Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice  Nr. 1706 din 17 octombrie 2006

pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA

publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din  2 noiembrie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 121 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

    a) "Solicitare de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre", cod 14132502.10, prevăzută în anexa nr. 2;

    b) "Răspuns la solicitarea de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre", prin care se răspunde solicitării de verificare menţionate la lit. a), prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 3

    Formularele prevăzute la art. 2 se completează şi se transmit conform instrucţiunilor pentru completare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

    ART. 4

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului prevăzut la art. 2 lit. a) sunt stabilite în anexa nr. 6.

    ART. 5

    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6

    Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 7

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

    ANEXA 1

 

PROCEDURĂ DE SOLICITARE

a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA

 

    1. În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, livrarea intracomunitară de bunuri este scutită de TVA în cazul în care cumpărătorul furnizează vânzătorului un cod de înregistrare valabil în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene.

    2. Verificarea valabilităţii codurilor de înregistrare în scopuri de TVA, furnizate vânzătorilor din ROMÂNIA de către cumpărători din alte state membre, cade în sarcina vânzătorului; informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei.

    3. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA pot verifica valabilitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, astfel:

    a) accesând pagina de internet a Comisiei Europene, la adresa: http://ec.europa.eu/taxation customs/vies/en/vieshome.htm, utilizând adresa: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/VIES.htm;

    b) transmiţând o solicitare, prin poşta electronică, la adresa/adresele menţionată/menţionate pe portalul A.N.A.F., utilizând: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/;

    c) transmiţând o solicitare în scris, prin poştă sau direct la registratura direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

    4. Solicitarea de verificare a valabilităţii codurilor de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, denumită în continuare Solicitare de verificare, poate fi transmisă exclusiv de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA, direct sau printr-un reprezentant legal.

    5. Solicitarea de verificare transmisă prin mijloacele prevăzute la pct. 3 lit. b) şi c) se adresează, utilizându-se formularul tipizat prevăzut în anexa nr. 2, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal solicitantul.

    6. În cazul solicitării de verificare transmise prin poştă electronică, formularul tipizat completat se va ataşa mesajului transmis de solicitant către adresa/adresele menţionată/menţionate pe portalul A.N.A.F., potrivit pct. 3 lit. b).

    7. În cazul în care codul de identificare fiscală completat de solicitant în formularul transmis unităţii fiscale este incorect, nu se va da curs solicitării.

    8. Verificarea corectitudinii datelor transmise de solicitant va fi realizată de către compartimentele cu atribuţii în domeniul schimbului de informaţii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, prin introducerea datelor într-o aplicaţie informatică, aplicaţie care va emite automat răspunsul la solicitarea de verificare, în formatul tipizat prevăzut în anexa nr. 3.

    9. Răspunsul la solicitarea de verificare va consta, în mod obligatoriu, în confirmarea sau infirmarea codului de TVA şi, în măsura în care statul membru emitent al codului de TVA respectiv a făcut publice aceste informaţii, şi a denumirii şi adresei persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, completate de solicitant; în cazul în care se constată că datele cunoscute de acesta şi transmise unităţii fiscale spre verificare sunt incorecte, unitatea fiscală nu va pune la dispoziţie contribuabilului român informaţiile corecte asupra contribuabilului din celălalt stat membru, care face obiectul verificării.

    10. Răspunsul la solicitarea de verificare a valabilităţii codurilor de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre va fi transmis solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, la adresa poştală sau de poştă electronică completată de contribuabil în formularul de solicitare, în funcţie de modalitatea prin care aceasta a fost transmisă organului fiscal.

 

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

                            SOLICITARE DE VERIFICARE

a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre

 

 ______________________________________________________________________________

| 1. | Date de identificare ale solicitantului                                 |

|    |                                 _______________________________         |

|    | Cod de identificare fiscală RO |_______________________________|        |

|    | Denumire/Nume şi Prenume                                                |

|    |  _____________________________________________________________________  |

|    | |_____________________________________________________________________| |

|    |                                                                         |

|    | Adresa:                                                                 |

|    | Judeţ .................... Localitate ................................. |

|    | Sector ............... Strada ......................................... |

|    | Nr. ... Bloc .... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ............... |

|    | Telefon ................. Fax ................. E-mail ................ |

|____|_________________________________________________________________________|

|____|_________________________________________________________________________|

| 2. | Date de identificare ale reprezentantului legal                         |

|    |                                                                         |

|    | Nr. act .............../Data ....................                       |

|    | Denumire/Nume şi Prenume                                                |

|    |  _____________________________________________________________________  |

|    | |_____________________________________________________________________| |

|    |                                                                         |

|    | Adresa:                                                                 |

|    | Judeţ .................... Localitate ................................. |

|    | Sector ............... Strada ......................................... |

|    | Nr. ... Bloc .... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ............... |

|    | Telefon ................. Fax ................. E-mail ................ |

|    |                              __________________________                 |

|    | Cod de identificare fiscală |__________________________|                |

|____|_________________________________________________________________________|

| 3. | Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt|

|    | Stat Membru                                                             |

|    |             __________________________                                  |

|    | Cod de TVA |__________________________|                                 |

|    | Denumire/Nume şi Prenume                                                |

|    |  _____________________________________________________________________  |

|    | |_____________________________________________________________________| |

|    |                                                                         |

|    | Adresa: ............................................................... |

|    | ....................................................................... |

|____|_________________________________________________________________________|

| 4. | Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt|

|    | Stat Membru                                                             |

|    |             __________________________                                  |

|    | Cod de TVA |__________________________|                                 |

|    | Denumire/Nume şi Prenume                                                |

|    |  _____________________________________________________________________  |

|    | |_____________________________________________________________________| |

|    |                                                                         |

|    | Adresa: ............................................................... |

|    | ....................................................................... |

|____|_________________________________________________________________________|

 

    Nume şi prenume solicitant/reprezentant legal al solicitantului

 

    Semnătura şi ştampila

________________________________________________________________________________

    Cod 14132502.10

 

    ANEXA 3

 

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .............../

    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

    Nr. de înregistrare .......................................

    Data ......................................................

    Datele de identificare ale solicitantului:

    Denumirea/Numele şi prenumele .............................

    Codul de identificare fiscală .............................

    Adresa: localitatea ..........., str. ........... nr. ....,

    bl. ..., sc. ..., ap. ..., et. ..., judeţul/sectorul ......

 

                                  RĂSPUNS

la solicitarea de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, înregistrată cu nr. ....... din data ...........

 

    Prin prezenta vă comunicăm că la data de .................. datele transmise de dumneavoastră către unitatea noastră fiscală, în scopul verificării corectitudinii acestora, sunt:

                   ______________________________

    1. Cod de TVA |______________________________|  Valabil/Nevalabil

                              ___________________

    Denumire/Nume şi prenume |___________________| Corect/Incorect/Indisponibil

            _____________________________________

    Adresa |_____________________________________| Corect/Incorect/Indisponibil

                   ______________________________

    2. Cod de TVA |______________________________|  Valabil/Nevalabil

                              ___________________

    Denumire/Nume şi prenume |___________________| Corect/Incorect/Indisponibil

            _____________________________________

    Adresa |_____________________________________| Corect/Incorect/Indisponibil

 

               Director executiv,

    Semnătura ........................

 

    ANEXA 4

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului "Solicitare de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre" (cod 14132502.10)

 

    1. Transmiterea formularului

    1.1. Formularul "Solicitare de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre" (cod 14132502.10), denumit în continuare Solicitare de verificare, se transmite exclusiv de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA.

    1.2. Solicitarea de verificare se transmite astfel:

    - la registratura organului fiscal competent;

    - la poştă, prin scrisoare recomandată;

    - prin poşta electronică, la adresa/adresele menţionată/menţionate pe portalul A.N.A.F., la adresa: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/.

    1.3. Solicitarea de verificare transmisă în format hârtie se editează în două exemplare:

    - un exemplar se transmite la unitatea fiscală;

    - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

    1.4. Formularul se poate descărca şi de pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

 

    2. Modul de completare a formularului

    2.1. Cartuşul "Date de identificare ale solicitantului" conţine:

    1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare fiscală.

    2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

    3. Adresa - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

    2.2. Cartuşul "Date de identificare ale reprezentantului legal" conţine:

    1. Nr. act/Data - se înscriu numărul şi data actului în baza căruia persoana respectivă a dobândit calitatea de reprezentant legal.

    2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele reprezentantului legal.

    3. Adresa - se completează cu datele privind adresa domiciliului/domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al reprezentantului legal.

    4. Cod de identificare fiscală - se înscrie, după caz, codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare fiscală.

    2.3. Cartuşul "Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt stat membru" conţine:

    1. Cod de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, precedat de prefixul statului membru respectiv, conform ISO International Standard 3166-alpha2, cod primit de la partenerul de tranzacţie (persoana înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru) pentru utilizare în derularea tranzacţiei.

    2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele partenerului de tranzacţie (persoana înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru).

    3. Adresa - se completează cu datele privind adresa partenerului de tranzacţie (persoana înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru).

    În acest cartuş, completarea casetei "Cod de TVA" este obligatorie. Completarea casetelor "Denumire/nume şi prenume" şi "Adresa" este opţională.

    2.4. În cazul în care se solicită verificarea valabilităţii mai multor coduri de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, cartuşul 3 se completează pentru fiecare cod de TVA.

    2.5. În cazul în care Solicitarea de verificare se transmite prin poştă electronică, nu sunt necesare semnătura şi ştampila solicitantului/reprezentantului legal.

 

    ANEXA 5

 

                                INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului "Răspuns la solicitarea de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre"

 

    1. Transmiterea formularului

    1.1. Formularul "Răspuns la solicitarea de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre", denumit în continuare Răspuns la solicitarea de verificare, se transmite de către compartimentele cu atribuţii în domeniul schimbului de informaţii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

    1.2. Răspunsul la solicitarea de verificare se transmite la adresa poştală sau de poştă electronică completată de contribuabil în formularul de solicitare, în funcţie de modalitatea prin care solicitarea a fost transmisă organului fiscal.

    1.3. Răspunsul la solicitarea de verificare transmis în format hârtie se editează în două exemplare:

    - un exemplar se transmite solicitantului;

    - un exemplar se păstrează la unitatea fiscală.

    1.4. Formularul este completat automat de aplicaţia informatică pusă la dispoziţie compartimentelor cu atribuţii în domeniul schimbului de informaţii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

    1.5. Persoana din cadrul compartimentului, care preia spre soluţionare solicitarea, va introduce în aplicaţie codul de înregistrare în scopuri de TVA emis de autorităţile fiscale din alt stat membru, completat de solicitant în cartuşul "Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt Stat Membru" din formularul Solicitare de verificare.

 

    2. Modul de completare a formularului

    2.1. Cartuşul "Date de identificare ale solicitantului" se completează cu datele de identificare ale solicitantului completate de acesta în cartuşul corespunzător din formularul "Solicitare de verificare".

    2.2. Răspunsul la Solicitarea de verificare conţine:

    1. Cod de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA emis de autorităţile fiscale din alt stat membru, completat de solicitant în cartuşul "Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt Stat Membru" din formularul Solicitare de verificare.

    2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt stat membru, completat de solicitant în cartuşul "Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt Stat Membru" din formularul Solicitare de verificare.

    3. Adresa - se completează cu datele privind adresa persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt stat membru, completată de solicitant în cartuşul "Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt Stat Membru" din formularul Solicitare de verificare. În cazul în care solicitantul nu a completat "Adresa", dar "Codul de TVA" şi "Denumirea/numele şi prenumele" persoanei înregistrate în scopuri de TVA în alt stat membru verificate sunt corecte, organul fiscal va completa din oficiu adresa corespunzătoare.

    4. Director executiv/Semnătura - se completează automat de aplicaţie cu semnătura scanată a directorului executiv.

    Pentru căsuţa "Cod de TVA" se bifează corespunzător câmpurile "Valabil" sau "Nevalabil", iar pentru căsuţele "Denumire/nume şi prenume" şi "Adresa" se bifează corespunzător câmpurile "Corect", "Incorect" sau "Indisponibil".

    În cazul în care s-a solicitat verificarea valabilităţii mai multor coduri de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, paşii menţionaţi la pct. 1.5 şi 2.2 se repetă pentru fiecare solicitare.

 

    ANEXA 6

 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului "Solicitare de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre"

 

    1. Denumirea formularului: "Solicitare de verificare a valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre", cod 14132502.10

    2. Format: A4/t1

    3. Caracteristicile de tipărire:

    - pe o singură faţă;

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    4. Se difuzează gratuit:

    - la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

    - pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice.

    5. Se utilizează la: solicitarea verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre.

    6. Se utilizează de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în ROMÂNIA, care realizează operaţiuni intracomunitare.

    7. Circulă:

    - prin mijloace electronice, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în a cărei rază teritorială persoana înregistrată în scopuri de TVA îşi are domiciliul fiscal;

    - în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

        - un exemplar la contribuabil;

        - un exemplar la organul fiscal.

    8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.