Asculta

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2224 din  22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA,

publicat în Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2007

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 153 şi 1531   din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 69, precum şi ale art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice  emite următorul ordin:

 

Art. 1. — (1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal,   şi persoana juridică neimpozabilă care are obligaţia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achiziţiilor intracomunitare, potrivit art. 1531   din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal formularul 091 "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Instrucţiunile de completare a formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Pe baza declaraţiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, în termen de 5 zile, "Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA“, care conţine codul de înregistrare   în   scopuri   de   TVA   pentru   achiziţii intracomunitare.

(6) Codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii  intracomunitare  este  alcătuit  din  codul  de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscală a contribuabilului, precedat de prefixul "RO“.

(7) Data înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.

(8) Persoanele impozabile înregistrate pentru achiziţii intracomunitare vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achiziţiilor intracomunitare şi pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor intracomunitare efectuate.

Art. 2. — Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente şi este:

a) pentru persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO“;

b) pentru persoanele fizice, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO“;

c) pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO“;

d) pentru asocierile fără personalitate juridică, codul de identificare fiscală, precedat de prefixul "RO“.

Art. 3. — (1) Persoanele fizice, cu excepţia persoanelor fizice  care  desfăşoară  activităţi  economice  în  mod independent sau care exercită profesii libere, vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operaţiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal.

(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se înregistrează prin depunerea formularului (020) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române“ şi se administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.

(3) Pe baza declaraţiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA“, care conţine codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(4) Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, după caz:

a) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, dacă aplică regimul normal de taxă de la începerea activităţii;

b) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire sau prin opţiune, ulterior începerii activităţii.

(5) În relaţia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată;

  b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite şi taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.

Art. 4. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, plătitorii de TVA persoane fizice, identificaţi fiscal prin cod numeric personal precedat de litera "R“, nu vor utiliza acest  cod  de  identificare  fiscală  pentru  efectuarea operaţiunilor impozabile prevăzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal.

(2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizând drept cod de identificare fiscală codul numeric personal, la organul fiscal în a cărui administrare contribuabilul se afla înregistrat ca plătitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.

(3) Începând cu data de 1 februarie 2007, plătitorii de TVA identificaţi fiscal prin codul numeric personal precedat de litera "R“ vor fi scoşi din oficiu de către organul fiscal competent din evidenţa plătitorilor de TVA.

(4) După scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de această categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii în materie.

Art. 5. — (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere  vor  utiliza  drept  identificator  fiscal  codul  de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul sau locul desfăşurării activităţii, pentru  activităţile  desfăşurate  începând  cu  data  de 1  ianuarie 2007.

(2)  Persoanele  fizice  definite  la  alin.  (1)  depun declaraţiile privind impozitele, taxele şi contribuţiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal în a cărui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizând ca identificator fiscal codul numeric personal.

(3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administrează şi după data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana fizică, utilizând drept identificator fiscal codul numeric personal.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. — Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

Ministrul finanţelor publice,

 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

 


Anexa nr. 1

 Anexa nr.2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (091) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracom unitare"

 

Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,şi de persoanele juridice neimpozabile care intenţionează să efectueze achiziţii intracomunitare în România, astfel:

a)     în mod obligatoriu, înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea

b)     achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;

c)     prin opţiune, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia se completează în două exemplare:

- un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

A.       Felul declaraţiei

Se marchează cu "X" punctul 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

În cazul declaraţiei de înregistrare, se marchează, după caz, litera a) sau b).

Atenţie! în cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

B.       Date de identificare a contribuabilului

1.       Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea iniţială.

Atenţie! Acest cod este valabil şi se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare.

2.        Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul).

3.         Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.

4.       Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

 

C.       Alte date despre contribuabil

1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia.

 

D. Date privind vectorul fiscal

I. Înregistrare în scopuri de TVA

1.Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare – se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi de persoanele juridice neimpozabile care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară în România, înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară.

2. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art.126 alin.(6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform alin.(7) al art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform alin.(7) al art. 1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.

1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.

Toate sumele vor fi înscrise în lei.

1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea conform art.1531 alin.(7) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform alin.(7) al art. 1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


Anexa nr.3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului (091) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare"

 

 

1.Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare

2.Cod: 14.13.01.10.11/a

3.Format: A4/t2

4.Se tipăreşte: - într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.U.M.:set (2file).

6.Se difuzează: gratuit.

7.Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.

8.Se întocmeşte în: 2 exemplare

de: contribuabil sau de către împuternicit.

9.Circulă:     - originalul la organul fiscal;

- copia contribuabil.

10.Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.