DECLARAŢIA  PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE - FORMULAR 112

 

 

BAZA LEGALĂ: 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.927/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului   nr. 1397 / 2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" publicată în Monitorul Oficial nr. 897/2010A.

 

 

CINE DEPUNE FORMULARUL 112?

Formularul 112 "Declaraţie  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se depune de către:

 

v Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori,

v Entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care se desfaşoară activitate, cât şi pe perioada în care se beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru: 

1. persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege;

2. persoanele fizice nerezidente care realizează venituri de natura celor menţionate la punctul 1 , cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

v Plătitorii de venituri pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale si asigurări pentru şomaj;

v       Persoanele asimilate angajatorului, respectiv:

-       Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială ori de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata de contribuţii sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

-  Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care administrează si gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru cresterea copilului în varstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru persoanele, cetăţeni români  care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;

-   Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

-  entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Naţională  de Pensii Publice, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

-   Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se află in perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

 -  Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

 -  Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 339/2006, cu modificările si completările ulterioare;

 - unităţile trimiţătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu şi pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă, ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice;

- autorităţile administraţiei publice locale, orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

v       Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

 

CONCLUZIE:

Vor depune declaraţia 112 toţi cei care au obligaţiile de plată prevăzute în Nomenclatorul “ Creanţe fiscale” din Hotărârea Guvernului   nr. 1397 / 2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" publicată în Monitorul Oficial nr. 897/2010.

Nu se cuprind în declaraţia 112 diferenţele de impozit pe venit şi contribuţii sociale stabilite în urma inspecţiei fiscale.

 

 

 

 

 

PENTRU CE CATEGORII DE IMPOZITE  ŞI CONTRIBUŢII SE DEPUNE DECLARAŢIA 112 ?

FORMULARUL 112  "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se depune de angajatori sau entităţi asimilate acestora, pentru urmatoarele categorii  de impozite şi contribuţii:

-       impozit pe venitul din salarii;

-       contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;

-       contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

-       contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri;

-       contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;

-       contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate  pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională suportată de angajator şi alte deduceri legale;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile care depăşesc plafonul legal;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate/arest preventiv;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-       contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajator;

-       contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj;

-       contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator;

-       contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi;

-       contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de angajator;

-       contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

-       contribuţia pentru asigurări sociale  de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

-       contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii;

-       contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada  de amânare sau întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;

-       contribuţia individuală de sănătate  datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute;                

-       contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;        

-       contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;                          

-       contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;  

-       contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri            de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;

-       impozit pe veniturile din pensii;

-       impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite  potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1  din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;   

-       impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil;

 

CARE ESTE MODUL DE DEPUNERE AL DECLARAŢIEI 112 ?

FORMULARUL 112  "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se depune prin mijloace electonice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.

Pentru depunerea declaraţiei prin Internet, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin Internet trebuie să deţineţi o semnătură electronică, obţinută printr-un certificat digital. Conform Legii nr.455/2001, certificatele calificate se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi .

 Conform Legii 455/2001, Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilită şi publicată de Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro

 

Dupa obţinerea certificatului calificat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat,   persoana împuternicită se va înregistra ca utilizator al serviciului de depunere on-line pe site MFP (www.mfinante.ro)-portal ANAF(declaratii electronice) , astfel:

1.      Instalează programul Adobe Reader 8.2.,

2.      Descarcă documentul de confirmare de pe portalul ANAF, îl complează şi îl  transmite pe e-mail la furnizorul certificatului,,

3.      După primirea Documentului de confirmare, semnat de furnizorul acreditat, se, transmite, prin portal, la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).

4.      Listează, semnează şi ştampilează cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).,

5.      În situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă titularul certificatului calificat are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

6.      Prezintă documentele la orice unitate fiscală (actul de identitate, formularul 150 şi împuternicirea/documentul care atestă calitatea de reprezentant legal),

7.      Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen, persoana poate încerca să utilizeze serviciul de depunere declaraţii, chiar dacă nu a primit confirmarea pe mail. Dacă sunt întampinate probleme,se trimite mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro.


Pentru mai multe detalii, se poate accesa site-ul www.mfinante.ro portal ANAF – declaraţii electronice  subcapitolul „ instrucţiuni de utilizare”.

 

În vederea încadrării în termenul prevăzut, se recomandă începerea  din timp a procedurilor de obţinere a certificatului calificat de semnătură electronică.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

    Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa http://www.anaf.ro/, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

  

CARE ESTE TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI 112 ?

FORMULARUL 112  "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se depune lunar, până la data de 25 ,inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

 

Prin excepţie, declaraţia 112 se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.de către angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care fac parte din următoarele categorii:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

 

Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Însă, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, potrivit legii, au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei, trebuie să depună declaraţia 112 până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat a unui beneficiar de venit.

Astfel, dacă a încetat calitatea de asigurat în prima lună din trimestru, se depune declaraţia aferentă acestei luni , pănâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare, iar declaraţiiile aferente lunilor 2 şi 3 din trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.

În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, până la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmând ca după încheierea trimestrului, să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, declaraţiile aferente întregului trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.

 

Pentru a stabili dacă se încadrează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea depunerii trimestriale a declaraţiei 112, contribuabilii vor avea în vedere următoarele:

- numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

- venitul total se stabileşte pe baza informaţiilor din situaţiile financiare ale anului anterior.

Asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice, plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistare fiscală, declară că, în cursul anului, estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

 

Contribuabilii care au obligaţia, potrivit legii, de a depune trimestrial declaraţia 112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni, până la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii şi contribuţii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale .

Însă, legea prevede că persoanele şi entităţile care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei pot opta pentru depunerea lunară a acesteia. Opţiunea se manifestă prin depunerea, la organul fiscal competent, a unei declaraţii privind opţiunea, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pentru declaraţia aferentă trimestrului IV 2011, opţiunea de depunere lunară trebuie comunicată organului fiscal competent până la data de  25 septembrie 2011 inclusiv.

 

 

 

 Contribuabilii care au, potrivit legii, obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei 112, dar au optat pentru depunerea lunară a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaraţii privind opţiunea până la data de 30 ianuarie .

 

 

 

Data depunerii declaraţiei 112

 

Întrucât declaraţia 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România, data depunerii acesteia este data înregistrării declaraţiei pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.

 

 

Rectificarea declaraţiei 112

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

- corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

            Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia rectificativă întocmită precizărilor anterioare se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

 

În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul pe venit se calculează şi se reţine în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acestuia, şi anume la data plăţii venitului.

Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.

 

            În cazul rectificărilor care vizează perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaraţii rectificative potrivit legislaţiei specifice în vigoare în perioada la care se referă acestea.

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei 112

 

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele juridice..

 

 

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală de Metodologii Fiscale, Îndrumare şi Asistenţă a Contribuabililor