DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 482 din 26 decembrie 1983

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

 

(…)

Art. 5. - Se ratifică Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Malayeziei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi protocolul la acest acord, semnate la Kuala Lumpur la 26 noiem­brie 1982.

(…)

 

Nicolae Ceauşescu

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

 

 

ACORD

Īntre guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Malayeziei privind promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

Prezentul acord se aplică persoanelor care sīnt re­zidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Impozitele care cad sub incidenţa prezentului acord sīnt:

a) Īn cazul Romāniei :

- impozitul pe venitul obţinut de persoanele fizice şi juridice;

- impozituI pe beneficiile societăţilor mixte consti­tuite cu participarea unor organizaţii economice romāne şi a unor parteneri străini;

- impozitul pe venitul obţinut din activităţi agdcole;

(menţionate mai jos ca impozit romān).

b) Īn cazul Malayeziei :

- impozitul pe beneficiul suplimentar;

- impozitele pe venitul suplim2ntar, care sīnt: impozitul pe beneficiile din cositor, impozitul pe dezvol­tare şi impozitul pe beneficiile din lemn; şi

- impozitul pe venitul din petrol;

(menţionate mai jos ca impozit malayezian).

2. Acordul se va aplica, de acsemenea, oricăror im­pozite de natură identică sau analoagă care se vor stabili pe līngă cele existente sau īn locul acestora după semnarea prezentului acord.

Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări importante aduse legislaţiei fiscale respective.

 

ARTICOLUL 3

Definiţii generale

 

1. Īn sensul prezentului acord, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

a) termenul Romānia īnseamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, inclusiv marea teritorială, platoul continental şi orice alte suprafeţe situate īn afara mării teritoriale a Romāniei asupra cărora Romānia īşi exer­cită drepturi suverane īn conformitate cu dreptul in­ternaţional şi cu propria sa legislaţie cu privire la ex­plorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale, din apele mării, fundul mării şi subsolul acestor ape :

b) termenul Malayezia inseamră Federaţia Malaye­ziei şi include orice suprafaţă adiacentă apelor terito­riale ale Malayeziei care, īn conformitate cu dreptul internaţional, a fost sau poate fi desemnată, conform legislaţiei  Malayeziei privind platoul continental, ca o suprafaţă īn interiorul căreia Malayezia poate exer­cita drepturile cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale organice sau minerale ale fundului mării, subsolului marin şi a apelor adiacente;

c) termenul un stat contractant şi celălalt stat con­tractant indică Romānia sau Malayezia, după cum cere contextul;

d) termenul naţional īnseamnă:

i) orice persoană fizică care posedă cetăţenia unui stat contractant :

ii) orice persoană juridică, o īntovărăşire, asocia­ţie şi alte entităţi care īşi dobindesc statutele conform legilor īn vigoare īntr-un stat con­tractant:

e) termenul persoană include o persoană fizică, o so­cietate sau orice altă grupare de persoane care este tratată ca o persoană īn scopul impunerii; 

f) termenul societate indică orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne sau orice altă entitate care este tratată ca o persoană juridică īn vederea im­pozitării:

g) termenul impozit indică impozitul malayezian sau romān, după cum cere contextul;

h) termenul īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant īnseamnă, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant ;

i) termenul trafic internaţional īnseamnă orice trans­port făcut de o navă sau aeronavă exploatată de către o īntreprindere a unui stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava operează numai īntre puncte din acelaşi stat contractant ;

j) termenul autoritate competentă īnseamnă:

i) cu privire la Romānia, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat legal :

ii) cu privire la Malayezia, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat legal;

k) termenul subdiviziune politică se aplică la Mala­yezia şi termenul unitate administrativ-teritorială se aplică la Romānia.

2. Pentru aplicarea prezentului acord de către un stat contractant, orice expresie care nu este definită are sen­sul ce i se atribuie de către legislaţia statului menţionat referitoare la impozitele care fac obiectul prezentului acord, īn măsura īn care contextul nu cere o altă in­terpretare.

 

ARTICOLUL 4

Domiciliu fiscaI

 

1. In sensul prezentului acord:

a) expresia rezident al unui stat contractant indică:

 - cu privire la Romānia, o persoană care este rezidentă a Romāniei, īn scopul aplicării impozitului romān; sau

- cu privire la Malayezia, o persoană care este rezidentă a Malayeziei, īn scopul aplicării impozitului malayezian ;

b) expresia rezident al unui stat contractant şi rezi­dent al celuilalt stat contractant īnseamnă un rezident al Romāniei sau un rezident al Malayeziei, după cum cere contextul.

 

2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este considerată rezidentă īn ambele state contractante, atunci statutul său va fi determinat după cum urmează:

a) persoana va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată ca re­zidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt mai stīnse (centrul intere­selor vitale) ;

b) dacă statul īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu are o locuinţă permanentă la dis­poziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci va fi considerată ca rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn fiecare dintre statele contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, ea va fi consi­derată ca rezidentă a statului contractant al cărui naţio­nal este;

d) dacă această persoană este un naţional al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autorită­ţile competente ale statelor contractante tranşează pro­blema de comun acord.

3. Cīnd, după dispoziţiile paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este socotită ca rezidentă a fiecăruia dintre statele contractante, ea este consi­derată ca rezidentă a statului īn care este situat sediul conducerii sale efective.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. Īn sensul prezentului acord, expresia sediu per­manent indică o instalaţie fixă de afaceri īn care īntre­prinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

2. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

a) un sediu de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o uzină;

e) un atelier;

f) o mină, un puţ de gaz sau petrolier, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale ;

g) o instalaţie sau o structură folosită pentru exploatar­ea resurselor naturale ;

h) un şantier de construcţie a cărui durată este mai are de 12 luni sau montaj a cărui durată este mai e de 6 luni;

i) o fermă sau o plantaţie.

3. Nu se consideră sediu permanent:

a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii;

b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul de a fi stocate, ­expuse sau livrate ;

c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinānd īntreprinderii numai īn scopul de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

d) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

e) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclu­siv de a face reclamă, de a furniza informaţii pentru cercetări ştiinţifice sau pentru activităţi analoage care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprin­dere.

4. O īntreprindere a unui stat contractant va fi con­siderată că are un sediu permanent īn celălalt stat con­tractant şi că desfăşoară activităţi printr-un sediu per­manent dacă exercită activităţi de supraveghere īn ce­lălalt stat pe o perioadă mai mare de 6 luni īn legătură cu un şantier de construcţii, instalaţii sau montaj care este īn antrepriza celuilalt stat.

5. O persoană (alta decīt un agent cu statut indepen­dent căruia i se aplică paragraful 6), activīnd īntr-un stat contradant īn numele unei īntreprinderi din ce­lălalt stat contractant, se consideră sediu permanent īn primul stat menţionat dacă:

a) dispune de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit īn primul stat menţionat, care īi permit să īn­cheie contracte in numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activitatea sa este limitată la cumpărarea de mărfuri pentru īntreprindere;

b) menţine īn primul stat menţionat un stoc de pro­duse sau mărfuri aparţinīnd unei īntreprinderi din care īn mod obişnuit execută comenzi īn numele īntreprin­derii.

6. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat con­tractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acest celălalt stat contractant prin inter­mediul unui broker, al unui comisionar general sau al oricărui alt intermediar cu statut independent, cu con­diţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

7. Faptul că o societate, rezidentă a unui stat con­tractant, controlează sau este controlată de către o so­cietate rezidentă a celuilalt stat contractant sau īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat (printr-un se­diu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din oricare dintre aceste socie­tăţi un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri imobiliare

 

1. Venitul din bunurile imobile este impozabil īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

2. Termenul bunuri imobile se defineşte īn confor­mitate cu legislaţia statului contractant īn care bunu­rile sīnt situate. Termenul va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile, inventarul viu şi mort al exploată­rilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea fun­ciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau con­cesionarea exploatării zăcămintelor minerale, puţuri­lor de gaze sau petrol, carierelor şi oricăror alte locuri de extracţie a resurselor naturale ori a lemnului sau altor produse forestiere. Navele, ambarcaţiunile şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a bunurilor imobile.

4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de ase­menea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesiuni libere.

 

ARTICOLUL 7

Beneficiile īntreprinderii

 

1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat con­tractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afară de cazul īn care īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu perma­nent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, printr-un sediu perma­nent, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celă­lalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuiblle acelui sediu permanent.

2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat con­tractant, se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată angajată īn aceleaşi activităţi sau activi­tăţi similare īn aceleaşi condiţii sau īn condiţii simi­lare şi avīnd raporturi de independenţă totaIă faţă de īntreprinderea căreia īi aparţine sediul permanent.

3. La determinarea beneficiilor unui sediu perma­nent sīnt admise ca deduceri toate cheltuielile, inclu­siv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, care vor fi deductiblle dacă sediul permanent este o īntreprindere independentă, īn măsura īn care ele sīnt alocate īn mod rezonabil se­diului permanent, indiferent că s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

4. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai prin faptul că acest sediu perma­nent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprin­dere.

5. Īn vederea aplicării paragrafelor precedente, be­neficiile atribuibile unui sediu permanent trebuie determinate īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valablle de a proceda altfel.

6. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tra­tate separat īn alte articole ale prezentei convenţli, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de dispozi­ţiile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

IĪntreprinderi de transport aerian şi naval

 

1. Veniturile obţinute din exploatarea īn trafic internaţional a navelor sau aeronavelor vor fi impo­zabile numai īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective a īntreprinderii.

2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de ase­menea, veniturilor obţinute din participarea la un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie inter­naţională de transporturi.

 

ARTICOLUL 9

Īntreprinderi asociate

 

Atunci cīnd:

a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau cīnd

b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprin­deri a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a  celuilalt stat contractant şi, fie īntr-un caz, fie īn ce­lălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit ori s-au impus condiţii īn relaţiile lor comerciale sau financiare, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īn­treprinderi independente, atunci orice beneficii care ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi dacă n-ar fi fost acele condiţii, dar datorită acestor condiţii nu i-au mai revenit, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impozitate īn mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de către o societate care este rezidentă a unui stat contractant către o persoană re­zidentă a celuilalt stat contractant se impun īn acest celălalt stat.

2. Dividendele plătite de către o societate care este rezidentă a Romāniei către un rezident al Malayeziei se impun īn conformitate cu legislaţia Romāniei, dar dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dividendelor, im­pozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

3. Sub rezerva prevederilor prezentului articol, divi­dendele plătite de către o societate oare este rezidentă īn Malayezia unui rezident al Romāniei care este bene­ficiarul efectiv al acestora sīnt scutite de orice impozit īn Malayezia care este stabilit pe dividende īn plus faţă de impozitul stabilit pe venitul societăţii.

4. Paragraful precedent nu afectează prevederile le­gii malayeziene conform căreia impozitul privind un dividend plătit de o societate, care este rezidentă īn Ma­layezia, din care impozitul malayezian a fost sau ar fi putut fi considerat că este dedus, să poată fi regularizat īn conformitate cu cota de impozit prevăzută pentru anul malayezian de impunere imediat următor aceluia īn care dividendul a fost plătit.

5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contrac­tant, la acestea nu se pot percepe, īn celălalt stat con­tradant, nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate persoanelor nerezidente ale acelui celă­lalt stat, sau orice impozit de natura impozitului pe beneficiile nedistribuite ale societăţii, indiferent că acele dividende sau beneficii, nedistribuite, reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri astfel obţinute.

6. Prevederile paragrafelor 2, 3, 4 şi 7 nu se aplică cīnd beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv deţinerea pachetului de acţiuni generator de dividende. Īn acest caz se aplică art. 7.

7. Dacă, după data semnării prezentului acord, sis­temul impozitării societăţilor īn Malayezia va fi mo­dificat prin introducerea de impozite pe veniturile sau beneficiile societăţii pentru care nu se acordă īn tota­litate sau numai īn parte credit de impozit acţionarilor şi impozitul pe dividende a fost plătit de societate, im­pozitul malayezian pe dividendele plătite de societatea care este rezidentă īn Malayezia unui rezident al Romāniei care este beneficiarul efectiv al acestuia nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

8. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, indică veniturile provenind din acţiuni, acţiuni sau titluri de folosinţă care nu sīnt creanţe, participări la beneficii sau venit, precum şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este re­zidentă societatea distribuitoare a dividendelor.

Īn acest context beneficiile repartizate de societăţile mixte īnregistrate īn Romānia sīnt asimilate dividende­lor.

 

ARTICOLUL 11

Dobīnzi

 

1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi impuse īn statul con­tractant de unde provin īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar, dacă primitorul este beneficiarul efec­tiv al dobīnzii, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15 la sută din suma brută a dobīnzilor.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, dobīnda plătită unui rezident al Romāniei, care este un beneficiar īndreptăţit, va fi scutită de impozitul ma­layezian, dacă īmprumutul sau datoriile pentru care se plăteşte dobīnda este un īmprumut aprobat sau un īm­prumut pe termen lung.

4. Prevederile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobīnzii, fiind rezident al unui stat contractant, exercită īn celălalt stat contractant din care provine dobīnda o activitate comercială sau de afaoeri printr-un sediu permanent situat īn acel stat şi creanţa cu privire la care dobīnda a fost plătită este efectiv legată de acest sediu permanent. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

5. Dobīnda va fi considerată că provine dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este statul īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială, o subdiviziune politică, o auto­ritate locală sau o persoană juridică sau un rezident al acelui stat.

Cīnd, cu toate acestea, persoana plătitoare a do­bīnzii, fie că este sau nu rezidentă īntr-un stat con­tractant, are īntr-un stat contractant un sediu perma­nent īn legătură cu care datoriile pentru care dobinzile sīnt plătite au fost contractate, atunci se va considera că acea dobīndă provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

6. Dacă, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau relaţiilor pe care şi unul şi ce­lălalt le īntreţin cu terţe persoane, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd seama de creanţa pentru care ele sīnt vărsate, excede pe aceea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plă­ţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentului acord.

7. Termenul dobīnzi folosit īn prezentul articol in­dică venituri din efecte publice, din titluri de obliga­ţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii şi din creanţe de orice natură, precum şi orice alte venituri asimilate venitu­rilor din sume īmprumutate de legislaţia fiscală a sta­tului contractant din care provin veniturile.

 

ARTICOLUL 12

Redevenţe

 

1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant vor fi impuse īn acest celălalt stat.

2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi impuse şi īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legis­laţia acelui stat, īnsă dacă primitorul este beneficiarul efectiv al redevenţelor, impozitul stabilit nu poate de­păşi 12 la sută din suma brută a redevenţelor.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, re­devenţele industriale aprobate obţinute din Malayezia de un rezident al Romāniei, care este beneficiarul efec­tiv al acestora, vor fi scutite de impozit īn Malayezia.

4. Termenul redevenţe, aşa cum este folosit īn pre­zentul articol, indică plăţile de orice fel făcute pentru :

a) folosirea sau dreptul de folosire a oricărui brevet de invenţie, marcă de fabrică, desen sau model, plan, formulă secretă de fabricaţie, orice drept de autor pen­tru opere ştiinţifice, ori pentru folosirea sau dreptul de folosire a unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific, ori pentru informaţii privind experienţa īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific ;

b) folosirea sau dreptul de a folosi filme de cinema­tograf sau benzi magnetice destinate emisiunilor de radio şi televiziune, precum şi orice drept de autor pen­tru opere literare sau artistice.

5. Termenul redevenţe industriale aprobate īnseamnă redevenţele definite la subparagraful 4 a) care sīnt aprobate şi certificate de autorităţile malayeziene com­petente a fi plătite īn scopul promovării dezvoltării in­dustriale īn Malayezia şi care sīnt plătibile de o īntre­prindere care este īn īntregime sau aproape īn īntre­gime angajată īn activităţi cuprinse īn următoarele sectoare:

a) fabricaţie, proces de asamblare;

b) construcţii, inginerie pentru construcţii sau construcţii navale; sau

c) electricitate, construcţii hidraulice, gaz sau trans­port apă.

6. Prevederile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică cīnd beneficiarul redevenţelor, rezident al unui stat con­tractant, are, īn celălalt stat contractant din care pro­vin revedenţele, un sediu permanent de care se leagă īn mod efectiv dreptul sau bunul generator de rede­venţe. Īn acest caz se aplică dispoziţiile art. 7.

7. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant dacă debitorul este acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o subdiviziune politică, o au­toritate locală sau o persoană juridică, ori un rezident al acelui stat.

Cu toate acestea, dacă debitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īn­tr-unul din statele contractante un sediu permanent de care este legată efectiv obligaţia de plată a redevenţelor şi care suportă sarcina acestor redevenţe, atunci aceste redevenţe sīnt considerate că provin din statul īn care este situat sediul permanent.

8. Dacă, datorită relaţiilor speciale existente īntre de­bitor şi beneficiarul efectiv sau relaţiilor pe care ambii le īntreţin cu terţe persoane, cuantumul redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care ele sīnt vărsate, excede pe acelea asupra cărora s-ar fi con­venit de debitor şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea  excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legis­laţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte  p­revederi ale prezentului acord.

9. Redevenţele obţinute de un rezident al Romāniei, īnchirierea de filme supusă taxelor pentru īn­chirierea de filme īn Malayezia, nu vor fi impuse īn Malayezia.

 

ARTICOLUL 13

Cīştiguri din capital

 

1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite īn paragraful 2 al art. 6, sīnt impozabile īn statul contractant īn care sīnt situate aceste bunuri.

2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant o are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pen­tru exercitarea unei profesiuni libere, inclusiv cīştigu­rile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau unei asemenea baze fixe se impun īn celălalt stat con tractant.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, cīştigurile provenind din īnstrăinarea navelor şi aero­navelor exploatate īn trafic internaţional şi a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de nave şi aeronave sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective a īntreprinderii.

4. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bu­nuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1, 2 şi 3, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

 

ARTICOLUL 14

Servicii profesionale independente

 

1. Venitul obţinut de un rezident al unui stat con­tractant din servicii profesionale sau alte activităţi independente cu caracter similar se impun numai īn acel stat. Totuşi, īn următoarele circumstanţe, un ast­fel de venit se impune īn celălalt stat contractant :

a) dacă beneficiarul este prezent īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 zile īn cursul anului calendaristic vizat; sau

b) dacă remuneraţia pentru serviciile prestate īn celălalt stat este fie provenită de la rezidenţi ai acelui stat, fie realizată printr-un sediu permanent pe care o persoană nerezidentă īl are īn acel stat şi care, īn fie­care caz, depăşeşte 4.000 $ S.U.A. īn anul calendaristic vizat, chiar dacă şederea lui īn acel stat este pentru o perioadă sau perioade care nu depăşesc 183 de zile īntr-un an calendaristic.

2. Termenul servicii profesionale include mai ales activităţi cu caracter de ordin ştiinţific, literar, artistic, educaţional ori de īnvăţămīnt, precum şi exercitarea īn mod independent a activităţii de medic, avocat, ingi­ner, arhitect, dentist şi contabil.

 

ARTICOLUL 15

Activităţi profesionale dependente

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 17, 18, 19, 20 şi 21, salariile şi alte remuneraţii similare obţinute din activităţi salariate de un rezident al unui stat contrac­tant sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de ca­zul cīnd activitatea salariată este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată este exerci­tată īn celălalt stat contractant, remuneraţia astfel obţinută este impozabilă īn acel celălalt stat.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţia obţinută de un rezident al unui stat con­tractant pentru activitatea salariată exercitată īn celă­lalt stat contractant va fi impozabi1ă numai īn primul stat menţionat dacă:

a) beneficiarul este prezent īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 zile īn cursul anului calendaristic vizat; şi

b) remuneraţia este plătită unei persoane sau īn nu­mele unei persoane care este nerezidentă a acelui celălalt stat; şi

c) remuneraţia nu provine de la un sediu permanent pe care persoana anagajată īl are īn celălalt stat.

3. Prin derogare de la prevederile precedente ale acestui articol, remuneraţia primită pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave sau aeronave aparţinīnd unei īntreprinderi a unui stat contractant, prevăzută la paragraful 1 al art. 8, va fi impozabilă numai īn acel stat.

 

ARTICOLUL 16

Tantieme

 

Prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15, tantie­mele şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le obţine īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau de supra­veghere al unei societăţi rezidentă īn celălalt stat sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

 

ARTICOLUL 17

Artişti şi sportivi

 

1. Prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15, veniturile pe care profesioniştii de spectacole (cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau de televiziune şi interpreţii muzicali) sau sportivii le obţin din acti­vitatea lor personală desfăşurată īn această calitate se impun īn statul contractant īn care īşi desfăşoară acti­vitatea.

2. Dacă activităţile la care se referă paragraful 1 sīnt desfăşurate īntr-un stat contractant printr-o īntreprin­dere a celuilalt stat contractant, beneficiile provenite din desfăşurarea acestor activităţi prin intermediul unei astfel de īntreprinderi vor fi impuse īn primul stat menţionat.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafe lor 1 şi 2, remuneraţiile sau beneficiile provenite din activităţi desfăşurate īntr-un stat contractant de profesioniştii de spectacole sau sportivi vor fi scutite de impozit īn acel stat, dacă vizita īn acel stat este efectuată īn baza unuj program convenit īntre guvernele celor două state contractante ori a unităţilor administrativ-teritoriale, a subdiviziunilor politice, a autorităţilor locale sau a persoanelor juridice ale  acestora.

 

ARTICOLUL 18

Pensii şi anuităţi

 

1. Orice pensie (alta decīt o pensie la care se referă paragraful 2 al art. 20) ori anuitate obţinută de o per­soană fizică care este rezidentă a unui stat contractant, din celălalt stat contractant, se impune numai īn pri­mul stat menţionat.

2. Termenul anuitate īnseamnă o sumă determinată plătibilă la scadente stabilite, īn timpul vieţii sau īn cursul unei perioade de timo specificate sau care poate fi determinată, cu obligaţia de a face plăţile īn schim­bul unei compensări depline şi corespunzătoare īn bani sau īn echivalent bănesc.

 

ARTICOLUL 19

Studenţi

 

O persoană fizică care este rezidentă a unui stat con­tractant şi care este prezentă īn mod temporar īn ce­lălalt stat contractant numai:

a) ca student la o universitate, colegiu sau şcoală din celălalt stat:

b) ca practicant īn domeniul comercial sau tehnic; sau

c) ca beficiar al unei burse, indemnizaţii sau re­compense acordate cu scopul principal de a studia sau a face cercetări, nu va fi impus īn celălalt stat pentru veniturile din străinătate obţinute īn scopul īntreţinerii sale, pregătirii sau instruirii sale sau ca bursă acordată pentru studii. Persoana fizică va fi, de asemenea, scu­tită pentru o perioadă de 2 ani pentru remuneraţiile obţinute pentru activitatea salariată, cu condiţia ca asemenea activitate să fie exercitată īn legătură cu studiile sau instruirea sa ori īn scopul īntreţinerii sale.

 

ARTICOLUL 20

Funcţii publice

 

1. a) Remuneraţia, alta decīt o pensie plătită de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială, o subdiviziune politică, o autoritate locală sau de o per­soană juridică, unei persoane fizice, pentru serviciile prestate respectivului stat sau unităţi administrativ-te­ritoriale, subdiviziunii politice, autorităţii locale sau persoanelor juridice, este impozabilă numai īn acel stat.

b) Totuşi, această remuneraţie este impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acest stat şi beneficiarul remuneraţiei este un rezident al acestui din urmă stat care:

i) este un naţional al acestui stat; sau

ii) nu a devenit rezident al acestui stat numai īn scopul de a-şi desfăşura activităţile sale.

2. Orice pensie plătită de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorială, o subdiviziune po­litică, o autoritate locală sau o persoană juridică a sa, din fondurile pe care acestea le-au constituit sau īn afară de acestea unei persoane fizice pentru serviciile prestate respectivului stat, unităţi administrativ-teri­toriale, sub diviziuni politice, autorităţi locale sau per­soane juridice este impozabilă numai īn acel stat.

3. Prevederile art. 14, 15, 16 şi 18 se aplică numai remuneraţiei sau pensiilor plătite pentru servicii pre­state īn cadrul unei activităţi industriale sau comer­ciale de un stat contractant, de o unitate administrativ-­teritorială, o subdiviziune politică, autoritate locală sau persoană juridică a sa.

 

ARTICOLUL 21

Profesori

 

1. O persoană fizică care, la invitaţia unei universi­tăţi, colegiu, şcoală sau oricărei alte instituţii de īnvă­ţămīnt superior de natură similară, recunoscută ca atare īntr-un stat contractant, este prezentă īn acel stat o perioadă de pīnă la 2 ani numai īn scopul de a preda sau de a face cercetări ştiinţifice sau şi una şi alta la o astfel de instituţie şi care este sau a fost, imediat īnainte de a face vizita, rezidentă a celuilalt stat con­tractant, va fi scutită de impozit īn primul stat men­ţionat pentru orice remuneraţie primită pentru predare sau cercetare, cu privire la care este subiect de impu­nere īn celălalt stat.

2. Prezentul articol nu se aplică veniturilor din cer­cetări, dacă aceste cercetări sīnt īntreprinse īn special pentru una sau mai multe persoane particulare.

 

ARTICOLUL 22

Venituri care nu au fost menţionate īn mod expres

 

Veniturile unui rezident al unui stat contractant care nu au fost menţionate īn mod expres īn articolele an­terioare ale acordului, cu excepţia veniturilor prove­nind din celălalt stat contractant, vor fi, de asemenea, impuse īn acel celălalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 23

Metode de eliminare a dublei impuneri

 

1. Legislaţia īn vigoare īn fiecare stat contractant cu privire la impozitarea veniturilor se va aplica īn con­tinuare, cu excepţia cazului cīnd prezentul acord prevede dispoziţii contrare. Cīnd venitul este supus impozitului īn ambele state contractante, īnlesnirile prevăzute īn vederea eliminării dublei impuneri se vor acorda conform paragrafelor următoare.

2. Īn cazul Romāniei, impozitele plătite īn Malayezia de un rezident al Romāniei asupra venitului, īn con­formitate cu legile Malayeziei şi īn concordanţă cu prevederile acestui acord, vor fi deduse din impozitele plătibile īn Romānia, dar suma nu va depăşi acea parte de impozit al Romāniei, pe care un astfel de venit īl suportă asupra īntregului venit supus impo­zitului romān. Beneficiile vărsate la bugetul statului de īntreprinderile de stat romāne vor fi socotite, īn sensul prezentului acord, ca un impozit romān.

3. Īn vederea aplicării paragrafului 2, termenul im­pozite plătite īn Malayezia se consideră că include:

a) cu privire la dividendele primite de o societate rezidentă a Malayeziei, orice sumă care ar fi trebuit să fie plătită ca impozit malayezian, dar care a fost scutită de impozit conform legilor Malayeziei cu pri­vire la īncurajarea şi promovarea dezvoltării econo­mice īn Malayezia, īn vigoare la data semnării prezen­tului acord, sau oricăror alte prevederi subsecvente introduse īn Malayezia īn modificarea sau completarea acelor legi, īn măsura īn care sīnt acceptate de autori­tăţile statelor contractante ca avīnd caracter substan­ţial similar ;

b) dobīnda care intră īn sfera de aplicare a paragra­fului 3 al art. 11 şi care nu a fost scutită de impozitul malayezian pe dobīndă īn conformitate cu  prevederile acelui paragraf; şi

c) redevenţele industriale aprobate, la care se aplică paragraful 3 al art. 12 şi care nu au fost scutite de impozitul malayezian pe redevenţe, īn conformitate cu acel paragraf.

4. Īn vederea aplicării paragrafului 2, cīnd redeven­ţele obţinute de un rezident al Romāniei ca drepturi de chirie pentru filme care sīnt īn Malayezia supuse taxei pentru īnchirierea de filme, aceste taxe se consi­deră ca fiind impozit malayezian.

5. Īn cazul Malayeziei, sub conditiile prevăzute de legislaţia malayeziană cu privire la acordarea drept credit faţă de impozitul malayezian plătibil īn orice altă ţară decīt Malayezia, impozitul romān plătibil conform legislaţiei Romāniei şi īn conformitate cu acest acord fie direct sau prin deducere (excluzīnd, īn cazul dividendelor, impozitul plătibil cu privire la beneficiile din care se plătesc dividendele) de un rezident al Malayeziei cu privire la venitul din surse situate īn Romānia, care au fost supuse impozitului īn ambele state, atīt īn Romānia cīt şi īn Malayezia, se acordă ca un credit, faţă de impozitul malayezian plătibil privi­tor la un astfel de venit, dar īntr-o sumă care să nu depăşească acea parte a impozitului malayezian pe care un astfel de venit īl suportă asupra īntregului venit supus impozitului malayezian.

 

ARTICOLUL 21

Nediscriminarea

 

1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant la nici o impozitare ori altă obligaţie īn legătură cu aceasta, care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea sau obligaţia la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat contractant aflaţi īn aceeaşi situaţie.

2. Impunerea unui sediu permanent pe care o īntre­prindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi mai puţin favorabilă īn celălalt stat decīt a īntreprinderilor celuilalt stat care exercită activităţi de acelaşi fel.

3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror ca­pital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau contro­lat, direct sau indirect, de către unul sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat menţionat la nici o impozitare sau obli­gaţie īn legătură cu impunerea care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obligaţiile īn legătură cu aceasta la care sīnt sau pot fi impuse īn­treprinderile de acelaşi fel ale primului stat menţionat.

4. Dispoziţiile prezentului articol nu pot fi interpre­tate ca obligīnd fiecare dintre statele contractante de a acorda persoanelor fizice nerezidente īn acel stat con­tractant o scădere, reducere sau altă īnlesnire la plata impozitului care sīnt acordate persoanelor fizice rezi­dente.

5. Mai mult, dispoziţiile prezentului articol nu pot fi interpretate ca obligīnd un stat contractant de a acorda naţionalilor celuilalt stat contractant, nerezidenţi īn primul stat contractant, o scădere, reducere sau altă īnlesnire de impozit existentă īn lege la data semnării prezentului acord numai pentru naţionalii primului stat menţionat sau altor persoane specificate aici, care sīnt nerezidente īn acel stat.

6. Termenul impozitare indică īn prezentul articol impozitele de orice natură sau denumire.

 

ARTICOLUL 25

Procedura amiabilă

 

1. Cīnd un rezident al unuia dintre statele contrac­tante apreciază că măsurile luate de unul sau de am­bele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impunere care nu este īn conformitate cu prezentul acord, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legile de impozite ale acelor state, să prezinte cazul său autorităţilor competente din statul contractant al cărui rezident este.

2. Autoritatea competentă se străduieşte, dacă recla­maţiile īi par īntemeiate şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie satisfăcătoare, să rezolve pro­blema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contradant, īn vederea evi­tării unei impozitări neconforme cu acordul.

3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui, pe calea īnţelegerii amiabile, să rezolve dificultăţile sau să īnlăture dubiile apărute cu privire la interpretarea sau aplicarea acordului.

4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele in vederea aplicării pre­zentului acord, īn sensul paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 26

Schimb de informaţii

 

1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii necesare pentru aplica­rea prevederilor prezentului acord şi pentru prevenirea ori depistarea evaziunii sau sustragerii de la impozita­rea prevăzută īn prezentul acord. Orice informaţie ast­fel schimbată va fi tratată ca un secret şi nu va putea fi comunicată decīt persoanelor sau autorităţilor īnsăr­cinate cu stabilirea impunerilor, inclusiv stabilirea pe cale judecătorească sau īncasarea impozitelor vizate īn prezentul acord.

2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi interpretate īn nici un caz ca impunīnd unuia dintre statele con­tractante obligaţia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei proprii sau practicii administrative a unuia sau a celui­lalt stat contractant ;

b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţi­nute īn baza prevederilor legislaţiei proprii sau prac­ticii administrative obişnuite a unuia sau a celuilalt stat contractant ;

c) de a furniza informaţii prin care s-ar divulga orice secret comercial. industrial sau profesional ori un procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 

ARTICOLUL 27

Privilegii diplomatice şi consulare

 

Prevederile prezentului acord nu aduc nici o atingere privilegiilor fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, conform reglementărilor in­ternaţionale sau prevederilor acordurilor speciale.

 

ARTICOLUL 28

Intrarea īn vigoare

 

1. Prezentul acord va fi supus ratificării şi instru­mentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti, cīt mai curīnd posibil.

2. Acordul va intra īn vigoare după schimbul instru­mentelor de ratificare şi se va aplica cu privire la veniturile din ţara de sursă la sau după 1 ianuarie al anului următor īn care schimbul instrumentelor de ra­tificare a avut loc.

 

ARTICOLUL 29

Denunţarea

 

Prezentul acord va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată, dar  fiecare dintre statele contractante poate denunţa acordul printr-o notă de denunţare, la sau pīnă la 30 iunie al fiecărui an calendaristic, după o perioadă de 5 ani de la intrarea īn vigoare a acordu­lui. Īn acest caz, acordul va īnceta să se aplice cu privire la veniturile din statul de sursă la sau după 1 ianuarie al anului următor celui īn care s-a dat nota de denunţare.

Drept care īmputerniciţii, īn bună şi cuvenită formă, ai celor două guverne au semnat acordul, făcut īn dublu exemplar la Kuala Lumpur, azi 26 noiembrie 1982, fiecare īn limbile romānă, malayeziană şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valoare.

 

Īn caz de divergenţe īn interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

 

Pentru guvernul Republicii Socialiste Romānia,

 

Ion M. Nicolae

 

Pentru guvernul Malayeziei,

Tan Sri Ghazali Shafie

 


PROTOCOL

 

La data semnării Acordului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit dintre guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Malayeziei s-a convenit că următoarele prevederi fac parte integrantă din acord

 

1. Īn legătură cu art. 10 "Dividende" :

 

Cīnd, īn vederea aplicării art. VII al Acordului dintre guvernul Malayeziei şi guvernul Republicii Socialiste Romānia pntru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe ve­nit, semnat la Singapore la 26 decembrie 1968 :

a) un dividend plătit de o societate:

i) care a fost rezidentă īn ambele state Malayezia şi Singapore şi adunarea generală a societăţii la care dividendul a fost declarat a avut loc īn Malayezia; sau

ii) care a fost rezidentă īn Singapore şi la data plăţii acelui dividend societatea s-a declarat ea īnsăşi a fi rezidentă īn Malayezia, dividendul va fi considerat ca fiind plătit de societatea rezidentă īn Malayezia;

b) un dividend plătit de o societate:

i) care a a fost rezidentă īn Malayezia, cīt şi īn Singapor­e, şi adunarea generală a societăţii la care dividendul a fost declarat a avut loc īn Singapo­re; sau 

ii) care a fost rezidentă īn Malayezia şi īn timpul plăţii acelui dividend societatea s-a declarat ea īnsăşi ca fiind rezidentă a Singaporelui, divi­dendul va fi considerat ca fiind plătit de către o societate nerezidentă īn Malayezia.

 

2. Īn legătură cu art. 22 "Venituri care nu au fost menţionate īn mod expres" :

 

Comisionul provenind dintr-un stat contractant şi plătit unui rezident al celuilalt stat contractant va fi impus īn acel celălalt stat.

Totuşi, comisionul va putea fi impus īn statul con­tractant de unde provine.

Drept care subsemnaţii, īmputerniciţi īn bună şi cuvenită formă de către guvernele lor, au semnat acest protocol.

Făcut īn dublu exemplar la Kuala Lumpur, azi 26 noiembrie 1982, fiecare īn limbile romānă, malaye­ziană şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valoare.

Īn caz de divergenţe īn interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

 

Pentru guvernul RepubIicii Socialiste Romānia,

Ion M. Nicolae

 

Pentru guvernul Malayeziei,

Tan Sri Ghazali Shafie