Asculta

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 901 din  5 iunie 2006

privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA"

 

publicat  în Monitorul Oficial  nr. 703 din 16 august 2006

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 121 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Procedura de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) "Notificare", prevăzută în anexa nr. 2;

b) "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.20.99/1, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului prevăzut la art. 2 lit. b) sunt stabilite în anexa nr. 4.

ART. 4

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia economică şi administrativă, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 


ANEXA 1

 

PROCEDURĂ

de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA

 

CAP. 1

Prevederi generale

 

1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de către organul fiscal competent va avea prefixul "RO" conform ISO International Standard 3166 - alpha 2, urmat de codul de identificare fiscală.

2. Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal persoanele juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA sau alt organ fiscal stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

3. Evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA se organizează, electronic, distinct, ca secţiune în cadrul registrului contribuabililor înregistraţi în scopuri de TVA, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

4. Data luării în evidenţă ca persoană juridică impozabilă în scopuri de TVA va rămâne neschimbată ori de câte ori plătitorul îşi schimbă certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a unor modificări ce ţin de denumire sau de sediul social, cu excepţia situaţiei când este scos din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

 

CAP. 2

Procedura de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la data de 1 noiembrie 2006

 

1. Toate persoanele juridice plătitoare de TVA înregistrate în evidenţele fiscale până la data de 1 noiembrie 2006 vor fi înregistrate, din oficiu, de către organele fiscale competente, în evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi li se va elibera certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

2. Procedura de înregistrare şi emitere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA nu se aplică contribuabililor înscrişi în evidenţa specială sau declaraţi contribuabili inactivi.

3. În certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie obligatoriu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile, alcătuit din codul de identificare fiscală şi prefixul "RO".

4. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se emite în două exemplare; primul exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea se păstrează la dosarul fiscal al acestuia.

5. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică persoanelor juridice înregistrate în scopuri de TVA, prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată de confirmare de primire sau prin celelalte metode de comunicare prevăzute de lege.

 

CAP. 3

Procedura de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice care au fost înregistrate ca plătitori de TVA până la data de 1 noiembrie 2006 pentru contribuabilii înscrişi în evidenţa specială sau declaraţi contribuabili inactivi

 

1. Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscrişi în evidenţa specială, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

2. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei juridice înregistrate ca plătitor de TVA, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

3. Dacă după data de 1 noiembrie 2006 persoana juridică înregistrată ca plătitor de TVA va fi scoasă din evidenţa specială ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de ieşire din această evidenţă, organul fiscal competent va aplica procedura prevăzută la cap. II.

4. Contribuabilii declaraţi inactivi nu vor fi notificaţi de organul fiscal competent.

 

CAP. 4

Înregistrarea ca plătitor de TVA în perioada 1 noiembrie 2006 - 31 decembrie 2006

 

1. Înregistrarea ca plătitor de TVA se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data solicitării înregistrării.

2. Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale în vigoare, se va aplica şi procedura de înregistrare ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, prevăzută la cap. II, caz în care certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se va înmâna contribuabilului, concomitent cu certificatul de înregistrare fiscală.

3. Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA care au calitatea de comerciant se aplică procedura prevăzută la cap. II.

 

CAP. 5

Obligaţia înscrierii codului de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA pe documente

 

Persoanele juridice înregistrate potrivit prezentei proceduri au obligaţia ca, începând cu data de 1 ianuarie 2007, să înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA pe documentele prevăzute de art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP. 6

Dispoziţii privind preschimbarea certificatelor de înregistrare ale persoanelor juridice care au calitatea de comercianţi

 

1. După 1 ianuarie 2007, pe măsură ce persoanele juridice plătitoare de TVA solicită preschimbarea certificatelor de înregistrare ca urmare a unor modificări ce ţin de denumire sau de sediul social, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor elibera, conform prevederilor legale, un alt certificat de înregistrare ce va conţine şi noul identificator atribuit plătitorilor de TVA (prefixul "RO" urmat de codul unic de înregistrare).

2. După data de 1 ianuarie 2007, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA rămâne valabil până la preschimbarea certificatului de înregistrare potrivit pct. 1.


 

ANEXA 2

 

 

 

ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

D.G.F.P. ___________________________________Nr. înregistrare _______________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ___________Data ___________________________

________________________________________________________________________________

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili ______________________

 

Sediul: ______________________________________________________

 

Denumire contribuabil ________________________________________

Cod de identificare fiscală __________________________________

Adresa: Localitatea ______________, Str. _____________________

Nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, Et. ___, Jud./Sect. ______

 

NOTIFICARE

 

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii privind înscrierea contribuabililor în evidenţa specială, cu modificările şi completările ulterioare, aţi fost înscris în evidenţa specială.

În vederea clarificării acestei situaţii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ...................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ..............., între orele ................

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

Conducătorul unităţii fiscale, Şef compartiment,


 

ANEXA 3

 

 

 

ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor Publice

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumire ..........................................                          |

|                                                                              |

| Domiciliul fiscal .................................                          |

|                                                                              |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                         Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

    Conducătorul unităţii fiscale   Data atribuirii (C.I.F.):

                                    Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                    Data emiterii:

    Semnătura

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1              Se utilizează începând cu 01.01.2007

____________________________________________________________

 

 

ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor Publice

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 ______________________________________________________________________________

| Nume/Prenume .............................................................   |

|                                                                              |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

|                                                                              |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

    Emitent                         Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

    Conducătorul unităţii fiscale   Data atribuirii (C.I.F.):

                                    Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                    Data emiterii:

    Semnătura

 

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1              Se utilizează începând cu 01.01.2007

 

 

 


 

ANEXA 4

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA"

 

1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

2. Cod: 14.13.20.99/1

3. Format: A5. Se tipăresc două certificate pe o foaie A4.

Certificatul se va tipări în două culori.

- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa;

- cerneală de securitate cu luminiscenţă UV (ultraviolet).

4. U/M: modul A4 (două bucăţi/modul)

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA

7. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie

 de: organul fiscal

8. Circulă: - originalul la contribuabil

- copia la organul fiscal

9. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.