NOMENCLATORUL obligaţiilor de plată la bugetul de stat

 

(Anexa 15 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1809/2008 şi prin OPANAF 1607/2009)

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

 1

Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

2

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 4

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare

 5

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare

 6

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 103 şi art. 110 alin. (2)din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 7

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice

art. 93 şi 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 8

Impozit la ţiţeiul din producţia internă

art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 9

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 10

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 11

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 12

Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 13

Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 14

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 15

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 16

Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 17

Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 18

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 19

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 20

Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc

art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 21

Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 22

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 23

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

 24

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane juridice

art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

 25

Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare

 26

Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 27

Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare

 28

*** A B R O G A T

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Abrogat prin OPANAF 1607/2009

 29

Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 30

Redevenţe miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 31

Redevenţe petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004,cu modificările şi completările ulterioare

 32

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

 33

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 34

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 35

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole

art. 74 alin.(4) şi 93 din Legeanr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare