Asculta

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN   nr.  1490      

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale

de Administrare Fiscală nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile

şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc

de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor art.27 alin.(3) şi art.32 lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Poziţiile 26 – Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc şi 27 – Taxa de jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pe perioada de raportare, din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire>>" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul conţinut:

Nr.

crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temei legal

26

 

Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc

Art. 27 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

27

 Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare

 

.

     ART. II

            Poziţia 28 – Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire>>" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină.

 

    ART.III        

             Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

PREŞEDINTE A.N.A.F.,

 

SORIN BLEJNAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Emis la Bucureşti,     februarie 2010.