Asculta

ORDIN   Nr. 2157 din 18 decembrie 2006

privind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1053 din 29 decembrie 2006

   

Text în vigoare începând cu data de 13 februarie 2007

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 36 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Începând cu 1 ianuarie 2007, competența pentru administrarea contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent se stabilește după cum urmează:

    a) contribuabilii nerezidenți care au, potrivit titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, obligația desemnării unui reprezentant fiscal se administrează de organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal;

    b) contribuabilii nerezidenți care au, potrivit titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, un sediu fix în România se administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul fix;

    c) contribuabilii nerezidenți, stabiliți în spațiul comunitar, care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se înregistra direct în România se administrează de serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București;

    d) contribuabilii nerezidenți care au, potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația desemnării unui împuternicit se administrează de organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale.

    (2) În cazul veniturilor obținute de persoane nerezidente din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare, competența de administrare revine:

    a) organului fiscal în a cărui rază teritorială se află instituția prin intermediul căreia se face tranzacția, în cazul tranzacționării titlurilor de participare la societăți deschise;

    b) organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea ale cărei titluri se tranzacționează, în cazul tranzacționării titlurilor unor societăți închise.

    ART. 2

    Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se înființează, în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți, în cadrul Activității de metodologie și administrare a veniturilor statului, organ fiscal competent pentru administrarea contribuabililor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. c.).

    ART. 3

    Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți are următoarele atribuții principale:

    a) înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți, stabiliți în spațiul comunitar, care au dreptul să solicite înregistrarea directă, potrivit reglementărilor în vigoare în domeniul contribuțiilor sociale;

    b) înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite în România, dar stabilite în spațiul comunitar, care nu și-au desemnat un reprezentant fiscal;

    c) organizarea și gestionarea Registrului contribuabililor nerezidenți, ca parte a Registrului contribuabililor;

    d) organizarea și gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor nerezidenți;

    e) primirea, prelucrarea și gestionarea declarațiilor fiscale;

    f) colectarea obligațiilor fiscale de plată principale și accesorii;

    g) aplicarea procedurilor de executare silită;

    h) organizarea evidenței analitice pe plătitori;

    i) compensarea și restituirea/rambursarea sumelor reprezentând impozite, taxe și contribuții, conform Codului de procedură fiscală;

    j) efectuarea inspecției fiscale;

    k) soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală;

    l) emiterea și eliberarea certificatelor și a altor documente solicitate de contribuabili;

    m) acordarea asistenței pentru contribuabili;

    n) organizarea și gestionarea cazierului fiscal;

    o) emiterea și eliberarea certificatelor de cazier fiscal.

    ART. 4

    Administrarea contribuabililor nerezidenți care, potrivit legii, au dreptul de a se înregistra direct se realizează potrivit procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

    ART. 6

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București se modifică în mod corespunzător.

    ART. 7

    Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți se organizează de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat pentru această direcție generală.

    ART. 8

    Pentru administrarea contribuabililor nerezidenți care nu au un sediu permanent pe teritoriul României, Direcția generală a tehnologiei informației asigură logistica și aplicațiile informatice necesare.

    ART. 9

    Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția de organizare și resurse umane din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației și Direcția generală a politicilor și resurselor umane din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

    ANEXA 1

 

                        PROCEDURA DE ADMINISTRARE

a contribuabililor nerezidenți stabiliți în Comunitate, care se înregistrează direct

 

    A. Procedura de înregistrare fiscală

    1. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilii nerezidenți, stabiliți în spațiul comunitar, care au, potrivit legii speciale, dreptul de a se înregistra direct în România, au obligația de a depune formularul (090) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar care se înregistrează direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevăzut în anexa nr. 1*), la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, denumit în continuare organ fiscal competent. Instrucțiunile de completare a formularului (090) sunt prevăzute în anexa nr. 2*), iar caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

    2. Formularul (090) se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată, și va fi însoțit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din țara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoțită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați.

    3. Comunicarea certificatului de înregistrare fiscală se face fie la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea contribuabilului sau a împuternicitului acestuia, fie prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Numărul de înregistrare atribuit poate fi comunicat și prin e-mail, la adresa indicată de contribuabil în cerere.

    4. Scoaterea din evidența fiscală se face prin depunerea formularului (090) menționat mai sus, având completată corespunzător secțiunea D, la organul fiscal competent.

    5. Evidența contribuabililor se organizează electronic, distinct, ca secțiune în cadrul Registrului contribuabililor, de către organul fiscal competent.

------------

    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil.

 

    B. Obligații declarative

    1. Contribuabilii înregistrați direct depun declarațiile fiscale la termenele prevăzute în legile speciale.

    2. Declarațiile fiscale se depun direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată.

    3. Data depunerii declarației fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

    4. Declarațiile fiscale se completează cu ajutorul programului de asistență care este pus la dispoziție, gratuit, de organul fiscal competent sau poate fi descărcat de pe site-ul web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

    5. Pe măsura introducerii unor metode electronice de depunere a declarațiilor fiscale, aceste metode vor fi utilizate corespunzător și de contribuabilii nerezidenți care se înregistrează direct.

 

    C. Procedura de plată a obligațiilor fiscale

    1. Contribuabilii administrați de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București efectuează plata obligațiilor fiscale datorate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

    2. Plata obligațiilor fiscale se face în lei, până la data la care contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor fiscale, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare.

    3. Plata prin virament se poate realiza după cum urmează:

    a) dintr-un cont deschis la o instituție de credit participantă la sistemul electronic de plăți din România;

    b) din conturi deschise la instituții de credit din străinătate. În această situație, plata se va realiza prin intermediul băncii de corespondent din România a instituției de credit unde se află deschis contul din care urmează a se efectua plata. Această modalitate de plată poate fi utilizată numai în situația în care banca corespondentă agreează efectuarea acestor tipuri de operațiuni.

    Mesajele electronice de plată către Trezoreria Statului vor fi completate potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

    D. Majorări de întârziere

    Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată se datorează după acest termen majorări de întârziere, dispozițiile referitoare la plata obligațiilor fiscale și la calculul majorărilor de întârziere, cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

 

    E. Procedura de executare silită

    1. După expirarea termenului de plată a creanțelor declarate și neachitate la termenul prevăzut de lege de către contribuabilii nerezidenți, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți va emite titlul executoriu și somația în vederea comunicării acestora contribuabililor.

    2. Cererea de comunicare împreună cu titlul executoriu și somația se vor transmite biroului de legătură din cadrul ANAF în vederea notificării contribuabilului prin autoritatea competentă din statul de rezidență al contribuabilului, conform prevederilor art. 174^13 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    3. După confirmarea primirii titlului executoriu și a somației, prin certificarea corespunzătoare pe versoul celui de-al doilea exemplar al cererii de comunicare de către autoritatea competentă din statul de rezidență al contribuabilului, serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți va proceda la executarea silită prin transmiterea adresei de înființare a popririi asupra conturilor deschise de contribuabilii nerezidenți la băncile din România.

    4. În situația în care obligațiile datorate de contribuabilii nerezidenți nu s-au recuperat prin măsurile de executare silită întreprinse de Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți, acesta va transmite biroului de legătură din cadrul ANAF o cerere de recuperare însoțită de titlul executoriu în original sau o copie certificată a acestuia, în vederea transmiterii autorității competente din statul de rezidență al contribuabilului, recuperare în conformitate cu prevederile art. 174^14 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    ANEXA 1

    la procedură

 

 ______________________________________________________________________________

|        090              | DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/    |           |

|                         | DECLARAȚIE DE MENȚIUNI PENTRU          |           |

| Număr operator de date  | CONTRIBUABILII NEREZIDENȚI STABILIȚI   |     AF    |

| cu caracter personal -  | ÎN SPAȚIUL COMUNITAR, CARE SE          |           |

| 1067                    | ÎNREGISTREAZĂ DIRECT                   |           |

|_________________________|________________________________________|___________|

 ______________________________________________________________________________

| A | FELUL DECLARAȚIEI                                                        |

|___|__________________________________________________________________________|

|   |                                  _                                 _     |

|   | 1. Declarație de înregistrare   |_|   2. Declarație de mențiuni   |_|    |

|___|__________________________________________________________________________|

| B | DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                  |

|___|__________________________________________________________________________|

|   | 1. Cod de identificare fiscală ........................................  |

|   | 2. Denumire/Nume și prenume ...........................................  |

|   | 3. Forma juridică .....................................................  |

|   | 4. Data înființării ........................................ (aa/ll/zz)  |

|   | 5. Date privind sediul social/domiciliul                                 |

|   |    Țara de rezidență...................................................  |

|   |    Adresa completă în țara de rezidență ...............................  |

|   |    ....................................................................  |

|   |    ....................................................................  |

|   |    Cod poștal ................... Fax  ................................  |

|   |    Telefon ...................... E-mail ..............................  |

|   | 6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidențele și   |

|   |    documentele                                                           |

|   |    Județ ............ Sector.......... Localitate .....................  |

|   |    Stradă ............................ Nr. ..... Bloc .................  |

|   |    Scară ....... Etaj ....... Ap. ...... Cod poștal ...................  |

|   |    Fax ......................... Telefon ..............................  |

|   |    E-mail .............................................................  |

|   | 7. Adresa din România pentru corespondență (opțional)                    |

|   |    Județ ............ Sector.......... Localitate .....................  |

|   |    Stradă ............................ Nr. ..... Bloc .................  |

|   |    Scară ....... Etaj ....... Ap. ...... Cod poștal ...................  |

|   |    Fax ......................... Telefon ..............................  |

|   |    E-mail .............................................................  |

|___|__________________________________________________________________________|

| C | ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL                                            |

|___|__________________________________________________________________________|

|   |                                    _                                     |

|   | 1. Reprezentare prin împuternicit |_|                                    |

|   |    Nr. act împuternicire ................... Data .....................  |

|   | 2. Date de identificare ale împuternicitului                             |

|   |    Nume, prenume/Denumire .............................................  |

|   |    Adresa: Județ ........... Sector ......... Localitate ..............  |

|   |            Stradă .................. Nr. ....... Bloc .................  |

|   |            Scară .... Etaj .... Ap. .... Cod poștal ...................  |

|   |            Fax ................. Telefon ..............................  |

|   |            E-mail .....................................................  |

|   |    Cod de identificare fiscală ........................................  |

|   | 3.                                                                       |

|   |  ______________________________________________________________________  |

|   | | Instituția bancară               | Codul IBAN al contului            | |

|   | |__________________________________|___________________________________| |

|   | |__________________________________|___________________________________| |

|   | |__________________________________|___________________________________| |

|   |                                                    _                     |

|   | 4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.   DA |_|                    |

|   |                                                    _                     |

|   |                                                NU |_|                    |

|   |    Țara ................ Cod de identificare fiscală ..................  |

|___|__________________________________________________________________________|

| D | DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                             |

|___|__________________________________________________________________________|

|   | I. Taxa pe valoarea adăugată                                         _   |

|   |    1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4)    |_|  |

|   |       din Codul fiscal                                                   |

|   |                                                                      _   |

|   |    2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5)    |_|  |

|   |       din Codul fiscal                                                   |

|   |    3. Înregistrarea prin opțiune pentru taxarea operațiunilor        _   |

|   |       prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) și f)                 |_|  |

|   |       din Codul fiscal                                                   |

|   |    4. Cifra de afaceri estimată ................................         |

|   |    5. Cifra de afaceri obținută în anul precedent ..............         |

|   |    6. Perioada fiscală                                                   |

|   |                               _                                          |

|   |       6.1 Plata lunară       |_|                                         |

|   |                               _                                          |

|   |       6.2 Plata trimestrială |_|                                         |

|   |                               _                                          |

|   |       6.3 Plata semestrială  |_|  Nr. aprobare organ                     |

|   |                                   fiscal competent .............         |

|   |                               _                                          |

|   |       6.4 Plata anuală       |_|  Nr. aprobare organ                     |

|   |                                   fiscal competent .............         |

|   |    7. Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în      |

|   |       scopuri de TVA                         _                           |

|   |       7.1 Ca urmare a încetării activității |_|  începând                |

|   |                                                  cu data de .../.../.... |

|   |                                              _                           |

|   |       7.2 Ca urmare a expirării perioadei   |_|  începând                |

|   |           de 2 ani, în cazul vânzărilor la       cu data de .../.../.... |

|   |           distanță                                                       |

|   |                                                                          |

|   | II. Contribuții sociale                                                  |

|   |     1. Înregistrare ca plătitor de contribuții sociale în România        |

|   |                                                                      _   |

|   |        1.1 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate         |_|  |

|   |                                                                      _   |

|   |        1.2 Contribuția pentru asigurări de șomaj                    |_|  |

|   |                                                                      _   |

|   |        1.3 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și    |_|  |

|   |            boli profesionale                                             |

|   |                                                                      _   |

|   |        1.4 Contribuția de asigurări sociale                         |_|  |

|   |                                                                      _   |

|   |        1.5 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale    |_|  |

|   |                                             _                            |

|   |     2. Scoatere din evidență               |_|  de la data .../.../....  |

|___|__________________________________________________________________________|

| Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte și complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declarația .....................................  |

| Semnătura ....................                    Ștampila                   |

| Data ........./...... /.......                                               |

|______________________________________________________________________________|

|                          Se completează de organul fiscal                    |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal .....................................................  |

| Nr. de înregistrare ............... Data înregistrării ......./...../......  |

| Numele și prenumele persoanei care a verificat ............................  |

| Număr legitimație .........................................................  |

|______________________________________________________________________________|

    Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n                                         A4/t2

 

    ANEXA 2

    la procedură

 

                     INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI

"Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează direct (090)"

 

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează direct, denumită în continuare declarație, se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii care nu sunt stabiliți în România dar sunt stabiliți în spațiul comunitar și au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.

    Declarația se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, astfel:

    - direct sau prin împuternicit, la registratură;

    - la poștă, prin scrisoare recomandată.

    Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

 

    NOTĂ:

    Declarația nu se completează de către contribuabilii nerezidenți care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operațiunilor impozabile din România, și nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

 

    A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" punctul 1 sau 2, după caz. Declarația de înregistrare se completează la înregistrarea inițială, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

 

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

    B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    1. Cod de identificare fiscală - nu se completează la înregistrarea inițială.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    2. Denumire/Nume și prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului.

    3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului.

    4. Data înființării - se înscrie data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.

    5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din țara de rezidență a contribuabilului.

    6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidențele și documentele - se completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor titlului VI - Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal.

    7. Adresa din România pentru corespondență - se completează opțional cu datele privind adresa din România la care contribuabilul dorește să primească corespondența cu organul fiscal.

 

    C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

    1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit și se înscrie numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

    2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

    3. Instituția bancară/Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis contul, precum și codul IBAN al contului.

    4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează "X" în căsuța "DA", se înscrie atât denumirea țării, cât și codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.

 

    D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    I. Taxa pe valoarea adăugată

    1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA în România, care nu are un sediu fix în România și care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care este obligată la plata taxei.

    2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare - se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care nu are un sediu fix în România și care are obligația, conform legislației în materie de TVA, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei, sau a unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.

    3. Înregistrarea prin opțiune pentru taxarea operațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare - se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care realizează exclusiv operațiuni de arendare, concesionare, închiriere și leasing de bunuri imobile, sau realizează o livrare a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită, precum și a oricărui alt teren, și optează pentru taxarea acestor operațiuni.

    4. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.

    Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg.

    5. Cifra de afaceri obținută în anul precedent - se completează numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizată în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    6. Perioada fiscală - se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

    7. Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA:

    7.1. Ca urmare a încetării activității - se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

    7.2. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanță - se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.

    II. Contribuții

    Se completează numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste contribuții.

 

    ANEXA 3

    la procedură

 

                         CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

        modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului

 

    Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează direct (090)

 

    1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează direct (090)

    2. Cod: 14.13.01.10.11/n

    3. Format: A4/t2

    4. Se tipărește - într-o singură culoare

                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare

    5. U/M: set (2 file)

    6. Se difuzează: gratuit

    7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală

    8. Se întocmește în: 2 exemplare

        de: contribuabil sau de către împuternicit

    9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent

                - copia la contribuabil

    10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului