Ascultă

ORDINUL   MINISTRULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 1692 din 19 octombrie 2007

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană

publicat în Monitorul Oficial nr.  740 din  1 noiembrie 2007

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 5 şi ale art. 143 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                      Ministrul economiei şi finanţelor,

                               Varujan Vosganian

 

    Bucureşti, 19 octombrie 2007.

    Nr. 1.692.

 

    ANEXA 1

 

NORME

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană

 

    CAP. 1

    Prevederi generale

 

    ART. 1

    Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) călătorul nu este stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunităţii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în paşaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

    b) bunurile sunt transportate în afara Comunităţii Europene înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;

    c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;

    d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

    e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieşire din Comunitatea Europeană.

 

    CAP. 2

    Condiţii de restituire

 

    ART. 2

    (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute la art. 1.

    (2) Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată.

    (3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achiziţionate de la acelaşi magazin a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii, este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

    (4) Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi dacă suma bunurilor/serviciilor din fiecare factură este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

    ART. 3

    (1) Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii nestabiliţi în Comunitatea Europeană care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 magazinul autorizat are obligaţia:

    a) să emită o factură, conform art. 155 din Codul fiscal;

    b) să emită şi să completeze în două exemplare formularul "Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană", al cărui model este prezentat în anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii vor fi înmânate cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la magazinul autorizat.

    (2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comercială de sine stătătoare ori un punct de lucru al unei unităţi comerciale.

    (3) Cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să prezinte biroului vamal de ieşire din Comunitatea Europeană bunurile cumpărate, însoţite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi al documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

    (4) În vederea vizării documentelor prevăzute mai sus, cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să se prezinte la:

    a) biroul vamal de ieşire din România, dacă are ca destinaţie directă o ţară terţă;

    b) biroul vamal de ieşire din ultimul stat membru, dacă are ca destinaţie o ţară terţă via alt stat membru. În cazul în care cumpărătorul părăseşte teritoriul comunitar pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de ieşire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieşire din România.

    (5) Organele vamale verifică:

    a) concordanţa dintre datele prevăzute în documentul de restituire referitoare la cumpărător şi datele din paşaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;

    b) concordanţa dintre datele prevăzute în documentul de restituire şi factură;

    c) concordanţa dintre datele înscrise în factură şi bunurile prezentate;

    d) încadrarea în termenul prevăzut la art. 1 lit. b).

    (6) Certificarea ieşirii bunurilor din Comunitatea Europeană poate fi refuzată de organele vamale dacă:

    a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menţionate în factură;

    b) valoarea bunurilor din factura emisă de vânzător nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1 lit. c).

    (7) După verificare, organele vamale vizează, prin ştampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi factura, pe care le returnează cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană.

 

    CAP. 3

    Procedura de restituire

 

    ART. 4

    (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unităţi specializate în restituirea taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unităţi specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile vândute în propria unitate.

    (2) Restituirea directă către cumpărătorii nestabiliţi în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană şi a unei copii de pe factura vizată de acelaşi birou vamal. Taxa pe valoarea adăugată se restituie integral, fără a se reţine un comision. Restituirea se poate efectua atât către cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană, cât şi către orice altă persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus. Taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană se recuperează de către magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin înscrierea în rândul 22 din decontul de TVA, fiind justificată cu documentul de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană şi copia de pe factura vizată de acelaşi birou vamal.

    (3) Unităţile specializate rambursează taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană care au cumpărat bunuri din magazine autorizate din România, direct sau prin intermediari agreaţi. Unităţile specializate vor reţine din taxa pe valoarea adăugată de restituit un comision pentru activitatea desfăşurată. Comisionul reţinut este scutit de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adăugată de către unităţile specializate se realizează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană şi a unei copii de pe factura vizată de acelaşi birou vamal. Unitatea specializată va transmite aceste documente, precum şi dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul reţinut, fiecărui magazin autorizat care a efectuat vânzarea bunurilor. Unitatea specializată va reţine copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană şi de pe factura vizată de acelaşi birou vamal. Magazinul, după primirea documentelor justificative, va achita integral unităţii specializate suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, înscrisă în documentul de restituire. Suma achitată unităţii specializate va fi recuperată de magazin de la bugetul statului, prin includerea la rândul 22 din decontul de TVA.

    (4) Magazinele autorizate şi unităţile specializate pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană în numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător. Orice comisioane bancare sau poştale legate de transferul banilor se vor suporta de către cumpărător.

 

    CAP. 4

    Procedura de autorizare a magazinelor care efectuează vânzarea şi restituirea taxei pe valoarea adăugată

 

    ART. 5

    Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană şi restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizează de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contribuabilii sau, după caz, de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Autorizaţiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obţinerii autorizării. După expirarea acestui termen, unităţile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizaţie.

    ART. 6

    (1) Magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unităţi de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

    (2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă şi va fi însoţită de următoarele documente:

    a) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

    b) copie de pe documentul care atestă declararea sediului secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea, dacă acesta este doar un punct de lucru;

    c) copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenţa unităţii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

    (3) În situaţia în care unităţile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze şi alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

    (4) Organele fiscale vor soluţiona cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, vor aproba şi vor emite autorizaţii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicată unităţii solicitante.

    (5) Organul fiscal emitent are obligaţia de a ţine evidenţa autorizaţiilor emise.

    (6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti care au eliberat autorizaţii vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele aparţinând unităţii autorizate, lista cuprinzând unităţile comerciale şi magazinele care au fost autorizate.

    (7) După obţinerea autorizaţiei, magazinul va afişa la loc vizibil sigla "TAX FREE". Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule, având înălţimea de minimum 5 cm.

 

    CAP. 5

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 7

    (1) Autorizaţiile emise în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în România, prin care s-au autorizat magazinele care efectuează vânzarea şi restituirea taxei pe valoarea adăugată, îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.

    (2) Pentru bunurile achiziţionate înainte de data aderării care nu au fost transportate în afara teritoriului României până la aderare, precum şi pentru bunurile achiziţionate după data aderării, din magazinele autorizate în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004, cumpărătorii nestabiliţi în Comunitatea Europeană pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

    a) deţin documentul de restituire prevăzut în normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 528/2004, în original, vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană, şi copie de pe factura vizată de acelaşi birou vamal;

    b) valoarea globală a bunurilor achiziţionate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, depăşeşte 250 de lei.

    (3) Restituirea prevăzută la alin. (2) poate fi solicitată numai de la magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană dacă se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), chiar dacă în cursul anului 2007 le-au expirat autorizaţiile eliberate în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2004.

    (4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adăugată conform alin. (2) vor aplica procedura prevăzută la art. 4 alin. (2).

    ART. 8

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

                                   DOCUMENT

de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană

 

                     Nr. ........... data ..................

                                                                     __________

    1. Valoarea bunurilor din factura nr. ....... din data ........ |__________|

                                                                     __________

    2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit             |__________|

 

 ______________________________________________________________________________

| CUMPĂRĂTOR                          | VÂNZĂTOR                               |

|                                     |                                        |

| 1. Numele şi prenumele ............ | 1. Denumirea ......................... |

| 2. Domiciliul ..................... | 2. Adresa ............................ |

| 3. Numărul paşaportului/actului de  | 3. Codul de înregistrare în scopuri de |

|    identitate ..................... |    TVA ......................          |

| 4. Ţara ........................... | Data ........... Semnătura şi ştampila |

|                                     |                                        |

|_____________________________________|________________________________________|

| MODALITATEA DE RESTITUIRE*)                                                  |

| [] NUMERAR                                                                   |

| [] ÎN CONTUL NR.                                                             |

| [] PRIN MANDAT POŞTAL                                                        |

| *) Se bifează şi se completează rubrica dorită.                              |

|______________________________________________________________________________|

| CONFIRMAREA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE IEŞIRE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A      |

| EXPORTULUI                                    ___                            |

|                                              /   \                           |

| Data ................. Ştampila             |     |                          |

|                                              \___/                           |

|______________________________________________________________________________|

 

    ANEXA 2

    la norme

 

                                    CERERE

de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană, precum şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări

 

    ............................................................., cu sediul în

                        (denumirea societăţii)

judeţul/sectorul ................................., str. ....................... nr. ......, cod poştal ......................, cod de înregistrare în scopuri de TVA ..............................., reprezentată prin ....................................................., domiciliat în ................................., str. .......................... nr. ........,

posesor al ..........................., seria .............. nr. .............,

               (actul de identitate)

având funcţia de ..............................., solicit eliberarea autorizaţiei pentru magazinele din:

    ......................................, judeţul/sectorul ...................................., str. .......................... nr. ......

    ......................................, judeţul/sectorul ...................................., str. ......................... nr. ........

 

    Semnătura şi ştampila                        Data ...............

    .....................

 

    ANEXA 3

    la norme

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Organul fiscal emitent ..................

 

                               AUTORIZAŢIE

 

               Nr. ................... din data ..................

 

    Se autorizează .............................................., cu sediul în

                                (denumirea societăţii)

..................................................,  str. ...................... nr..........., judeţul/sectorul ....................., cod de înregistrare în scopuri de TVA ............................., să efectueze vânzări de bunuri cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană, care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, şi să restituie taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor vânzări prin următoarele magazine:

..............................................................................

..............................................................................

     (se vor menţiona denumirea şi adresa exactă ale fiecărui magazin)

 

    Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ..................... din data ...................., înregistrată sub nr......................., şi a documentaţiei prezentate.

    Termen de valabilitate: 5 ani calendaristici de la data eliberării.

 

                       Conducător organ fiscal emitent,

                          ........................

                            Semnătura şi ştampila