Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice  Nr. 2219 din 22 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

publicat în Monitorul Oficial nr. 1040 din 28 decembrie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5

    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


 

    ANEXA 1

 

NORME

privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

    ART. 1

    Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, definit după cum urmează:

    a) pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 163 lit. c) din Codul fiscal;

    b) pentru bunuri, altele decât cele de la lit. a), locaţiile definite ca atare prin prezentul ordin.

    ART. 2

    Antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie autorizat să funcţioneze în această calitate de către Ministerul Finanţelor Publice, cu excepţia antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată menţionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizaţia de funcţionare ca antrepozit fiscal este valabilă în mod automat şi pentru funcţionarea ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată.

    ART. 3

    (1) Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 lit. b) se emite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin comisia instituită în acest scop prin ordin al ministrului finanţelor publice, denumită în continuare Comisia.

    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca o locaţie să funcţioneze ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acea locaţie trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

    (3) Cererea va fi întocmită utilizând modelul prevăzut în anexa la prezentele norme şi trebuie să conţină informaţii şi să fie însoţită de documente cu privire la:

    a) amplasarea şi natura locului;

    b) tipurile şi cantitatea de bunuri estimate a fi depozitate în decursul unui an;

    c) identitatea şi alte informaţii cu privire la persoana care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

    d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinţele prevăzute la art. 8.

    (4) Autoritatea fiscală teritorială verifică realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.

    (5) Persoana prevăzută la alin. (4) este obligată ca pe durata acţiunii de verificare să asigure condiţiile necesare bunei desfăşurări a acesteia.

    (6) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor de autorizare, documentaţiile vor fi înaintate Comisiei, însoţite de un referat care să cuprindă punctul de vedere asupra oportunităţii emiterii autorizaţiei de antrepozitar autorizat şi, după caz, aspectele sesizate privind neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat. Aceste referate vor purta semnătura şi ştampila autorităţii fiscale teritoriale.

    (7) Comisia poate să solicite persoanei care intenţionează să fie antrepozitar autorizat orice informaţie şi documente pe care le consideră necesare, cu privire la:

    a) amplasarea şi natura antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată a cărui autorizare se solicită;

    b) tipurile şi cantităţile de bunuri ce urmează a fi depozitate în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată respectiv;

    c) identitatea persoanei care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.

    (8) Persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de închiriere/concesionare/administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde va fi amplasat antrepozitul.

    (9) Persoana care îşi manifestă în mod expres intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxă pe valoarea adăugată poate depune la autoritatea fiscală teritorială o singură cerere. Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute de prezentul ordin, aferente fiecărei locaţii.

    ART. 4

    Comisia eliberează autorizaţia de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată pentru o locaţie numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) locaţia urmează a fi folosită pentru depozitarea bunurilor şi prestarea serviciilor prevăzute prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

    b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea bunurilor din acest loc fără plata taxei;

    c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a bunurilor, cu excepţiile prevăzute prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

    d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de legislaţia vamală, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnaţi pentru infracţiunile enumerate la lit. d);

    f) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poate îndeplini cerinţele prevăzute la art. 8.

    ART. 5

    (1) Comisia emite decizii de aprobare sau de respingere a cererilor persoanelor care intenţionează să devină antrepozitari autorizaţi, după analizarea documentaţiilor complete depuse de solicitanţi.

    (2) Urmare a deciziei menţionate la alin. (1), Comisia va notifica în scris solicitantului acceptarea sau respingerea cererii de autorizare ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare. Notificarea referitoare la respingerea cererii de autorizare va conţine şi motivele care au condus la luarea acestei decizii.

    (3) În cazul respingerii cererii de autorizare ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    (4) Autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată este valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de aprobare a cererii de autorizare de către comisie.

    ART. 6

    (1) Autorizaţia va conţine următoarele:

    a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

    b) descrierea şi amplasarea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată;

    c) tipul bunurilor;

    d) perioada de valabilitate a autorizaţiei;

    e) orice alte informaţii relevante pentru autorizare.

    (2) Procedura de autorizare a antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.

    ART. 7

    (1) Autorizaţiile pot fi modificate de către autoritatea emitentă.

    (2) Înainte de a fi modificată autorizaţia, Comisia trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse şi asupra motivelor acesteia.

    (3) Antrepozitarul autorizat poate solicita Ministerului Finanţelor Publice modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevăzute în prezentele norme.

    ART. 8

    Orice antrepozitar autorizat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe:

    a) să instaleze şi să menţină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securităţii bunurilor amplasate în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată;

    b) să depoziteze în antrepozit numai bunurile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

    c) să ţină evidenţe exacte şi actualizate cu privire la bunurile deţinute în antrepozitele de taxă pe valoarea adăugată şi expediate din aceste antrepozite, şi să prezinte evidenţele corespunzătoare, la cererea autorităţilor fiscale competente;

    d) să ţină un sistem corespunzător de evidenţă a stocurilor din antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată, inclusiv un sistem de administrare, contabil şi de securitate;

    e) să asigure accesul autorităţilor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, în orice moment în care antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată este în exploatare sau este deschis pentru primirea sau expedierea bunurilor;

    f) să prezinte bunurile deţinute în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată pentru a fi inspectate de autorităţile fiscale competente, la cererea acestora;

    g) să cerceteze şi să raporteze către autorităţile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la bunurile aflate în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată;

    h) să înştiinţeze autorităţile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, precum şi a modului de operare în acesta;

    i) să înştiinţeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării;

    j) pentru antrepozitele de taxă pe valoarea adăugată în care se vor desfăşura activităţi care se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului, este obligatorie obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

    k) să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin prezentele norme.

    ART. 9

    (1) Autorizaţiile emise sunt nominale şi netransferabile.

    (2) Atunci când are loc vânzarea spaţiului utilizat ca antrepozit sau încetează contractul de închiriere/concesionare/administrare, autorizaţia nu va fi transferată în mod automat noului deţinător al spaţiului. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.

    ART. 10

    (1) Ministerul Finanţelor Publice poate anula autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată.

    (2) Comisia poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată în următoarele situaţii:

    a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:

    1. persoana a decedat;

    2. persoana a fost condamnată pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 4 lit. d);

    3. activitatea desfăşurată este în situaţie de faliment sau lichidare;

    b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

    1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare;

    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 4 lit. e);

    c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 8;

    d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului sau încetează contractul de închiriere/concesionare/administrare a spaţiului respectiv;

    e) pentru situaţia prevăzută la alin. (8).

    (3) La propunerea organelor de control, Comisia poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru una dintre infracţiunile menţionate la art. 4 lit. d) sau e).

    (4) Decizia prin care Comisia a hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată va fi comunicată antrepozitarului deţinător al autorizaţiei.

    (5) Antrepozitarul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, potrivit legislaţiei în vigoare.

    (6) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată ulterioară menţionată în aceasta, după caz.

    (7) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.

    (8) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, acesta are obligaţia să notifice acest fapt Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.

    (9) În cazul anulării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.

    (10) În cazul revocării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării.

    (11) Măsura suspendării, revocării sau anulării autorizaţiilor se va dispune de către Comisie, în baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale.

    (12) Actele de control vor fi înaintate, în termen de două zile lucrătoare de la finalizare, Comisiei, care va analiza propunerea organului de control şi va dispune în consecinţă.

    (13) Decizia Comisiei va fi comunicată antrepozitarului autorizat sancţionat şi organului fiscal teritorial.

    (14) În cazul antrepozitarilor autorizaţi cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia, dacă există stocuri de bunuri în antrepozit la data suspendării, revocării ori anulării, acestea pot fi valorificate numai cu acordul Comisiei.


 

    ANEXA 1

    la norme

 

    Nr. înregistrare .................

    Data .............................

 

CERERE

privind acordarea autorizaţiei de antrepozit

de taxă pe valoarea adăugată

 

 ______________________________________________________________________________

|                I. INFORMAŢII PRIVIND PERSOANA CARE SOLICITĂ                  |

|                      SĂ DEVINĂ ANTREPOZITAR AUTORIZAT                        |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Numele                                          |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 2. Adresa                                          |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 3. Telefon                                         |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 4. Fax                                             |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 5. Adresa e-mail                                   |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 6. Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 7. Codul de înregistrare în scopuri de TVA         |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 8. Numele şi numărul de telefon ale                |                         |

|    reprezentantului legal sau ale altei persoane   |                         |

|    de contact                                      |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 9. Descrierea activităţilor economice desfăşurate  |                         |

|    în România                                      |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|10. Dacă solicitantul este persoană juridică:       |                         |

|    numele, adresa şi codul numeric personal al     |                         |

|    fiecărui administrator; se vor anexa şi         |                         |

|    cazierele judiciare ale administratorilor       |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|11. Informaţii privind condamnarea definitivă în    |                         |

|    ultimii 5 ani pentru infracţiunile prevăzute în |                         |

|    legislaţie fiscală a solicitantului (în cazul în|                         |

|    care solicitantul este persoană juridică,       |                         |

|    oricare dintre administratorii săi)             |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|12. Anexaţi certificatul de atestare fiscală sau,   |                         |

|    după caz, extrasul de rol privind obligaţiile   |                         |

|    fiscale la bugetul de stat, precum şi cazierul  |                         |

|    fiscal al solicitantului                        |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|13. Anexaţi copia situaţiilor financiare anuale     |                         |

|    (bilanţ) din ultimii doi ani                    |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|14. Anexaţi un certificat constatator, eliberat de  |                         |

|    Oficiul Registrului Comerţului, din care să     |                         |

|    rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul  |                         |

|    de activitate, administratorii, precum şi copia |                         |

|    certificatului de înregistrare eliberat potrivit|                         |

|    reglementărilor legale în vigoare               |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

|      II. INFORMAŢII PRIVIND ANTREPOZITUL DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ A      |

|                     CĂRUI AUTORIZARE A FOST SOLICITATĂ                       |

|    (pentru fiecare antrepozit de taxă pe valoarea adăugată se completează    |

|      separat această parte, precum şi oricare alte informaţii necesare)      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Adresa antrepozitului de taxă pe valoarea       |                         |

|    adăugată                                        |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 2. Descrierea activităţilor ce urmează a se        |                         |

|    desfăşura în antrepozitului de taxă pe valoarea |                         |

|    adăugată                                        |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 3. Arătaţi dacă anterior a fost respinsă, revocată |                         |

|    sau anulată vreo autorizaţie de antrepozit de   |                         |

|    taxă pe valoarea adăugată pentru locul respectiv|                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 4. Anexaţi un plan de amplasare a antrepozitului de|                         |

|    taxă pe valoarea adăugată                       |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 5. Anexaţi copiile licenţelor, autorizaţiilor sau  |                         |

|    avizelor privind desfăşurarea activităţilor din |                         |

|    antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată       |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 6. Dacă locul se află în proprietatea persoanei    |                         |

|    care solicită autorizarea, anexaţi copiile      |                         |

|    actelor de proprietate                          |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

| 7. Dacă locul se află în proprietatea altei        |                         |

|    persoane, anexaţi următoarele:                  |                         |

|    a) copia contractului de                        |                         |

|    închiriere/concesionare/administrare sau dovada |                         |

|    deţinerii sub orice formă legală;               |                         |

|    b) o declaraţie semnată de proprietar care      |                         |

|    confirmă permisiunea de acces pentru personalul |                         |

|    cu atribuţii de control                         |                         |

|____________________________________________________|_________________________|

 

    Cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

    ______________________________________________________      ___________

    Semnătura solicitantului sau a reprezentantului fiscal      Data