DECRET AL CONSILIULUI DE STAT Nr. 149 din 22 mai 1985

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

 

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia d e c r e t e a z ă

 

(…)

Art. 2. - Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu pri­vire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 19 octombrie 1984.

(…)

 

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, dorind să promoveze şi să īntărească relaţiile economice dintre cele două ţări pe baza respectării principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi neameste­cului īn treburile interne,

au hotărīt să īncheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu pri­vire la impozitele pe venit şi pe avere.

Īn acest scop, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īn numele fiecărui stat contrac­tant, indiferent de sistemul de percepere.

2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele slabilite pe venitul total, pe averea totală sau pe elemente de venit ori de avere, inclusiv impo­zitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunuri­lor mobile sau imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii averii.

3. Impozitele existente care cad sub incidenţa pre­zentei convenţii sīnt:

 

a) Īn Romānia

(i) impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice şi persoanele juridice ;

(ii) impozitul pe beneficiile societăţilor mixte con­stituite cu participarea organizaţiilor economice romāne şi a partenerilor străini ;

(iii) impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole;

(mai jos denumite impozit romān).

 

b) Īn Sri Lanka

(i) impozitul pe venit, inclusiv impozitul pe venit avīnd la bază cifra de afaceri a īntreprinderilor autorizate de Marea Comisie Economică din Colombo;

(ii) impozitul pe avere;

(mai jos denumite impozit sri lankez).

4. Convenţia se va aplica, de asemenea, oricăror im­pozite de natură identică sau analoagă care se vor sta­bili după data semnării prezentei convenţii sau se vor adăuga celor existente ori le vor īnlocui. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc modificările importante aduse legislatiei fis­cale respective.

 

ARTICOLUL 3

Definiţii generale

 

1. In sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită :

a) termenul Romānia, folosit īn sens geografic, īn­seamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, in­clusiv marea teritorială şi platoul continental, precum şi orice altă zonă īn afara apelor teritoriale ale Romāniei asupra căreia Romānia exercită, īn conformi­tate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie, drepturi suverane cu privire la explorarea şi explo­tarea resurselor naturale, biologice şi minerale, aflate īn apele mării, pe fundul şi īn subsolul acesteia;

b) termenul Sri Lanka īnseamnă Republica Demo­cratică Socialistă Sri Lanka, inclusiv orice zonă īn afara mării teritoriale a Sri Lankăi care, īn conformitate cu dreptul internaţional, a fost sau poate fi desemnată de acum īnainte in cadrul legislaţiei Sri Lankăi cu privire Ia platoul continental, ca o zonă īnăuntrul căreia pot fi exercitate drepturile Sri Lankăi cu privire la fundul mării, subsolul şi resursele naturale ;

c) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică Romānia sau Sri Lanka, după cum cere contextul;

d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane;

e) termenul societate indică orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne sau oricare entitate considerată ca persoană juridică īn vederea impunerii

f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant ;

g) termenul trafic internaţional īnseamnă orice trans­port efectuat de o navă sau aeronavă exploatată de o īntreprindere care are locul conducerii efective īntr-un stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava este exploatată numai īntre două locuri situ­ate īn celălalt stat contractant ;

h) termenul naţionali īnseamnă:

(i) toate persoanele fizice care posedă cetăţenia unu stat contractant ;

(ii) toate persoanele juridice, societăţile de persoane şi asociaţiile care au acest statut juridic īn baza legilor īn vigoare īntr-un stat contractant ;

i) expresia autoritate competentă indică :

(i) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau re­prezentantul său autorizat ;

(ii) īn cazul Sri Lankăi, īmputernicitul general al veniturilor interne (the Commissioner - General of Inland Revenue).

2. Īn ce priveşte aplicarea prezentei convenţii de că­tre un stat contractant, orice termen care nu este de­finit prin aceasta va avea sensul ce i se atribuie de către legislaţia acelui stat contractant referitoare la im­pozitele care fac obiectul convenţiei, dacă contextul nu cere o interpretare diferită.

 

ARTICOLUL 4

Domiciliu fiscal

 

1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, īn virtutea legislaţiei acelui stat, este subiect de impu­nere īn acest stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură analoagă.

2. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al pre­zentului articol, o persoană fizică este considerată re­zidentă a ambelor state contractante, atunci statutul ei juridic se determină după cum urmează:

a) persoana va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de cīte o locuinţă permanentă īn ambele state contractante, va fi considerată rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi eco­nomice sīnt mai strīnse (centrul intereselor vitale) ;

b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determi­nat sau dacă ea nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici un stat contractant, atunci este considerată rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau nu locuieşte īn nici unul dintre ele, este considerată rezidentă a statului contractant a cărui cetăţenie o are;

d) dacă această persoană are cetăţenia ambelor state contractante sau dacă nu are cetăţenia nici unuia din­tre ele, autorităţile competente ale statelor contrac­ante rezolvă problema de comun acord.

3. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al pre­zentului articol, o persoană, alta decīt o persoană fi­zică, este rezidentă a ambelor state contractante, īn acest caz va fi considerată rezidentă a statului īn care este situat sediul conducerii sale efective.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. In sensul prezentei convenţii, expresia sediu per­manent indică un loc fix de afaceri īn care īntreprin­derea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

2. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

a) un sediu de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o uzină;

e) un atelier;

f) o mină, un loc de extracţie a ţiţeiului sau gaze­lor, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale ;

g) o proprietate agricolă, o fermă sau o plantaţie;

h) un şantier de construcţie sau de montaj a cărui durată depăşeşte 275 de zile;

i) furnizarea de servicii, inclusiv a serviciilor de con­sulting, de către o īntreprindere a unui stat contrac­tant prin intermediul angajaţilor săi sau al altui per­sonal, cīnd activităţile de această natură se desfăşoară īn celălalt stat contractant pe o durată sau perioade care īnsumează mai mult de 275 de zile īn cuprinsul oricărei perioade de 12 luni.

3. Prin derogare de la prevederile precedente ale prezentului articol, nu se consideră sediu permanent:

a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozi­tării, expunerii sau livrării ocazionale de produse sau de mărfuri, aparţinīnd īntreprinderii ;

b) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozi­tării, expunerii sau livrării ocazionale;

c) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv de a fi pre­lucrate de către o altă īntreprindere;

d) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul ex­clusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

e) produsele sau mărfurile aparţinīnd īntreprinderii, expuse īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare oca­zionale, care sīnt vīndute de către īntreprindere după īnchiderea tīrgului sau a expoziţiei menţionate ;

f) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul ex­clusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii, pen­tru cercetătri ştiinţifice sau pentru activităţi analoage, care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntre­prindere.

4. Prin derogare de la prevederile paragrafclor 1 şi 2 ale prezentului articol, cīnd o persoană - alta decīt un agent cu statut independent căruia īi sīnt aplicabile prevederile paragrafului 5 ale prezentului articol - ac­ţionează īntr-un stat contractant, īn numele unei īntre­prinderi a celuilalt stat contractant, se va considera că acea īntreprindere are un sediu permanent īn primul stat contractant menţionat īn legătură cu orice activi­tate pe care acea persoană o exercită pentru īntreprin­dere, dacă o atare persoană are īmputernicirea, pe care o exercită īn mod obişnuit īn acel stat, de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, afară de cazul cīnd activităţile desfăşurate de persoana respectivă sīnt li­mitate la cele menţionate la paragraful 3 al prezentu­lui articol, care, dacă sīnt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu sīnt de natură să facă din acest loc fix de afaceri un sediu permanent īn condiţiile prevederi­lor acelui paragraf.

5. O īntreprindere a unui stat contractant nu va fi considerată că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că desfăşoară activitate īn acel stat printr-un intermediar (broker) sau un agent comisionar general (general commission agent) sau orice alt agent cu statut independent, dacă aceste persoane acţionează īn cadrul obişnuit al profesiei lor. Cu toate acestea cīnd activitatea unui astfel de agent este exer­citată īn exclusivitate sau aproape īn exclusivitate īn numele acelei īntreprinderi el nu va fi considerat agent cu statut independent īn sensul acestui paragraf, dacă se dovedeşte că tranzacţiile dintre agent şi īntreprindere nu au fost īncheiate pe baze comerciale, īn condi­ţiile īn care acţionează două īntreprinderi independente.

13. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contrac­tant controlează sau este controlată de o societate re­zidentă a celuilalt stat contractant sau care desfăşoară activitate īn acel celălalt stat (fie printr-un sediu per­manent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri imobiliare

 

1. Venitul provenind din bunuri imobi1e este impo­zabil īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

2. Expresia bunur'i imobile are sensul pe care i-l atribuie legislaţia statului contractant īn care bunurile īn cauză sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile proprietăţii imobiliare, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente, variabile sau fixe pentru exploa­tarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor mi­nerale, surselor şi a altor resurse naturale ; navele şi aeronavele nu sīnt considerate bunuri imobile.

3. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a bunurilor imobile.

4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 ale prezentului ar­ticol se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesiuni libere.

 

ARTICOLUL 7

Beneficiile īntreprinderilor

 

1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contrac­tant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitate īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitate īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai acea parte care este atribuibilă :

a) acelui sediu permanent;

b) vīnzărilor īn acel celălalt stat de produse sau de mărfuri de acelaşi fel sau similare cu cele vīndute plin acel sediu permanent, sau

c) altor activităţi comerciale exercitate īn celălaIt stat contractant de natură identică sau similară cu cele efectuate prin intermediul acelui sediu permanent.

Prevederile subparagrafelor b) şi c) de mai sus nu se vor aplica dacă īntreprinderea doyedeşte că astfel de vīnzări sau activităţi sīnt atribuibile unei persoane sau entităţi alta decīt sediul permanent.

2. Sub rezerva prevederilor; paragrafului 3 al pre­zentului articol, cīnd o īntreprindere a unui stat con­tractant desfăşoară activitate īn celălalt stat contrac­tant printr-un sediu permanent situat acolo, se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe cane le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exerci­tīnd activităţi identice sau analoage īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntre­prinderea al cărui sediu permanent este.

3. La determinarea beneficiilor unui sediu perma­nent se admit ca deduceri cheltuielile făcute īn legă­tură cu activitatea sediului permanent, inclusiv chel­tuielile de conducere şi cheltuielile generale de admi­nistrare, indiferent dacă s-au efectuat īn statul contrac­tant īn care este situat sediul permanent sau īn altă parte. Cu toate acestea, nici o astfel de deducere nu se va acorda īn legătură cu sumele plătite, dacă este ca­zul, de sediul permanent (pentru alte motive decīt pen­tru rambursarea cheltuielilor efective) sediului central al īntreprinderii sau oricărui alt sediu al acesteia sub formă de redevenţe, onorarii sau alte plăţi similare pentru folosirea brevetelor sau a altor drepturi, ori sub formă de comision pentru anumite servicii efectuate sau pentru o activitate de conducere (management) sau, cu excepţia cazului unei īntreprinderi bancare, sub formă de dobīnzi la sume īmprumutate sediului perma­nent. De asemenea, nu se va ţine cont, la determinarea beneficiului unui sediu permanent, de sumele primite sau de primit (pentru alte motive decīt pentru rambur­sarea cheltuielilor efective) de sediul permanent de la sediul central al intreprinderii sau de la oricare alte sedii ale īntreprinderii sub formă de redevenţe, onora­rii sau alte plăţi similare īn schimbul folosirii brevetelor sau a altor drepturi, ori cu titlu de comision pen­tru anumite servicii efectuate sau pentru conducere, sau, cu excepţia cazului unei īntreprinderi bancare, sub formă de dobīnzi la sume īmprumutate sediului central al īntreprinderii sau oricăror alte sedii ale sale.

4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile de atribuit unui sediu perma­nent să fie determinate pe baza unei repartizări a be­neficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 al prezentului articol nu īmpiedică acest stat contractant să determine beneficiile de impus printr-o astfel de repartizare după cum este uzual; metoda de reparti­zare trebuie, totuşi, să fie - ca rezultat - īn concor­danţă cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

5. Nu se atribuie nici un beneficiu unui sediu per­manent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit sediului permanent se determină īn fiecare an prin aceeaşi metodă, dacă nu sīnt motive suficiente şi valabile de a proceda īn alt mod.

7. Cīnd beneficiile cuprind elemenle de venit tra­tate separat, īn alte articole ale prezenţei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu vor fi afectate de dispo­ziţiile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

Transporturi navale şi aeriene

 

1. Beneficiile obţinute din exploatarea navelor şi aeronave lor īn trafic internaţional sīnt impozabile nu­mai īn statul contractant īn care este situat locul con­ducerii efective a intreprinderii.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, beneficiile obţinute din exploatarea navelor īn trafic internaţionaI pot fi impuse īn statul contractant īn care se exercită atare activitate, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 50 la sută din im­pozitul stabilit īn alt mod prin legea internă a acelui stat, iar impozitul stabilit īn aceste condiţii nu va de­paşi 2 la sută din īntreaga sumă de primit pentru transportul pasagerilor, al poştei, al animalelor şi al produselor īncărcate īn acel stat.

3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului ar­ticol se aplică, de asemenea, īn legăturii cu participă­riIe la pooI-uri, la īntreprinderi comune sau la o agen­ţie de orice fel care desfăşoară activitate pe plan inter­naţional printr-o īntreprindere care exploatează nave sau aeronave īn trafic internaţional.

4. Dacă locul conducerii efective a unei īntreprinderi de transporturi navale este la bordul unei nave, atunci se va considera că este situat īn statul contractant in care se află portul de īnregistrare al navei sau dacă nu există un atare port de īnregistrare, īn statul con­tractant īn care este rezident cel care exploatează nava.

 

ARTICOLUL 9

Īntreprinderi asociate

 

1. Dacă:

a) o īntreprindere a unui stat contractant participă, direct sau indirect, la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

b) aceleaşi persoane participă, direct sau indirect, la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprin­deri a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant şi, fie īntr-un caz, fie īn celălalt, cele două īntreprinderi sīnt legate, īn relaţiile lor financiare sau comerciale, prin condiţii acceptate sau impuse, care diferă de acelea care ar fi fost sta­bilite īntre īntreprinderi independente, atunci benefi­ciile care, fără aceste condiţii, ar fi fost obţinute de una dintre īntreprinderi, dar nu au putut fi obţinute īn fapt datorită acestor condiţii, pot fi incluse īn bene­ficiile acestei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

2. Cīnd un stat contractant include īn beneficiile unei īntreprinderi a acelui stat - şi le impune in mod corespunzător - beneficiile asupra cărora o īntreprin­dere a celuilalt stat contractant a fost supusă impo­zitului īn acel celălalt stat, iar beneficiile astfel in­cluse sīnt beneficii care ar fi revenit īntreprinderii pri­mului stat menţionat, dacă condiţiile stabilite īntre cele louă īntreprinderi erau acelea care ar fi fost stabilite īntre două īntreprinderi independente, atunci acel celă­lalt stat va proceda la modificarea corespunzătoare a cuantumului impozitului pe care l-a stabilit asupra acelor beneficii. Pentru determinarea rectificării res­pective se va ţine seama de celelalte dispoziţii ale pre­zentei convenţii şi autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc, dacă este necesar.

 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de către o societate rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2. Totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse şi īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 12,50 la sută din suma brută a dividen­delor.

3. Termenul dividende, īn sensul prezentului articol, īnseamnă veniturile provenind din acţiuni, acţiuni mi­niere, acţiuni de fondator sau alte părţi sociale care participă la beneficii şi nu sīnt creanţe, precum şi veniturile din alte părţi sociale care sīnt supuse ace­luiaşi regim de impurere ca şi veniturile din acţiuni de legislaţia de impozite a statului īn care este re­zidentă societatea distribuitoare de dividende. Īn acest context, beneficiile distribuite de societăţile mixte ro­māne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului ar­ticol nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară īn celălalt stat contractant īn care societa­tea primitoare de dividende este rezidentă activitate in­dustrială sau comercială (business) prin intermediul unui sediu permanent situat acolo sau exercită īn acel celălalt stat profesiuni independente, printr-o bază fixă situată acolo, şi acţiunile deţinute cu privire la care se plătesc dividendele sīnt legate īn mod efectiv de acel sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

5. Cānd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contrac­tant, acel celălalt stat nu poate percepe nici un impo­zit asupra dividendelor plătite de societate, cu excepţia cazului şi īn măsura īn care aceste dividende sīnt plă­tite unui rezident al acelui celălalt stat sau īn măsura īn care acţiunile deţinute pentru care se plătesc dividendele sīnt legate efectiv de un sediu permanent sau de o bază fixă situată īn acel celălalt stat şi nici să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii unui impo­zit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite constau, īn total sau īn parte, din beneficii sau venituri provenind din acel celălalt stat.

 

ARTICOLUL 11

Dobīnzi

 

1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi, de asemenea, impuse şi īn statul contractant din care provin, īn conformi­tate cu legislaţia acelui stat, dar, dacă persoana care primeşte dobīnzile este beneficiarul efectiv, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzilor.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, dobīnzile provenind dintr-un stat contractant vor fi scutite de impozit īn acel stat, dacă:

a) plătitorul dobīnzilor este acel stat contractant sau o autoritate locală din acesta; sau

b) dobīnzile sīnt plătite celuilalt stat contractant sau unei autorităţi locale din acesta sau oricărei agenţii sau instituţii (inclusiv o instituţie financiară) aparţinīnd īn totalitate acelui celălalt stat contractant sau unei autorităţi locale a acestuia; sau

c) dobīnzile sīnt plătite: īn cazul Romāniei, Băncii Naţionale a Republicii Socialiste Romānia sau Băncii Romāne de Comerţ Exterior, şi īn cazul Sri Lankăi, Băncii Centrale a Ceylonului (Central Bank of Ceylon) ; sau

d) dobīnzile sīnt plătite oricărei alte agenţii sau insti­tuţii (inclusiv unei instituţii financiare) īn legătură cu īmprumuturi făcute īn aplicarea unui acord īncheiat la nivel guvernamental īntre cele două state contractante.

4. Termenul dobīnzi, īn sensul prezentului articol, īnseamnă venituri din efecte publice, din obligaţiuni de īmprumut īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de clauză de participare la beneficii şi din creanţe de orice natură, precum şi orice alte venituri asimilate veniturilor din sume īmprumutate de legislaţia fiscală a statului contractant din care provin veniturile.

5. Prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 ale prezentului articol nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul efectiv al dobīnzilor, fiind rezident al unui stat contractant, exer­cită, īn celălalt stat contractant din care provin dobīn­zile, o activitate industrială sau comercială (business) prin intermediul unui sediu permanent situat acolo sau prestează īn acel celălalt stat servicii personale cu ca­racter independent folosind o bază fixă situată acolo şi titlurile de creanţă īn legătură cu care se plătesc dobīnzile sīnt efectiv legate de acel sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile alt. 7 sau ale art. 15, după caz.

6. Dobīnzile se consideră că provin dintr-un stat contr­actant cīnd debitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un re­zident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana care plăteşte dobīnzile, fie că este sau nu rezidentă a unui stat con­tractant, are īntr-un stat contractant un sediu perma­nent sau o bază fixă īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plătesc dobīnzile şi aceste dobīnzi sīnt suportate de sediul permanent sau baza fixă, atunci acele dobīnzi se consideră că provin din statul contractant īn care este situat sediul perma­nent sau baza fixă.

7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre de­bitor şi beneficiarul efectiv sau īntre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor, ţinīnd cont de creanţa pentru care se plătesc, excede suma asupra căreia ar fi con­venit debitorul şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislatiei fiecărui stat contractant, ţinīn­du-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

 

ARTICOLUL 12

Comisioane

 

1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contraciant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2. Totuşi, aceste comisioane pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legis­laţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma comisionului. La determi­narea sumei supuse impozitului nu se va acorda nici o sumă pentru cheltuielile suportate īn realizarea acestui comision.

3. Termenul comision, astfel cum este folosit īn pre­zentul articol, īnseamnă o plată făcută unui interme­diar (broker), unui agent comisionar general sau către orice altă persoană asimilată unui astfel de intermediar (brokelr) sau agent de către legislaţia de impozite a sta­tului contractant din care provin aceste plăţi.

4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă primitorul comisionului, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care  provin comisioanele, un sediu permanent de care este legată efectiv activitatea generatoare de comision. Īn asemenea caz sīnt aplicabile prevederile art. 1.

5. Comisionul se consideră că provine dintr-un stat contractant, cīnd plătitorul este acel stat, o unitate ad­ministrativ-teritorială, o autoritate locală sau un re­zident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a comisionului, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contraciant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care activitatea pentru care se face plata a fost contractată şi acest comision este suportat de acest sediu permanent. atunci se consideră că acest comision provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

 

ARTICOLUL 13

Redevenţe

 

1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2 Totuşi, aceste redevenţe pot fi, ele asemenea, im­puse īn statul contractant din care provin, īn confor­mitate cu legislaţia acelui stat, īnsă dacă persoana care primeşte redevenţele este beneficiarul efectiv, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a redevenţelor.

3. Termenul redevenţe, īn sensul prezentului arti­col, īnseamnă remuneraţiile de orice natură plătite pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf sau benzilor magnetice destinate televiziunii sau radiodifu­ziunii, a oricărui brevet de invenţie, marcă de fabrică sau de comerţ, desen sau model, plan, formulă sau pro­cedeu secret, ori pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţii referitoare la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiin­ţific.

4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului ar­ticol nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redeven­ţelor, fiind rezident al unui stat contractant. exercită o activitate industrială sau comercială (business) īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele prin intermediul unui sediu permanent situat acolo, sau prestează servicii cu caracter independent īn acel celălalt stat folosind o bază fixă situată acolo şi drep­tul sau bunul īn legătură cu care se plătesc redeven­ţele sīnt efectiv legate de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

5. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi terţe persoane, suma redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care ele sīnt plătite, excede suma asupra căreia s-ar fi convenit de debitor şi beneficia­rul efectiv īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor ră­mīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat con­tractant, ţinīnd cont şi de celelalte dispoziţii ale pre­zentei convenţii.

 

ARTICOLUL 14

Cīştiguri din capital

 

1. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui slat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile menţio­nate la art. 6 şi situate īn celălalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2 Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant, inclusiv cīştigurile din īn­străinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere), pot fi impuse īn acel celă­lalt stat.

3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea vapoarelor sau a avioanelor exploatate īn trafic internaţional sau a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de vapoare sau avioane sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

4. Cīştigurile obţinute īn cadrul unui an fiscal din īnstrăinarea efectelor şi acţiunilor care reprezintă peste 25 la sută din capitalul īn acţiuni emise al societăţii sint impozabile īn statul contractant īn care au fost emise efectele şi acţiunile.

5. Cīştigurile din īnstrăinarea oricăror alte bunuri decīt cele menţionate la paragrafele 1 la 4 ale prezen­tului articol sīnt impozabile numai īn statul contrac­tant īn care este rezident cel care īnstrăinează.

6. Termenul īnstrăinare īnseamnă vīnzarea, schim­bul, transferul sau renunţarea la dreptul de proprie­tate ori stingerea oricăror drepturi componente sau dobīndirea acestuia obligatorie, īn conformitate cu pre­vederile oricărei legi īn vigoare īn statele contractante respective.

 

ARTICOLUL 15

Profesiuni independente

 

1. Veniturile obţinute de către un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activităţi cu caracter independent sīnt im­pozabile numai īn acel stat, īn afară de următoarele īmprejurări, cīnd astfel de venituri pot fi impuse, de asemenea, īn celălalt stat contractant :

a) dacă are la dispoziţia sa īn mod regulat, īn celă­lalt stat contractant, o bază fixă, īn scopul exercitării activităţii sale; īn acest caz, se poate impune īn acel celălalt stat contractant numai acea parte din venit care este atribuibilă acelei baze fixe; sau

b) dacă şederea sa īn celălalt stat contractant durează o perioadă sau perioade īnsumīnd sau depăşind īn total 183 de zile īn orice perioadă de 12 luni; īn acest caz, se poate impune īn acel celălalt stat contractant numai acea parte din venit care este obţinută din activitatea sa desfăşurată īn acel celălalt stat.

2. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, acti­vităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artis­tic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea pe cont propriu a activităţii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

 

ARTICOLUL 16

Profesiuni dependente

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 18 şi 19, retribu­ţiile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate reiribuită sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd activitatea este exercitată īn celă­lalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţile primite sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate retribuită exercitată īn celălalt stat contractant sīnt impozabile numai īn primul stat contractant menţio­nat, dacă:

a) beneficiarul este prezent īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn totalitate 183 de zile īn cursul oricărui an fiscal, şi

b) remuneraţiile sīnt plătite de către sau īn numele celui care a angajat persoana retribuită şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

c) remuneraţiiIe nu sīnt suportate de un sediu per­manent sau de o bază fixă pe care cel care a angajat persoana retribuită o are īn celălalt stat.

3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale prezentului articol, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru activitatea retribuită exercitată la bordul unei nave sau al unei aeronave īn trafic internaţional sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care se află situat locul condu­cerii efective a īntreprinderii.

 

ARTICOLUL 17

Remuneraţiile membrilor consiliilor de administratie sau de conducere        

1. Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remu­neraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitatea sa de membru al consiliu­lui de administraţie a unei societăţi rezidente īn celă­lalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat contractant.

2. Retribuţiile şi alte remuneraţii similare obţinute de un rezident al unui stat contractant īn caIitatea sa de funcţionar superior de conducere a unei societăţi rezidentă īn celălalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

 

ARTICOLUL 18

Artişti şi sportivi

 

1. Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16, ve­niturile pe care artiştii profesionişti de spectacole (cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau de tele­viziune şi interpreţii muzicali) sau sportivii le obţin din activitatea lor personală desfăşurată īn această ca­litate sīnt impozabile īn statul contractant īn care acele activităţi sīnt exercitate.

2. Veniturile realizate din astfel de activităţi, des­făşurate īn cadrul acordurilor culturale īncheiate īntre statele contractante, sīnt scutite reciproc de impozite.

3. Cīnd venitul rezultat din activităţile personale exercitate de un artist sau de un sportiv nu revine acestora, ci unei alte persoane, acel venit poate fi im­pus, prin derogare de la prevederile art. 7, 15 şi 16, īn statul contractant īn care se desfăşoară activitatea artistului sau a sportivului.

Cīnd veniturile sau averea sīnt obiect de impunere īn ambele state contractante, se acordă īnlesnire pentru dublă impunere īn conformitate cu prevederile urmă­toarelor paragrafe ale prezentului articol.

2. Sub rezerva prevederilor legislaţiei sri lankeze cu privire la acordarea drept credit faţă de impozitul sri lankez a impozitului plătibil īntr-un teritoriu īn afara Sri Lankăi (care nu afectează principiul general din această convenţie), impozitul romān plătibil potrivit legislaţiei Romāniei şi īn conformitate cu prevederile convenţiei, fie direct sau prin deducere, asupra bene­ficiilor, veniturilor sau cīştigurilor impozabile realizate din surse situate īn Romānia (excluzīnd īn cazul divi­dendelor impozitul plătibil cu privire la beneficiile din care se plătesc dividendeIe) sau asupra averii situate in Romānia, se va acorda drept credit faţă de orice impozit din Sri Lanka calculat referitor la aceleaşi fe­luri de venituri sau avere īn legătură cu care se calculează impozitul sri lankez.

Creditul nu poate depăşi impozitul sri lankez (aşa cum a fost calculat īnainte de acordarea oricărui astfel de credit) corespunzător venitului obţinut din surse din Romānia sau averii situate īn Romānia.

3. Īn cazul Romāniei, impozitul sri lankez plătit de un rezident romān pe venitul care, īn conformitate cu prevederile prezentei convenţii, poate fi impus īn Sri Lanka se scade din impozitul romān plătibil īn confor­mitate cu legislaţia romānă de impozite.

Beneficiile plătite de īntreprinderile de stat romāne bugetului de stat sīnt considerate ca impozit romān.

4. Īn vederea acordării drept credit a impozitului plă­tibil īn Sri Lanka sau īn Romānia, după caz, se con­sideră că acesta include şi impozitul care īn alte con­diţii ar fi plătibil īntr-un stat contractant dacă n-ar fi fost redus sau dacă nu s-ar fi acordat scutire a de acel stat, īn cadrul prevederilor legale, pentru stimulente fiscale.

5. Īn sensul prezentului articol, beneficiile, veniturile sau cīştigurile unui rezident al unui stat contractant care sīnt impuse īn celălalt stat contractant īn confor­mitate cu prezenta convenţie se consideră că provin din surse situate īn acel celălalt stat.

 

ARTICOLUL 26

Nediscriminarea

 

1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impuneri sau obli­gaiii legate de impunere, care să fie diferită sau mai mare ori mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obli­gaţiile legate de aceasta, la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

2. Īntreprinderile unui stat contractant nu vor fi supuse īn celălalt stat contractant, pentru beneficiile atribuite sediilor permanente pe care le au īn acel celă­lalt stat, nici unei impuneri care să fie diferită, mai mare sau mai īmpovărătoare decīt impunerea la care sīnt sau pot fi supuse īntreprinderile acelui celălalt stat pentru aceleaşi beneficii.

3. Īn sensul acestui articol, termenul impunere īn­seamnă impozitele care constituie obiectul prezentei convenţii.

4. Nici o prevedere din prezentul articol nu trebuie interpretată ca obligīnd pe fiecare stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant acele de­duceri personale, īnlesniri sau reduceri Ia stabilirea impozitelor pe care le acordă rezidenţilor proprii.

 

ARTICOLUL 27

Procedura amiabilă

 

1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de un stat sau de ambele state con­tractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indi­ferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii compe­tente a statului contractant al cărui rezident este. Cazul trebuie prezentat īntr-un termen de 3 ani de la prima notificare a măsurilor īntreprinse ce au dus la impu­nerea care nu este conformă cu prevederile prezentei convenţii.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă recla­maţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evi­tării unei impuneri care nu este conformă cu con­venţia.

3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile, orice dificultăţi sau dubii care apar cu privire la inter­pretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de ase­menea, să se consuIte īn vederea evitării dublei impu­neri īn cazurile neprevăzute de prezenta convenţie.

4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn sensul prevederilor paragrafelor prece­dente.

 

ARTICOLUL 28

Schimb de informaţii

 

1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii, pe măsură ce va fi necesar pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei con­venţii sau a legilor interne ale statelor contractante relative la impozitele vizate prin prezenta convenţie, īn măsura īn care impunerea pe care ele o prevăd nu este contrară prevederilor convenţiei, precum şi pen­tru prevenirea evaziunii fiscale.

Schimbul de informaţii nu este limitat de art. 1. Orice informaţie obţinută de un stat contractant va fi tratată ca un secret, īn acelaşi mod ca şi o informaţie obţinută īn condiţiile legislaţiei interne a acelui stat, şi va fi făcută cunoscută numai persoanelor sau auto­rităţilor (inclusiv tribunale şi organe administrative) care au atribuţii īn legătură cu stabilirea sau īncasarea, executarea sau urmărirea judiciară sau rezolvarea apelurilor īn legătură cu impozitele care constituie obiectul convenţiei. Persoanele şi autorităţile mentio­nate trebuie să folosească informaţiile numai īn aceste scopuri. Ele pot face cunoscute informaţiile īn proce­sele publice Ia tribunale sau īn hotărīrile judecătoreşti.

2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unui stat contractant obligaţia:

a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii şi practicii administrative a acelui stat sau a celuilalt stat contractant ;

b) de a da informaţii care nu pot fi obţinute īn cadrul prevederilor legislaţiei sau īn cadrul procedurii normale ale acelui stat sau ale celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informaţii care ar dezvălui orice secret industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 

ARTICOLUL 29

Agenţi diplomatici şi funcţionari consulari

 

Nici o prevedere a prezentei convenţii nu afectează privilegiile fiscale  de care beneficiază agenţii diploma­tici sau funcţionarii consulari, fie īn virtutea reguliIor generale ale dreptului internaţional, fie īn virtutea prevederilor unor acorduri speciale.

 

ARTICOLUL 30

Intrarea īn vigoare

 

1. Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumen­tele de ratificare vor fi schimbate la Colombo.

2. Prezenta convenţie va intra īn vigoare la schimbul instrumentelor de ratificare şi prevederile ei se vor aplica cu privire la impozitele aferente oricărui an de impunere care īncepe la sau după prima zi a lui ianua­rie al anului calendaristic īn care prezenta convenţie intră īn vigoare.

 

ARTICOLUL 31

Denunţarea

 

Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată, īnsă fiecare stat contractant poate, la sau īnainte de 30 iunie al oricărui an calendaristic după cel puţin 5 ani următori anului īn care s-a făcut schimbul instrumentelor de ratificare, să denunţe con­venţia prin notă scrisă, transmisă celuilalt stat con­tractant pe cale diplomatică; īntr-o astfel de eventuali­tate, prezenta convenţie īncetează să mai fie īn vigoare pentru orice an de impunere īncepīnd la sau după 1 ianuarie al anului calendaristic următor celui īn care s-a remis nota de denunţare.

 

Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, am semnat prezenta convenţie.

 

Făcută īn dublu exemplar īn Bucureşti la 19 octom­brie 1981, īn limbile romānă, sinhala şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate. Īn caz de divergenţă īn interpretarea acestei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Romānia,

Gheorghe Brehuescu

 

Pentru Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka,

 

Mohamed Haniffa Mohamudu Naina Marikar