriei sale.

    (2) De asemenea, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, cadourile care se oferă în mod obișnuit cu ocazia căsătoriei, destinate unei persoane care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (1), de către persoanele care au domiciliul sau reședința, după caz, într-o țară terță. Valoarea fiecărui cadou admis în scutire nu poate depăși 1.000 euro.

    ART. 20

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 19 se acordă doar persoanelor care:

    a) au domiciliul sau reședința, după caz, într-o țară terță de cel puțin 12 luni consecutive. Derogări de la această regulă pot fi acordate de către autoritățile vamale pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei în cauză, din care să rezulte că intenția de a avea domiciliul sau reședința, după caz, în țara terță respectivă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive a fost reală;

    b) fac dovada căsătoriei lor.

    ART. 21

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun sau produse din tutun.

    ART. 22

    (1) Cu excepția unor circumstanțe, scutirea se acordă doar pentru bunurile importate permanent în România:

    a) cu cel mult două luni înainte de data stabilită pentru căsătorie. În acest caz, scutirea este acordată numai în baza unei garanții corespunzătoare, ale cărei formă și cuantum se stabilesc de către autoritățile vamale;

    b) în termen de 4 luni de la data căsătoriei.

    (2) Introducerea bunurilor prevăzute la art. 19 poate fi făcută de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

    ART. 23

    (1) Până la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data declarației de import definitiv, bunurile admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajări/garanții reale mobiliare, locațiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autoritățile vamale să fie în prealabil informate.

    (2) Împrumutul, gajarea/garanția reală mobiliară, locațiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor respective, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

 

    Secțiunea 3

    Bunuri personale dobândite prin moștenire

 

    ART. 24

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import bunurile personale obținute prin moștenire de către o persoană fizică având domiciliul sau reședința, după caz, pe teritoriul României.

    ART. 25

    Scutirea prevăzută la art. 24 nu se acordă pentru:

    a) produse alcoolice;

    b) tutun sau produse din tutun;

    c) mijloace comerciale de transport;

    d) bunuri folosite în exercitarea unei meserii sau profesii, altele decât instrumentele portabile folosite în artele liberale sau aplicate, care au fost necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei de către defunct;

    e) stocuri de materii prime și produsele finite sau semifinite;

    f) șeptelul viu și stocuri de produse agricole în cantități care depășesc cerințele normale de aprovizionare ale unei familii.

    ART. 26

    (1) Scutirea se acordă numai pentru bunurile personale importate definitiv în termen de cel mult 2 ani de la data la care persoana devine proprietarul bunurilor respective.

    (2) Introducerea bunurilor poate fi efectuată de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).

    ART. 27

    Prevederile art. 24 - 26 se aplică identic bunurilor personale dobândite prin moștenire de către persoane juridice angajate într-o activitate nonprofit, cu sediul pe teritoriul României.

 

    CAP. 2

    Echipamente și rechizite școlare, precum și alte efecte gospodărești de uz școlar

 

    ART. 28

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import echipamentele și rechizitele școlare, precum și bunurile reprezentând articole obișnuite existente în camera unui elev sau student și care aparțin elevilor sau studenților care vin să locuiască pe teritoriul României în vederea efectuării studiilor și destinate uzului personal pe durata studiilor.

    (2) În sensul alin. (1):

    a) elev sau student înseamnă orice persoană înscrisă într-o unitate de învățământ pentru a urma cursuri de zi;

    b) echipament înseamnă lenjerie de corp și lenjerie folosită în casă, precum și îmbrăcăminte, indiferent dacă acestea sunt sau nu noi;

    c) rechizite școlare înseamnă articole și instrumente, inclusiv calculatoare și mașini de scris, folosite în mod obișnuit de elevi și studenți pentru studii.

    ART. 29

    Scutirea prevăzută la art. 28 alin. (1) se acordă cel puțin o dată în fiecare an școlar.

 

    CAP. 3

    Importuri cu valoare neglijabilă

 

    ART. 30

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro.

    (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru:

    a) produse alcoolice;

    b) parfumuri și ape de toaletă;

    c) tutun sau produse din tutun.

 

    CAP. 4

    Bunuri de capital și alte echipamente importate la transferul unei activități

 

    ART. 31

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import, în condițiile art. 32 - 35, importurile de bunuri de capital și alte echipamente care aparțin întreprinderilor care își încetează definitiv activitatea într-o țară terță pentru a desfășura activități similare în România și care, conform art. 153 din Codul fiscal, au notificat în avans autoritățile fiscale competente din România cu privire la începerea unei astfel de activități.

    Dacă întreprinderea transferată este o exploatație agricolă, șeptelul acesteia este, de asemenea, scutit la import.

    (2) În sensul alin. (1):

    a) "activitate" reprezintă o activitate economică în conformitate cu art. 127 din Codul fiscal;

    b) "întreprindere" înseamnă o unitate economică independentă de producție sau din industria serviciilor.

    ART. 32

    (1) Scutirea prevăzută la art. 31 se limitează la bunurile de capital și echipamentul care:

    a) cu excepția unor cazuri speciale, justificate de împrejurări, au fost folosite efectiv de întreprindere timp de minimum 12 luni înainte de data la care întreprinderea a încetat să funcționeze în țara terță de plecare;

    b) sunt destinate folosirii în aceleași scopuri după transfer;

    c) urmează să fie folosite într-o activitate care nu este scutită în temeiul art. 141 din Codul fiscal;

    d) sunt adecvate naturii și dimensiunii întreprinderii în cauză.

    ART. 33

    Nu beneficiază de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată întreprinderile stabilite într-o țară terță și al căror transfer pe teritoriul României este consecința sau se efectuează în scopul unei fuziuni sau preluări, de către o întreprindere stabilită pe teritoriul României, fără inițierea unei activități noi.

    ART. 34

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată nu se acordă pentru:

    a) mijloace de transport care prin natura lor nu constituie instrumente de producție sau instrumente folosite în industria serviciilor;

    b) livrări de bunuri destinate consumului uman sau hranei animalelor;

    c) combustibil și stocuri de materii prime sau produse finite sau semifinite;

    d) șeptel deținut de comercianții de animale.

    ART. 35

    Scutirea prevăzută la art. 31 se acordă numai pentru bunurile de capital și alte echipamente, importate înainte de expirarea unui termen de 12 luni începând de la data încetării activității întreprinderii în țara terță de proveniență.

 

    CAP. 5

    Importul anumitor produse agricole și al produselor destinate uzului agricol

 

    Secțiunea 1

    Produse obținute de producătorii agricoli din România pe proprietăți aflate într-o țară terță

 

    ART. 36

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import, în condițiile art. 37 și 38, produsele agricole, animaliere, apicole, horticole și forestiere obținute pe proprietăți situate într-o țară terță aflată în imediata vecinătate a teritoriului României și exploatate de producători agricoli a căror activitate principală se desfășoară în România.

    (2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), produsele crescătorilor de animale trebuie să provină de la animale originare din România sau de la animale importate pe teritoriul României.

    (3) Caii de rasă, în vârstă de cel mult 6 luni și fătați într-o țară terță de către un animal supus montei în România, dar exportat temporar pentru a făta în respectiva țară terță, sunt scutiți la import de la plata taxei pe valoarea adăugată.

    ART. 37

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă numai produselor care nu au fost supuse altor tratamente decât cele normale după recoltare sau producție.

    ART. 38

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă numai pentru produsele importate de producătorul agricol sau în numele acestuia.

    ART. 39

    Prevederile prezentei secțiuni se aplică identic produselor pescărești și produselor rezultate din activități piscicole desfășurate pe lacurile sau pe căile navigabile care mărginesc teritoriul României de către pescarii stabiliți în România, precum și produselor rezultate din activități de vânătoare desfășurate pe astfel de lacuri sau căi navigabile de către sportivii stabiliți în România.

 

    Secțiunea 2

    Semințe, îngrășăminte și produse pentru tratarea solului și a culturilor

 

    ART. 40

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import, în condițiile art. 41, semințele, îngrășămintele și produsele pentru tratarea solului și a culturilor destinate utilizării pe o proprietate aflată pe teritoriul României, în vecinătatea imediată a unei țări terțe și exploatate de producătorii agricoli care își au principala activitate pe teritoriul țării terțe respective.

    ART. 41

    (1) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă semințelor, îngrășămintelor sau altor produse importate în cantități necesare desfășurării activității de exploatare a proprietății în cauză.

    (2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă semințelor, îngrășămintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

    (3) Scutirea se acordă în condiții de reciprocitate.

 

    CAP. 6

    Importul substanțelor terapeutice, al medicamentelor, al animalelor de laborator și al substanțelor biologice sau chimice

 

    Secțiunea 1

    Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetării

 

    ART. 42

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele:

    a) animalele special pregătite și trimise gratuit pentru a fi utilizate în laborator;

    b) substanțele biologice sau chimice care sunt importate din țări terțe, sub rezerva limitelor și condițiilor prevăzute în art. 60 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 din 28 martie 1983 de instituire a sistemului comunitar de scutiri de taxe vamale.

    (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se limitează la animalele și substanțele biologice sau chimice destinate:

    a) instituțiilor publice care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, inclusiv departamentele acestor instituții care sunt implicate în activitățile menționate;

    b) instituțiile private care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică și care sunt autorizate de Ministerul Educației și Cercetării să primească astfel de bunuri în regim de scutire.

 

    Secțiunea 2

    Substanțe terapeutice de origine umană și reactivi pentru determinarea grupei sanguine și tipurilor de țesuturi

 

    ART. 43

    (1) Fără a contraveni prevederilor art. 142 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import, în condițiile art. 44, următoarele:

    a) substanțele terapeutice de origine umană;

    b) reactivii pentru determinarea grupei sanguine;

    c) reactivii pentru determinarea tipurilor de țesuturi.

    (2) În sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se înțelege:

    a) "substanțe terapeutice de origine umană" - sânge uman și derivați ai acestuia - sânge uman integral, plasmă umană uscată, albumină umană și soluții de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulină umană și fibrinogen uman;

    b) "reactivi pentru determinarea grupelor sanguine" - toți reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folosiți pentru determinarea grupelor sanguine și pentru depistarea incompatibilităților sanguine;

    c) "reactivi pentru determinarea tipurilor de țesuturi" - toți reactivii de origine umană, animală, vegetală sau de altă natură/origine, folosiți pentru determinarea tipurilor de țesuturi umane.

    ART. 44

    Scutirea prevăzută la art. 43 se aplică exclusiv produselor care:

    a) sunt destinate instituțiilor și laboratoarelor autorizate de Ministerul Sănătății Publice și care sunt folosite exclusiv în scopuri medicale sau științifice, necomerciale;

    b) sunt însoțite de un certificat de conformitate emis de un organism autorizat în mod corespunzător în țara terță de proveniență;

    c) se află în recipiente cu o etichetă de identificare specială.

    ART. 45

    Scutirea se va aplica și ambalajelor speciale care sunt esențiale pentru transportul substanțelor terapeutice de origine umană sau al reactivilor pentru determinarea grupei sanguine sau al reactivilor pentru determinarea tipurilor de țesuturi, precum și oricăror solvenți sau accesorii necesare pentru utilizarea acestora.

 

    Secțiunea 3

    Substanțe de referință pentru controlul produselor medicale

 

    ART. 46

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import loturile care conțin mostre de substanțe de referință aprobate de Organizația Mondială a Sănătății pentru controlul calității materialelor utilizate la producerea produselor medicinale și ai căror destinatari sunt autorizați de către Ministerul Sănătății Publice să primească astfel de produse în regim de scutire.

 

    Secțiunea 4

    Produse farmaceutice folosite în cadrul evenimentelor sportive internaționale

 

    ART. 47

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import produsele farmaceutice de uz medical uman sau veterinar, folosite de persoanele sau pentru animalele care participă la evenimentele sportive internaționale, în limita necesară pentru îndeplinirea nevoilor acestora în timpul șederii în România.

 

    CAP. 7

    Bunuri pentru organizații caritabile sau filantropice

 

    Secțiunea 1

    Bunuri importate în scopuri generale

 

    ART. 48

    (1) În condițiile prevăzute la art. 49 - 51, următoarele bunuri sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import:

    a) bunurile de strictă necesitate obținute gratuit, importate de organizațiile de stat sau de alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile sale teritoriale să beneficieze de o astfel de scutire, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe;

    b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită într-o țară terță și fără scop comercial din partea expeditorului, către organizații de stat sau alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile sale teritoriale să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea strângerii de fonduri în cadrul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiașe;

    c) echipamentele și materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită într-o țară terță și fără scop comercial din partea expeditorului, către organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile sale teritoriale să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea utilizării exclusiv în scopul funcționării acestora sau pentru îndeplinirea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc.

    (2) În sensul alin. (1), "bunuri de strictă necesitate" înseamnă acele bunuri necesare pentru îndeplinirea nevoilor imediate ale ființelor umane, de exemplu hrană, medicamente, îmbrăcăminte și lenjerie de pat.

    ART. 49

    Scutirea prevăzută la art. 48 nu se acordă pentru:

    a) produse alcoolice;

    b) tutun sau produse din tutun;

    c) cafea și ceai;

    d) autovehicule, altele decât ambulanțele.

    ART. 50

    Scutirea se acordă numai organizațiilor ale căror evidențe permit autorităților competente să le supravegheze operațiunile și care oferă toate garanțiile necesare.

    ART. 51

    (1) Bunurile scutite nu pot fi utilizate de către organizațiile care beneficiază de scutire pentru a fi împrumutate, închiriate sau transferate, cu titlu oneros sau gratuit, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a) și b), cu excepția cazurilor în care autoritățile vamale au fost informate în prealabil în acest sens.

    (2) Dacă bunurile și echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 și 50, scutirea se acordă în continuare, cu condiția ca aceasta din urmă să utilizeze bunurile și echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.

    În celelalte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor fac obiectul unei plăți prealabile a taxei pe valoarea adăugată, la cota aplicabilă la data schimbării destinației, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 52

    (1) Organizațiile menționate la art. 48, care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care intenționează să folosească bunurile, echipamentele și materialele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul menționat anterior, sunt obligate să informeze autoritățile vamale în acest sens.

    (2) Bunurile rămase în posesia organizațiilor care au încetat să îndeplinească condițiile care le dau dreptul la scutire, sunt supuse la plata taxei pe valoarea adăugată aferente, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data la care condițiile încetează a fi îndeplinite și calculată la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

    (3) Utilizarea bunurilor de către organizațiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 48, atrage plata taxei pe valoarea adăugată aferente, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data schimbării destinației acestor bunuri, calculată la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul importului.

 

    Secțiunea 2

    Articole importate în beneficiul persoanelor cu handicap

 

    ART. 53

    (1) Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import bunurile special proiectate pentru educația, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, dacă îndeplinesc concomitent următoarele condiții:

    a) sunt importate de instituții sau organizații a căror activitate principală o reprezintă educația sau oferirea de asistență pentru persoanele cu handicap și care sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap să primească astfel de articole scutite de taxă;

    b) sunt donate unor astfel de instituții și organizații fără scop comercial din partea donatorului.

    (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se acordă și pieselor de schimb, componentelor și accesoriilor specifice bunurilor în cauză și instrumentelor folosite pentru întreținerea, verificarea, calibrarea și repararea bunurilor menționate anterior, cu condiția ca astfel de piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în același timp cu bunurile respective sau, dacă sunt importate ulterior, să se poată identifica faptul că sunt destinate folosirii în legătură cu bunurile scutite anterior la import sau care sunt eligibile pentru acordarea scutirii la momentul în care se solicită scutirea pieselor de schimb, a componentelor sau a accesoriilor și a instrumentelor în cauză.

    (3) Bunurile scutite la import nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru educarea, munca sau în progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap.

    ART. 54

    (1) Bunurile scutite la import pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, cu titlu oneros sau gratuit, de către instituțiile și organizațiile nonprofit beneficiare, persoanelor menționate la art. 53, de care aceste instituții și organizații se ocupă, fără plata taxei pe valoarea adăugată la import.

    (2) Împrumutul, închirierea sau transferul nu pot fi efectuate în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1), cu excepția cazurilor în care au fost informate în prealabil autoritățile vamale.

    Dacă un bun este împrumutat, închiriat sau transferat unei instituții sau organizații care beneficiază ea însăși de această scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiția ca organizația să utilizeze bunurile în scopurile care îi conferă dreptul la scutire.

    În celelalte cazuri împrumutul, închirierea sau transferul fac obiectul plății prealabile a taxei pe valoarea adăugată la cota aplicabilă la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 55

    (1) Instituțiile sau organizațiile menționate la art. 53, care nu mai îndeplinesc condițiile în baza cărora beneficiază de scutire sau care își propun să utilizeze bunurile scutite la import în alte scopuri decât cele prevăzute în articolul menționat anterior informează autoritățile vamale în acest sens.

    (2) Pentru bunurile rămase în posesia instituțiilor sau a organizațiilor care încetează să îndeplinească condițiile în baza cărora beneficiază de scutire se datorează taxa pe valoarea adăugată la cota în vigoare la data la care condițiile menționate anterior încetează să fie îndeplinite, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    (3) Utilizarea bunurilor de către organizațiile sau instituțiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 53, atrage plata taxei pe valoarea adăugată aferente, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data schimbării destinației acestor bunuri, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

 

    Secțiunea 3

    Bunuri importate în beneficiul victimelor dezastrelor

 

    ART. 56

    (1) În condițiile prevăzute la art. 57 - 62, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată bunurile importate de instituții de stat sau de organizații caritabile sau filantropice autorizate de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile sale teritoriale să beneficieze de o astfel de scutire, dacă sunt destinate:

    a) distribuirii gratuit către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României;

    b) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor, rămânând în același timp proprietatea organizațiilor în cauză.

    (2) Bunurile importate de agențiile pentru ajutor în caz de dezastre, pentru satisfacerea cerințelor proprii pe perioada activității lor, beneficiază, de asemenea, de scutirea prevăzută la alin. (1) în aceleași condiții.

    ART. 57

    Nu se acordă scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată la import pentru materialele și echipamentele destinate reconstrucției zonelor afectate de dezastre.

    ART. 57^1

    Scutirea prevăzută la art. 56 se acordă numai organizațiilor care prin documentația depusă pentru solicitarea scutirii fac dovada dezastrelor care au afectat teritoriul României, ca urmarea cărora acestea vor importa bunuri.

    ART. 58

    (1) Acordarea scutirii se supune deciziei Comisiei Europene, la cererea României, în conformitate cu procedura de urgență pentru consultarea celorlalte țări membre. Această decizie va conține precizări privind aria de aplicare și condițiile în care se va acorda scutirea respectivă.

    (2) Până la primirea notificării privind decizia Comisiei, prevăzută la alin. (1), se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată, aferente bunurilor importate în scopurile descrise la art. 56, cu condiția ca organizația care a efectuat importul să-și asume răspunderea privind plata taxei în cazul în care scutirea nu va fi acordată.

    ART. 59

    Scutirea se acordă numai organizațiilor ale căror evidențe permit autorităților competente să le supravegheze operațiunile și care oferă toate garanțiile considerate necesare.

    ART. 60

    (1) Organizațiile care beneficiază de scutire nu pot da cu împrumut, închiria sau transfera, cu titlu oneros sau gratuit, bunurile prevăzute la art. 56 alin. (1), în alte condiții decât cele prevăzute în articolul menționat anterior, fără notificarea prealabilă a autorităților vamale.

    (2) Dacă bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care beneficiază ea însăși de scutire în temeiul art. 56, scutirea continuă să se aplice, cu condiția ca organizația să folosească bunurile în scopurile care conferă dreptul la o astfel de scutire.

    În celelalte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor fac obiectul unei plăți prealabile a taxei pe valoarea adăugată, la cota aplicabilă la data împrumutului, închirierii sau transferului, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 61

    (1) După ce nu mai sunt folosite de victimele dezastrelor, bunurile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, cu titlu oneros sau gratuit, cu excepția situațiilor în care autoritățile vamale sunt notificate în prealabil.

    (2) Dacă bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care beneficiază ea însăși de scutire în temeiul art. 56 sau, dacă este cazul, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. a), scutirea continuă să se aplice, cu condiția ca aceste organizații să folosească bunurile în scopurile care conferă dreptul la o astfel de scutire.

    În celelalte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor fac obiectul unei plăți prealabile a taxei pe valoarea adăugată, la cota aplicabilă la data împrumutului, închirierii sau transferului, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 62

    (1) Organizațiile menționate la art. 56 care nu mai îndeplinesc condițiile în baza cărora beneficiază de scutire sau care își propun utilizarea bunurilor scutite la import în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul menționat anterior, informează autoritățile vamale în acest sens.

    (2) În situația în care bunurile rămase în posesia organizațiilor care nu mai îndeplinesc condițiile în baza cărora beneficiază de scutire sunt transferate unei organizații care beneficiază ea însăși de scutire în temeiul prezentului capitol sau, dacă este cazul, unei organizații care beneficiază de scutire în temeiul art. 48, scutirea continuă să se aplice, cu condiția ca organizația să folosească bunurile în scopurile care îi conferă dreptul la astfel de scutiri. În celelalte cazuri, bunurile fac obiectul taxei pe valoarea adăugată, la cota aplicabilă la data la care aceste condiții încetează să fie îndeplinite, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    (3) Bunurile folosite de o organizație care beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul capitol, fac obiectul taxei pe valoarea adăugată, la cota aplicabilă la data la care încep să fie folosite în alt scop, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

 

    CAP. 8

    Importul în contextul anumitor aspecte ale relațiilor internaționale

 

    Secțiunea 1

    Decorații și premii onorifice

 

    ART. 63

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată la import se acordă, la prezentarea de către persoanele în cauză a unor dovezi satisfăcătoare pentru autoritățile vamale, cu condiția ca operațiunile implicate să nu aibă caracter comercial, pentru:

    a) decorațiile conferite de guvernul unei țări terțe persoanelor al căror loc obișnuit de rezidență este în România;

    b) cupele, medaliile și articole similare de natură simbolică conferite într-o țară terță persoanelor al căror loc obișnuit de rezidență este în România, în semn de apreciere a activităților desfășurate de aceste persoane în domenii de activitate cum ar fi: arta, știința, sportul sau serviciile publice ori pentru recunoașterea meritelor acestor persoane în cadrul unor evenimente speciale, importate personal de acestea;

    c) cupele, medaliile și alte articole similare de natură simbolică oferite gratuit de autorități sau persoane stabilite într-o țară terță, care urmează să fie oferite pe teritoriul României în aceleași scopuri ca și cele menționate la lit. b);

    d) premiile, trofeele și suvenirurile de natură simbolică și de valoare limitată destinate distribuirii gratuite la reuniuni de afaceri sau la alte evenimente internaționale similare unor persoane a căror rezidență normală se află într-o țară terță; natura, valoarea unitară sau alte caracteristici ale acestora trebuie să indice faptul că nu sunt destinate unor scopuri comerciale.

 

    Secțiunea 2

    Cadouri primite în contextul relațiilor internaționale

 

    ART. 64

    Fără a contraveni prevederilor Titlului II, se acordă scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, în condițiile art. 66, pentru bunurile:

    a) importate în România de către persoanele care au efectuat o vizită oficială într-o țară terță, ca urmare a primirii unor astfel de bunuri sub formă de cadouri de la autoritățile gazdă în cadrul vizitei oficiale;

    b) importate de către persoane care efectuează o vizită oficială în România și care intenționează să ofere aceste bunuri, cu respectiva ocazie, autorităților gazdă sub formă de cadouri;

    c) trimise sub formă de cadouri, în semn de prietenie sau amabilitate, de către organisme oficiale, autorități publice sau grupuri care desfășoară activități de interes public aflate într-o țară terță, unui organism oficial, unei autorități publice sau unui grup care desfășoară activități de interes public, aflate în România și autorizate de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile sale teritoriale să beneficieze de o astfel de scutire.

    ART. 65

    Nu se acordă scutirea prevăzută la art. 64 pentru produse alcoolice, tutun sau produse din tutun.

    ART. 66

    Scutirea se acordă articolelor având destinația de cadouri numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

    a) sunt oferite ocazional;

    b) natura, valoarea sau cantitatea acestora nu reflectă niciun interes comercial;

    c) nu sunt folosite în scopuri comerciale.

 

    Secțiunea 3

    Bunuri destinate monarhilor sau șefilor de stat

 

    ART. 67

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă în limitele și în condițiile prevăzute de autoritățile competente, pentru:

    a) cadouri destinate monarhilor și șefilor de stat în exercițiu;

    b) bunurile care urmează să fie folosite sau consumate de monarhi sau șefi de stat în exercițiu sau de către persoanele care îi reprezintă oficial în timpul șederii oficiale a acestora în România, în condiții de reciprocitate.

    Dispozițiile paragrafului precedent se aplică și persoanelor care au prerogative la nivel internațional similare monarhilor sau șefilor de stat.

 

    CAP. 9

    Importul bunurilor destinate promovării comerțului

 

    Secțiunea 1

    Mostre cu valoare neglijabilă

 

    ART. 68

    (1) Fără a contraveni prevederilor art. 72 alin. (1) lit. a), sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import mostrele de bunuri cu valoare neglijabilă care pot fi folosite numai pentru obținerea unor comenzi de bunuri de tipul celor reprezentate de mostre.

    (2) Autoritățile vamale pot solicita ca anumite "mostre de bunuri", pentru a beneficia de scutire, să fie făcute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clară care nu poate fi ștearsă, cu condiția ca astfel de operații să nu distrugă calitatea de mostră.

    (3) În sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se înțelege orice articol reprezentând un tip de bun al cărui mod de prezentare și cantitate, în cazul bunurilor de același tip sau de aceeași calitate, exclud orice posibilitate de utilizare a acestuia în alt scop decât cel al obținerii de comenzi.

 

    Secțiunea 2

    Materiale tipărite și materiale publicitare

 

    ART. 69

    În condițiile prevăzute la art. 70, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată la import materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de prețuri, instrucțiuni de utilizare sau broșuri, cu condiția să fie în legătură cu:

    a) bunuri destinate vânzării sau închirierii de către o persoană stabilită într-o țară terță;

    b) servicii oferite de o persoană stabilită în alt stat membru;

    c) transportul, asigurarea comercială sau serviciile bancare oferite de o persoană stabilită într-o țară terță.

    ART. 70

    Scutirea prevăzută la art. 69 se acordă doar materialelor publicitare care îndeplinesc următoarele condiții:

    a) prezintă în mod clar denumirea societății care produce, vinde sau închiriază bunurile, ori care prestează serviciile la care se referă materialele publicitare;

    b) fiecare lot trebuie să conțină maxim un document sau o copie din fiecare document dacă este alcătuit din mai multe documente. Loturile care conțin mai multe copii ale aceluiași document pot fi totuși eligibile pentru scutire, cu condiția ca greutatea lor brută să nu depășească un kilogram;

    c) nu pot fi expediate în loturi grupate de la același expeditor pentru același destinatar.

    Cu toate acestea, condițiile prevăzute la lit. b) și c) nu se aplică materialelor tipărite referitoare la bunuri destinate vânzării sau închirierii, sau serviciilor oferite de către o persoană stabilită în alt stat membru, cu condiția ca aceste materiale tipărite să fi fost importate și urmând să fie distribuite gratuit.

    ART. 71

    Articolele cu scop publicitar, fără valoare comercială intrinsecă, trimise gratuit de furnizori clienților lor, care în afară de funcția lor publicitară nu au altă utilizare, sunt de asemenea scutite la import.

 

    Secțiunea 3

    Bunuri folosite sau consumate la târguri comerciale sau în cadrul unor evenimente similare

 

    ART. 72

    (1) În condițiile art. 73 - 76, următoarele bunuri sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată la import:

    a) mostre de mici dimensiuni, reprezentative pentru bunurile destinate unui târg comercial sau unui eveniment similar;

    b) bunuri importate numai în scop demonstrativ sau pentru a fi utilizate în cadrul unor demonstrații pentru mașinile și aparatele expuse la un târg comercial sau la un eveniment similar;

    c) diferite materiale de mică valoare, cum ar fi vopseluri, lacuri și tapete, folosite la construirea, amenajarea și decorarea unor standuri temporare la un târg comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin utilizare;

    d) materialele imprimate, cataloagele, prospectele, listele de prețuri, afișele publicitare, calendarele, cu sau fără ilustrații, fotografiile neînrămate și alte articole livrate gratuit pentru publicitatea bunurilor expuse la un târg comercial sau în cadrul unui eveniment similar.

    (2) În sensul alin. (1), prin "târg comercial sau eveniment similar" se înțelege:

    a) expoziții, târguri, prezentări și evenimente similare din sfera comerțului, industriei, agriculturii sau artelor meșteșugărești;

    b) expoziții și evenimente având în principal scopuri caritabile;

    c) expoziții și evenimente organizate în principal în scopuri științifice, tehnice, meșteșugărești, artistice, educaționale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau pentru promovarea cooperării internaționale;

    d) reuniunile reprezentanților unor organizații sau organisme internaționale;

    e) ceremonii și întruniri oficiale sau comemorative.

    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru expozițiile organizate în scopuri private în magazine sau sedii comerciale, în vederea comercializării de bunuri.

    ART. 73

    Scutirea prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. a) se limitează la mostrele care:

    a) sunt importate gratuit ca atare sau sunt realizate la expoziții din bunuri importate vrac;

    b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, în cadrul expoziției, în vederea folosirii și consumării de către persoanele cărora le-au fost oferite;

    c) pot fi identificate ca mostre publicitare cu valoare unitară redusă;

    d) nu pot fi comercializate cu ușurință și, unde este cazul, sunt prezentate în ambalaje care conțin o cantitate de marfă inferioară cantității minime din același produs vândut pe piață;

    e) în cazul produselor alimentare și al băuturilor neambalate în condițiile menționate la lit. d), sunt consumate pe loc la expoziție;

    f) prin cantitatea și valoarea lor totală sunt adecvate naturii expoziției, numărului de vizitatori și gradului de participare la expoziție.

    ART. 74

    Scutirea prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. b) se acordă numai bunurilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    a) sunt consumate sau distruse în cadrul expoziției;

    b) corespund ca valoare totală și cantitate naturii expoziției, numărului de vizitatori și gradului de participare la expoziție.

    ART. 75

    Scutirea prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. d) se acordă numai materialelor tipărite și articolelor cu scop publicitar care:

    a) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite către public în locul în care se desfășoară expoziția;

    b) corespund ca valoare totală și cantitate naturii expoziției, numărului de vizitatori și gradului de participare la expoziție.

    ART. 76

    Scutirea prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. a) și b) nu se acordă pentru:

    a) produse alcoolice;

    b) tutun sau produse din tutun;

    c) combustibil, indiferent dacă este lichid, solid sau gazos.

 

    CAP. 10

    Bunuri importate pentru examinare, analiză sau testare

 

    ART. 77

    În condițiile art. 78 - 83, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată la import bunurile care urmează să fie supuse examinării, analizei sau testării, în vederea stabilirii compoziției lor, a calității sau a altor caracteristici tehnice în scopuri informative sau în vederea unor cercetări industriale sau comerciale.

    ART. 78

    Fără a contraveni prevederilor art. 81, scutirea prevăzută la art. 77 se acordă numai cu condiția ca bunurile ce urmează să fie examinate, analizate sau testate să fie complet consumate sau distruse în timpul examinării, analizei sau testării lor.

    ART. 79

    Nu se acordă scutire pentru bunurile supuse examinării, analizei sau testării, în cazul în care acestea reprezintă operațiuni de promovare a vânzărilor.

    ART. 80

    Scutirea se acordă numai pentru cantitățile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantități vor fi stabilite în fiecare situație de autoritățile competente, ținând cont de scopul menționat.

    ART. 81

    (1) Scutirea prevăzută de art. 77 se aplică bunurilor care nu sunt în totalitate consumate sau distruse în timpul examinării, analizei sau testării, cu condiția ca produsele rămase, cu acordul și sub supravegherea autorităților competente, să se încadreze în una din următoarele situații:

    a) complet distruse sau lipsite de valoare comercială, la sfârșitul examinării, analizei sau testării;

    b) predate statului fără nicio cheltuială din partea acestuia, dacă acest lucru nu contravine legislației naționale în vigoare;

    c) exportate în afara Comunității, în împrejurări justificate corespunzător.

    (2) În sensul alin. (1), prin "produse rămase" se înțelege produsele rezultate în urma examinărilor, analizelor sau testelor, precum și bunurile care nu au fost efectiv utilizate.

    ART. 82

    Exceptând situațiile în care sunt incidente prevederile art. 81 alin. (1), produsele rămase la sfârșitul examinărilor, analizelor sau testelor, prevăzute la art. 77, sunt supuse taxei pe valoarea adăugată la import, cota aplicabilă fiind cea în vigoare la data finalizării examinărilor, analizelor sau testelor, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    Cu acordul și sub supravegherea autorităților competente, partea interesată poate să transforme produsele rămase în deșeuri sau rebuturi. În acest caz, taxele percepute la import sunt cele în vigoare pentru astfel de deșeuri sau rebuturi la momentul transformării acestora.

    ART. 83

    Perioada în cadrul căreia trebuie realizate examinările, analizele sau testele, precum și formalitățile administrative necesare pentru a asigura utilizarea bunurilor în scopurile cărora le sunt destinate, se stabilesc de către autoritățile competente.

 

    CAP. 11

    Scutiri diverse

 

    Secțiunea 1

    Loturi trimise organizațiilor care au competențe în domeniul drepturilor de autor sau a proprietății industriale și comerciale

 

    ART. 84

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import mărcile comerciale, modelele sau desenele și documentația aferentă acestora, precum și cererile pentru acordarea de brevete de invenție sau cererile similare care urmează să fie prezentate organismelor competente în domeniul protecției drepturilor de autor sau a proprietății industriale și comerciale.

 

    Secțiunea 2

    Documentație cu caracter turistic

 

    ART. 85

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele bunuri:

    a) documentația, respectiv pliante, broșuri, cărți, reviste, ghiduri, afișe înrămate sau neînrămate, fotografii normale sau mărite, neînrămate, cărți ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclamă și calendare ilustrate, destinate a fi distribuite gratuit cu scopul principal de a încuraja publicul să viziteze țări străine sau să participe la întâlniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu condiția ca asemenea materiale să nu conțină mai mult de 25% reclamă comercială privată și ca natura predominant promoțională a acestora să fie evidentă;

    b) listele și anuarele hotelurilor străine, publicate de către agențiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, și orarele pentru serviciile de transport străine, care se distribuie gratuit și care nu conțin mai mult de 25% reclamă comercială privată;

    c) materialul de referință furnizat reprezentanților acreditați sau corespondenților numiți de către agențiile oficiale de turism naționale, care nu este destinat pentru distribuție, precum anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele târgurilor, eșantioanele bunurilor de artizanat, având o valoare neglijabilă și materiale privind muzee, universități, stațiuni balneo-climaterice sau alte instituții similare.

 

    Secțiunea 3

    Documente și articole diverse

 

    ART. 86

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele bunuri:

    a) documentele trimise gratuit serviciilor publice ale României;

    b) publicațiile guvernelor străine și publicațiile organismelor oficiale internaționale, destinate distribuirii gratuite;

    c) buletinele de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în țări terțe;

    d) obiectele destinate să servească drept dovezi sau în scopuri similare instanțelor judecătorești ori altor agenții oficiale ale României;

    e) specimene de semnături și circulare privind semnăturile trimise în cadrul schimburilor de informații dintre serviciile publice sau instituțiile de credit;

    f) materiale oficiale editate trimise Băncii Naționale a României;

    g) rapoarte, declarații, note, prospecte, formulare de cerere și alte documente întocmite de către societăți având sediul într-o țară terță și destinate titularilor sau deținătorilor titlurilor emise de aceste societăți;

    h) mijloace de înregistrare, respectiv cartele perforate, înregistrări audio, microfilme etc., folosite pentru transmiterea gratuită a informațiilor destinatarilor, în măsura în care această scutire nu dă naștere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurenței;

    i) dosare, arhive, formulare sau alte documente care urmează a fi utilizate în cadrul unor întâlniri, ședințe, conferințe ori congrese internaționale, precum și rapoartele acestor reuniuni;

    j) planuri, schițe tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obținerii ori întocmirii comenzilor în țări terțe sau a participării la o competiție ținută pe teritoriul României;

    k) documente care urmează a fi utilizate în cadrul examinărilor efectuate în România de către instituții stabilite în țări terțe;

    l) formulare care urmează a fi utilizate ca documente oficiale în traficul internațional de vehicule sau de bunuri, în cadrul convențiilor internaționale;

    m) formulare, tichete, bilete și documente similare trimise de transportatori sau de întreprinzători din industria hotelieră stabiliți în țări terțe către agențiile de turism stabilite în România;

    n) formulare, tichete, facturi de transport, scrisori de trăsură și alte documente comerciale sau de birou care au fost folosite;

    o) formulare oficiale emise de autorități naționale sau internaționale și materiale editate în conformitate cu standardele internaționale, trimise pentru a fi distribuite de asociații din țări terțe către asociațiile omoloage stabilite în România;

    p) fotografii, diapozitive și clișee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agențiilor de presă sau editurilor de ziare ori reviste;

    q) articolele menționate în anexa la prezentele norme, produse de Organizația Națiunilor Unite sau de una dintre agențiile specializate ale acesteia, indiferent de scopul în care vor fi utilizate;

    r) articolele de colecție și operele de artă cu caracter educativ, științific sau cultural, care nu sunt destinate vânzării și care sunt importate de muzee, galerii sau alte instituții aprobate de autoritățile competente ale României, în vederea scutirii de taxe vamale la import. Scutirea se acordă numai cu condiția ca articolele în cauză să fie importate gratuit sau, dacă sunt importate cu titlu oneros, să nu fie livrate de o persoană impozabilă;

    s) publicațiile oficiale tipărite sub autoritatea țării terțe exportatoare, a instituțiilor internaționale, a autorităților regionale sau locale și a organismelor de drept public înființate în acea țară terță și materialele tipărite, distribuite cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European sau cu ocazia alegerilor naționale din țara de origine, materialele tipărite de către organizații politice externe recunoscute oficial ca atare în statele membre, în măsura în care aceste publicații și materiale au fost supuse taxei în țara terță exportatoare și nu au beneficiat de scutirea de taxă la export.

 

    Secțiunea 4

    Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea și protecția bunurilor în timpul transportului

 

    ART. 87

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import, materiale diverse, cum ar fi frânghii, paie, textile, hârtie și carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea și protecția, inclusiv protecția termică, a bunurilor în timpul transportului lor către România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    a) nu sunt în mod normal reutilizabile;

    b) suma plătită, reprezentând contravaloarea acestora, este inclusă în baza impozabilă, așa cum este definită la art. 139 din Codul fiscal.

 

    Secțiunea 5

    Nutrețul și hrana pentru animale în timpul transportului acestora

 

    ART. 88

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import nutrețul și hrana pentru animale de orice tip, încărcate în mijloacele de transport folosite pentru transportul animalelor către România, destinate utilizării pe durata transportului.

 

    Secțiunea 6

    Combustibili și lubrifianți existenți în rezervorul autovehiculelor și în canistre speciale

 

    ART. 89

    (1) În condițiile prevăzute la art. 90 și 91, următoarele bunuri sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import:

    a) combustibilul conținut în rezervoarele standard ale:

    - autovehiculelor și motocicletelor private și comerciale;

    - canistrelor speciale;

    b) combustibilul conținut în rezervoarele portabile transportate de către autovehicule și motociclete private, în cantitate de maximum 10 litri/vehicul, în măsura în care această scutire nu contravine prevederilor naționale privind deținerea și transportul de combustibil;

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înțelege:

    a) "autovehicul comercial" - orice autovehicule rutiere, inclusiv tractoare cu remorci, care prin modalitatea lor de construcție și dotare sunt create pentru și sunt capabile să transporte, cu sau fără plată:

    - mai mult de 9 persoane, inclusiv șoferul;

    - mărfuri,

    precum și orice vehicule rutiere cu destinație specială, alta decât transportul propriu-zis;

    b) "autovehicul privat" - orice autovehicul care nu este cuprins în definiția de la lit. a);

    c) "rezervoare standard":

    - rezervoare fixate permanent de către producător la toate autovehiculele de același tip cu autovehiculul respectiv și ale căror dispozitive permanente permit combustibilului să fie folosit direct, atât în scopul propulsiei, cât și pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghețare sau a altor sisteme, după caz.

    Rezervoarele de benzină adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directă a benzinei drept combustibil și rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard;

    - rezervoare fixate permanent de către producător tuturor containerelor de același fel cu containerul respectiv și ale căror dispozitive permanente permit combustibilului să fie folosit direct pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de înghețare și a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;

    d) "canistre speciale" - orice container echipat cu aparate special proiectate pentru sistemele de înghețare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termică sau alte sisteme.

    ART. 90

    (1) Combustibilul scutit de la plata taxei pe valoarea adăugată la import în baza art. 89 nu poate face obiectul:

    - utilizării într-un alt autovehicul decât acela în care a fost importat;

    - mutării din autovehiculul în care a fost importat și ulterior depozitat, cu excepția perioadei de reparații necesare acelui autovehicul;

    - transferării, cu sau fără plată, de către persoana care beneficiază de scutire.

    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage plata taxei pe valoarea adăugată aferentă produselor în cauză, cota aplicabilă fiind cea de la data la care s-a produs fapta, la valoarea în vamă admisă de autoritățile vamale la momentul declarației de import definitiv.

    ART. 91

    Scutirile prevăzute la art. 89 se aplică și lubrifianților transportați în autovehicule, necesari pentru utilizarea normală a acestora pe parcursul călătoriei.

 

    Secțiunea 7

    Bunuri utilizate pentru construirea, întreținerea sau decorarea monumentelor sau cimitirelor pentru victime de război

 

    ART. 92

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import bunurile importate de către organizații desemnate în acest scop de Guvernul României, în vederea utilizării pentru construcția, întreținerea sau decorarea cimitirelor, mormintelor victimelor de război, precum și a monumentelor ridicate în memoria victimelor de război din țări terțe, care sunt înmormântate pe teritoriul României.

 

    Secțiunea 8

    Sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale

 

    ART. 93

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele:

    a) sicriele conținând corpuri neînsuflețite și urnele funerare conținând cenușa persoanelor decedate, precum și florile, coroanele funerare și alte obiecte ornamentale care le însoțesc în mod obișnuit;

    b) florile, coroanele și alte obiecte ornamentale aduse de persoanele care au reședința într-o țară terță și care participă la funerarii sau vin pentru a decora morminte aflate pe teritoriul României, cu condiția ca aceste importuri să nu reflecte în niciun mod, nici prin natura, nici prin cantitatea lor, un caracter comercial.

 

    Titlul V

    Dispoziții generale și finale

 

    ART. 94

    În situațiile în care prezentul ordin prevede că acordarea unor scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor se face sub rezerva îndeplinirii unor condiții, persoana în cauză furnizează autorităților competente dovezi satisfăcătoare privind îndeplinirea acestora.

    ART. 95

    Echivalentul euro în moneda națională care se utilizează în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin se stabilește anual. Cursurile aplicabile sunt cele obținute în prima zi lucrătoare din octombrie. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la data de 1 ianuarie a anului următor.

    ART. 96

    Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

    ART. 97

    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe, ale Directivei 2006/79/CEE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de la plata taxelor a importurilor de loturi mici de bunuri cu caracter necomercial din țări terțe și ale Directivei 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determină domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, cu modificările și completările ulterioare.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

    Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific și cultural

 

 ______________________________________________________________________________

|   Codul NC    |                     Denumirea mărfii                         |

|_______________|______________________________________________________________|

|    3704.00    | Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile          |

|               | fotografice, impresionate, sau nedevelopate:                 |

|_______________|______________________________________________________________|

| ex 3704.00.10 | - Plăci, pelicule și filme (pelicule cinematografice,        |

|               | pozitive)                                                    |

|_______________|______________________________________________________________|

|    37.05      | Plăci și pelicule fotografice, impresionate și developate,   |

|               | altele decât filmele cinematografice:                        |

|_______________|______________________________________________________________|

|    37.06      | Filme cinematografice impresionate și developate, care conțin|

|               | sau nu înregistrarea sunetului sau care conțin numai         |

|               | înregistrarea sunetului:                                     |

|_______________|______________________________________________________________|

|    3706.10    | - Cu o lățime de minimum 35 mm:                              |

|_______________|______________________________________________________________|

|               | -- Altele:                                                   |

|_______________|______________________________________________________________|

| ex 3706.10.99 | --- Alte pozitive                                            |

|               | - (filme de actualități (cu sau fără coloană sonoră) ce      |

|               | descriu evenimente curente la momentul importului și         |

|               | importate într-o limită de două copii pentru fiecare subiect |

|               | în scopul copierii;                                          |

|               | - filme de arhivă, cu sau fără coloană sonoră, destinate     |

|               | pentru a fi utilizate în legătură cu filmele de actualitate; |

|               | - filme recreative în special potrivite pentru copii și      |

|               | tineri;                                                      |

|               | - alte filme).                                               |

|_______________|______________________________________________________________|

|    3706.90    | - Altele:                                                    |

|_______________|______________________________________________________________|

|               | -- Altele:                                                   |

|_______________|______________________________________________________________|

|               | --- Alte pozitive:                                           |

|_______________|______________________________________________________________|

| ex 3706.90.51 | - Filme de actualități ((cu sau fără coloană sonoră) ce      |

|               | descriu evenimente curente la momentul importului și         |

|               | importate într-o limită de două copii pentru fiecare subiect |

|               | în scopul copierii;                                          |

|               | - filme de arhivă, cu sau fără coloană sonoră, destinate     |

|               | pentru a fi utilizate în legătură cu filmele de actualitate; |

|               | - filme recreative în special potrivite pentru copii și      |

|               | tineri;                                                      |

|               | - alte filme)                                                |

|_______________|______________________________________________________________|

|    49.11      | Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:     |

|_______________|______________________________________________________________|

|               | - Altele:                                                    |

|_______________|______________________________________________________________|

| ex 4911.99.00 | -- Altele:                                                   |

|               | (- microcartele sau alte suporturi utilizate de serviciile de|

|               | informare și de documentare;                                 |

|               | - tabele de perete destinate doar pentru demonstrații și     |

|               | educație)                                                    |

|_______________|______________________________________________________________|

|    85.23      | Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru|

|               | înregistrări similare, dar neînregistrate, altele decât      |

|               | produsele de la Capitolul 37:                                |

|_______________|______________________________________________________________|

|    85.24      | Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea        |

|               | sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate,    |

|               | inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea    |

|               | discurilor, cu excepția produselor prevăzute la Capitolul 37:|

|_______________|______________________________________________________________|

| ex 9023.00    | Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de |

|               | exemplu, în învățământ sau la expoziții) improprii altor     |

|               | utilizări:                                                   |

|               | (- modele, machete și tabele de perete cu caracter           |

|               | educațional, științific și cultural destinate doar pentru    |

|               | demonstrații și educație;                                    |

|               | - machete sau module pentru vizualizarea conceptelor         |

|               | abstracte cum ar fi structurile moleculare sau formule       |

|               | matematice).                                                 |

|_______________|______________________________________________________________|

| diverse       | Holograme pentru proiecție laser                             |

|               | Kituri multi-media                                           |

|               | Materiale pentru instrucțiuni programate, inclusiv materiale |

|               | sub formă de kituri, însoțite de materiale imprimate         |

|               | corespondente                                                |

|_______________|______________________________________________________________|