CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

 

________________________________________________________________________________

Subsemnatul/subscrisa având: Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                             Nume și prenume/denumire: ........................

Cu Domiciliul/Reședința/Sediul în România

Județ: ....................... Localitate: ..................... Sector: .......

Strada: ...................... Număr: ..... Bloc: .... Scara: ....... Ap. ......

Telefon: ............................. Fax: ....................................

________________________________________________________________________________

    prin                                   Se bifează cu X căsuța

                                           care corespunde situației

                                                           _

Cod numeric personal/Număr de              în calitate de |_| titular

identificare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                           _  împuternicit/

Nume și prenume: ........................                 |_| reprezentant legal

 

posesor al actului de identitate ______ seria ___ nr. ____ eliberat de _________

Împuternicire nr. _____________ din data __/__/____

________________________________________________________________________________

Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi

servi la ___________________________

Nume, prenume ______________________    Funcția ________________________________

Data __/__/____                         Semnătura și ștampila __________________

________________________________________________________________________________

    Direcția Generală a Finanțelor Publice     Data prezentării pentru ridicarea

    Județul/Municipiul ___________________     certificatului de cazier fiscal:

    Înregistrat la unitatea fiscală, cu        Data __/__/____

    Nr. ___________ Data __/__/____

________________________________________________________________________________

 

    Se detașează și se înmânează persoanei care depune cererea

 

    Direcția Generală a Finanțelor Publice     Data prezentării pentru ridicarea

    Județul/Municipiul ___________________     certificatului de cazier fiscal:

    Înregistrat la unitatea fiscală, cu        Data __/__/____

    Nr. ___________ Data __/__/____

 

      _______________

    /                 \

   |      ROMÂNIA      |

    \_________________/

 

 _                     _                             _

|_| Persoană fizică   |_| Română cu domiciliu       |_| Străină - română fără

                          în România                    domiciliu în România

_____________________________________________________________________________

 _                                          _                _

|_| Persoană juridică                      |_| Română       |_| Străină

_____________________________________________________________________________

 _                                          _                _

|_| Asociație fără personalitate juridică  |_| Străină      |_| Română

_____________________________________________________________________________