Nr. ………………………………/ ……………………

 

 

 

 

CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINŢE DE VENIT

 

 

 

         Subsemnatul (a)  ..............................................................................................CNP/ NIF .......................................................................... cu domiciliul fiscal în ......................................,

Str. ................................................................. Nr. ..................., Bl. ......................, Sc. ............., Ap. ......., Et. ......, Sector ..........., Cod poştal ................................, Telefon ............................., Fax ..............................

            Reprezentată prin dnul/dna ..............................................................................CNP/ NIF ......................................................................... cu domiciliul fiscal în .......................................,

Str. ................................................................. Nr. .................., Bl. ......................, Sc. ............., Ap. ................, Et. .........., Sector ...................., Cod poştal ......................................................,

Posesorul documentului de identitate seria ..................................... nr. ...................................,

eliberat de ......................................................

 

            solicit eliberarea unei adeverinţe privind situaţia veniturilor impozabile pe anul ............., pentru a servi la  .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

    Numele şi prenumele .....................................    Semnătura ………...............................

                                                                                           Data ………………………………

 

 

 

 

 

 

cod 14.13.25.13