NOMENCLATORUL obligaţiilor de plată la bugetul de stat

 

Anexa 15 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima modificare: OPANAF 1430/2010

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1.      

Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual

art. 13  lit. a), b) şi f) şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

2.      

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3.      

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele menţionate la pct. 1

art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare

4.      

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare

5.      

Impozit la ţiţeiul din producţia internă

art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

6.      

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

7.      

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

8.      

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

9.      

Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

10.  

Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

11.  

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

12.  

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

13.  

Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

14.  

Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

15.  

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

16.  

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

17.  

Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc

art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

18.  

Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

19.  

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole

art. 74 alin.(4) şi 93 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

20.  

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

21.  

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

22.  

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane juridice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23.  

Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare

24.  

Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc

art. 27 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

25.  

Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare

26.  

Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

27.  

Redevenţe miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

28.  

Redevenţe petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004,cu modificările şi completările ulterioare

29.  

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale

Ordonanţa Guvernului nr.  64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

30.  

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

31.  

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare