Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 2135 din 12 decembrie 2006

privind înregistrarea operatorilor economici care vor efectua achiziţii intracomunitare de produse accizabile după data de 1 ianuarie 2007

publicat în Monitorul Oficial  nr. 1029 din 27 decembrie 2006

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 12^1, 185^1 şi 209 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Toţi operatorii economici importatori care achiziţionează produse supuse accizelor armonizate prevăzute la art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de la antrepozite fiscale de producţie sau de la antrepozite fiscale de depozitare din alte state membre ale Uniunii Europene, şi care doresc să continue această activitate după data de 1 ianuarie 2007, precum şi operatorii economici care intenţionează să facă astfel de achiziţii de la această dată trebuie să se autorizeze în calitate de operatori înregistraţi.

    (2) Înregistrarea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia de autorizări.

    (3) În vederea înregistrării, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor depune o cerere în care vor fi menţionate informaţii cu privire la:

    a) identitatea operatorului înregistrat propus (denumirea, adresa completă, codul de identificare fiscală, nr. de telefon/fax);

    b) adresa completă, inclusiv codul poştal al locului unde se recepţionează produsele accizabile;

    c) tipurile de produse accizabile ce urmează a fi recepţionate în fiecare locaţie, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 954/2006 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produs.

    (4) Cererea va fi însoţită de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului, precum şi de copiile contractelor încheiate cu antrepozitarii autorizaţi din alte state membre.

    (5) Înregistrarea la Ministerul Finanţelor Publice a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) constă în eliberarea unei autorizaţii provizorii, care atestă calitatea de operator înregistrat şi codul de acciză atribuit acestuia.

    (6) Autorizaţiile prevăzute la alin. (5) produc efecte începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la emiterea autorizaţiei propriu-zise de operator înregistrat, cu condiţia ca până la 1 martie 2007 operatorul economic să se conformeze prevederilor art. 185^1 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi precizărilor normelor metodologice emise în aplicarea acestuia.

    ART. 2

    (1) Toţi operatorii economici importatori care achiziţionează produse supuse accizelor prevăzute la art. 207 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de la operatori economici din alte state membre ale Uniunii Europene, şi care doresc să continue această activitate după data de 1 ianuarie 2007, precum şi operatorii economici care intenţionează să facă astfel de achiziţii de la această dată au obligaţia să se autorizeze în acest sens.

    (2) Înregistrarea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face la autoritatea fiscală teritorială unde sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

    (3) În vederea înregistrării, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor depune o cerere în care vor fi menţionate informaţii cu privire la:

    a) identitatea operatorului propus (denumirea, adresa completă, codul de identificare fiscală, nr. de telefon/fax);

    b) locul de recepţie al produselor;

    c) tipurile de produse accizabile ce urmează a fi recepţionate în fiecare locaţie.

    (4) Cererea va fi însoţită de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului, precum şi de copiile contractelor încheiate cu partenerii din alte state membre.

    (5) Înregistrarea operatorilor prevăzuţi la alin. (1) constă în eliberarea unei autorizaţii provizorii, care va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la eliberarea autorizaţiei propriu-zise cu valabilitate de 3 ani.

    (6) Autorizaţiile prevăzute la alin. (5) produc efecte începând cu data de 1 ianuarie 2007, până la emiterea autorizaţiei propriu-zise, cu condiţia ca până la data de 1 martie 2007 operatorul economic să se conformeze prevederilor art. 209 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi precizărilor normelor metodologice emise în aplicarea acestuia.

    ART. 3

    Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (6) şi ale art. 2 alin. (6) atrage pierderea valabilităţii autorizaţiilor provizorii.

    ART. 4

    Direcţia de autorizări şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu