Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice  Nr. 1190 din 13 iulie 2006

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2006

publicat în Monitorul Oficial nr.  646 din 26 iulie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2006, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                     Ministrul finanţelor publice,

                  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

    ANEXA 1

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 3 - 4 aprilie 2006

 

    1. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă accizei în cadrul importurilor de bunuri accizabile:

    "De la data intrării în vigoare a Codului fiscal, în cazul importurilor de bunuri care sunt plasate în regim de antrepozit fiscal prevăzut la art. 163 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă accizei, care potrivit art. 139 alin. (1) din Codul fiscal este cuprinsă în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, intervine la data la care acciza este exigibilă."

    2. Art. 22 şi 23 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, art. 145 şi 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

    "Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată care au realizat după 1 iunie 2002 obiective de investiţie, care la sfârşitul anului următor celui de punere în funcţiune se constată că sunt destinate exclusiv realizării de operaţiuni cu drept de deducere, au dreptul să deducă integral taxa pe valoarea adăugată aferentă realizării respectivelor obiective de investiţii. Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată care nu au dedus taxa pe valoarea adăugată pe parcursul procesului investiţional, iar la sfârşitul anului următor celui de punere în funcţiune constată că investiţia este utilizată pentru operaţiuni atât cu drept de deducere, cât şi fără drept de deducere, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă realizării respectivelor investiţii pe baza pro rata definitivă determinată la sfârşitul anului calendaristic următor celui de punere în funcţiune."

    3. a. În aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, coroborat cu prevederile art. 7 din Decretul nr. 167/1958, republicat, privitor la prescripţia extinctivă:

    "În cazul facilităţilor fiscale acordate sub condiţie suspensivă sau cu un termen suspensiv, prescripţia începe să curgă de la data când s-a împlinit condiţia sau a expirat termenul."

    b. În aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie:

    "În vederea stabilirii dreptului societăţii de a beneficia de facilităţi, gradul de integrare se determină la sfârşitul perioadei pentru produsele prevăzute în contractul de societate, cu modificările ulterioare, luându-se în calcul producţia anuală a modelelor în cauză, înregistrată în anul de referinţă.

    Nivelul <<gradului de integrare>> prevăzut la art. 1 din Legea nr. 71/1994 se determină conform formulei de calcul prevăzute în contractul de societate la care se face trimitere în cuprinsul articolului de lege anterior, precizat pe baza documentelor justificative înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii."

    4. Impunerea sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat în sistem IATA:

    "Sumele cedate de persoana juridică română din valoarea biletelor ei de transport, sume ce apar evidenţiate prin operaţiunea de stornare în facturile emise de persoana juridică română, reprezintă valoarea serviciului prestat de agenţiile externe de comercializare a biletelor de transport internaţional, agreate de organizaţia internaţională IATA, iar veniturile din vânzarea acestor bilete sunt venituri impozabile pentru persoana juridică română, fiind avute în vedere la stabilirea impozitului pe profit al persoanei juridice rezidente în România.

    Potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile realizate de persoanele nerezidente din prestări de servicii de natura vânzării de bilete de transport internaţional sunt impozitate în România numai în condiţiile în care activitatea respectivă se desfăşoară prin intermediul unor sedii permanente ale agenţiilor de comercializare a biletelor de transport internaţional aflate pe teritoriul României.

    Sumele cedate de persoana juridică română din valoarea biletelor ei de transport şi încasate de agenţia de vânzare a biletelor din străinătate nu reprezintă comision, ci contravaloarea serviciului prestat în totalitate pe teritoriul altei ţări în legătură cu vânzarea de bilete de călătorie în trafic internaţional."

    5. Art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată:

    "Agenţii economici care au efectuat investiţii în zona Munţilor Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei <<Delta Dunării>> vor beneficia de facilităţile fiscale prevăzute la art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, numai după confirmarea dată de consiliul judeţean sau de consiliul local, după caz."